ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Општине Нови Бечеј

Шеф Одсека: ГОРАН ДОКИЋ, специјалиста струковни економиста
Контакт: 023/772-320 локал 115
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОПИС ПОСЛА:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Одсека;
 • обавља сложене послове из области делокруга Одсека;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Одсека;
 • врши распоред послова у Одсеку;
 • израђује  нацрте  нормативних аката  из  области  Одељења  и  Одсека; 
 • покреће  и  води  управни  поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у управном поступку из области имовинско-правних послова у складу са стварном и месном надлежношћу;
 • врши послове уписа права јавне својине на непокретностима у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима у складу са законом;
 • спроводи поступак и доноси решење о експропријацији у складу са законом и спроводи поступак споразумевања о накнади за експроприсану непокретност;
 • пружа стручну помоћ у примени закона и решавању сложених управних ствари из делокруга рада Одељења и Одсека;
 • израђује решење у поступку претварања права  коришћења  у  право  својине  на  грађевинском  земљишту  уз  накнаду  (конверзија)  и  утврђивања земљишта за редовну употребу објекта у складу са законом;
 • припрема нацрте аката у вези са располагањем непокретностима (објекти) у јавној својини општине (прибављање, отуђење, давање у закуп и на коришћење);
 • иприпрема нацрте аката у вези са располагањем   грађевинским земљиштем у јавној својини општине (прибављање, отуђење, давање у закуп и на коришћење) у складу са законом;
 • израђује нацрт Програма коришћења непокретности у јавној својини општине;
 • доноси првостепена решења о исељењу и пресељењу лица сходно Закону о становању и одржавању зграда;
 • води регистар стамбених заједница и врши регистрацију стамбених заједница и управника;
 • обавља послове израде брисовних дозвола;
 • води евиденцију станова у дугорочном  откупу  и  врши  ревалоризацију рата  откупа;
 • утврђује  стање  непокретности  у  јавној  својини општине, предлаже намену и начин одржавања тих непокретности;
 • врши послове утврђивања имовинских стања за привредна друштва над којима је окончан стечајни поступак по захтеву Републичке Дирекције за имовину РС;
 • врши стручне и административне послове у вези преузимања на коришћење или у својину имовине привредних друштава над којима је окончан стечајни поступак;
 • врши послове који се односе на утврђивање стања бројила за електричну енергију, гас и воду у објектима у јавној својини општине;
 • води посебну евиденцију непокретности  у јавној својини које користи општина у складу са законом и подзаконским актима;
 • води податке о непокретностима у јавној својини које истовремено користи већи број корисника, односно носилаца права коришћења, податке о површини и вредности за те непокретности у складу са законом и подзаконским актима, води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини општине коју чине: подаци из посебне евиденције корисника, односно носилаца права коришћења на непокретностима у јавној својини  општине, подаци  из  посебне  евиденције непокретности које  користи општина, подаци  из посебне  евиденције  непокретности у  јавној  својини  општине;
 • врши  административне послове  у  вези  са располагањем непокретностима у  јавној  својини  општине  (прибављање, отуђење,  давање  у  закуп  и  на коришћење);
 • врши  административне послове  у  вези  са  раполагањем грађевинским  земљиштем  у  јавној својини општине (прибављање, отуђење, давање у закуп и на коришћење) у складу са законом;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

У  Одсеку за имовинско - правне послове систематизују се следећа радна места:

  ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ПОСЛОВИ  

Службеник: 
Контакт: 023/772-320 локал 
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил:

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Врши стручне и административне послове у вези Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење;
 • обавља административне послове везане за повраћај пољопривредног земљишта у складу са законом;
 • води посебну евиденцију непокретности  у јавној својини које користи општина у складу са законом и подзаконским актима;
 • води податке о непокретностима у јавној својини које истовремено користи већи број корисника, односно носилаца права коришћења, податке о површини и вредности за те непокретности у складу  са  законом и  подзаконским актима;
 • води  јединствену евиденцију непокретности у  јавној  својини општине коју чине: подаци из посебне евиденције корисника, односно носилаца права коришћења на непокретностима  у  јавној  својини  општине,  подаци  из  посебне  евиденције  непокретности  које  користи општина, подаци из посебне евиденције непокретности у јавној својини општине;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране од стране начелника Општинске управе или шефа Одсека.

 

  АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ОДСЕКА   

Службеник: МАРИЈА ПАВЛОВИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 117
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Води записнике комисија из делокруга рада Одељења и Одсека;
 • води поступке вансудских поравнања по  захтевима грађана  за  накнаду  штете  због  уједа  паса  луталица;
 • обавља административне послове везане за повраћај пољопривредног земљишта у складу са законом;
 • води посебну евиденцију непокретности у јавној својини које користи општина у складу са законом и подзаконским актима;
 • води податке о непокретностима у јавној својини које истовремено користи већи број корисника, односно носилаца права коришћења, податке о површини и вредности за те непокретности у складу са законом и подзаконским актима;
 • води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини општине коју чине: подаци из посебне евиденције корисника, односно носилаца права коришћења на непокретностима у јавној својини општине, подаци из посебне евиденције непокретности које користи општина, подаци из посебне евиденције непокретности у јавној својини општине;
 • врши административне послове у вези са располагањем непокретностима (објекти) у јавној својини општине (прибављање, отуђење, давање у закуп и на коришћење);
 • врши административне послове у вези са раполагањем грађевинским земљиштем у јавној својини општине (прибављање, отуђење, давање у закуп и на коришћење) у складу са законом;
 • обавља послове координације са Агенцијом за борбу против корупције за органе општине;
 • обавља послове везане за утврђивање статуса енергетски угроженог купца;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране од стране начелника Општинске управе и начелника Одељења или шефа Одсека.

 

  АДМИНИСТРАТИВНО - СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ОДСЕКА   

Службеник: МИЛЕНА КРЕСОЈА
Контакт: 023/772-320 локал 117
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Спроводи поступак и доноси решење о експропријацији у складу са законом и спроводи поступак споразумевања о накнади за експроприсану непокретност;
 • израђује решење у поступку претварања права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (конверзија) и утврђивања земљишта за редовну  употребу  објекта  у  складу  са  законом;
 • припрема  нацрте  аката  у  вези  са  располагањем непокретностима (објекти) у јавној својини општине (прибављање, отуђење, давање у закуп и на коришћење);
 • припрема нацрте аката у вези са располагањем   грађевинским земљиштем у јавној својини општине (прибављање, отуђење, давање у закуп и на коришћење) у складу са законом;
 • израђује нацрт Програма коришћења непокретности у јавној својини општине;
 • доноси првостепена решења о исељењу и пресељењу лица сходно Закону о становању и одржавању зграда;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране од стране начелника Општинске управе или шефа Одсека.

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 149. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001, „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 30/2010, "Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…