ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Општине Нови Бечеј
 

          

 

ОПШТИНСКА УПРАВА:

 • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 • Општинска управа води евиденцију неокретности у својини Општине Нови Бечеј које користи и јединствену евиденцију непокретности у својини општине на основу података јавног предузећа, друштва капитала, зависног друштва капитала, установа или другог правног лица чији је оснивач.
 • доноси план набавки Општинске управе Нови Бечеј у складу са Законом о јавним набавкама;
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Кабинет председника општине врши послове који се односе на:

 • обављање стручних послова припремања информација потребних председнику општине, вршење стручних послови које обављају помоћници председника општине, израду нацрта аката којe доносе органи општине, обрада појединих тема, сређивање, евидентирање и чување докумената о раду председника општине, обављање протоколарних послова за председника општине, одржавање контакта са средствима јавног информисања, (јавност рада Скупштине, председника општине и управе о ставовима и мишљењима која се износе у јавности поводом донетих закона, општинских прописа и других општих аката), послови протокола, послови сарадње са општинама и градовима у земљи и иностранству, са страним дипломатско-конзуларним представништвима у земљи као и са другим нивоима власти, републичким покрајинским и другим органима, превођење текстова са српког језика на мађарски језик и обрнуто, као и други послови неопходни за функционисање кабинета председника општине.

 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

Служба за Скупштинске послове и послове извршних органа врши послове који се односе на:

 • обављање стручних и организациних послова у вези припремања седница органа општине и њихових радних тела, израду нацрта аката који се доносе на седницама, обраду аката усвојених на овим седницама и проверу усаглашености нормаивних аката (одлука, решења и закључака) које доноси председник општине, скупштина и општинско веће са законом и другим прописима,  сређивање, евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду на овим седницама, пружање стручне помоћи одборницима и одборничким групама у изради предлога које подносе органима општине, прибављање одговора и обавештења које одборници траже, представке и предлоге грађана, издаје „Службени лист општине Нови Бечеј“, даје тумачења и мишљења Председнику општине, председнику Скупштине и њиховим заменицима и послове везанe за Агенцију за борбу против корупције, као и обављање свих других стручних, правних и нормативних послова органа општине. Обављање послова, пријема телефонских позива и позивање телефонских бројева за потребе председника општине и Скупштине општине, заменика председника општине, начелника Општинске управе и помоћнике председника општине и евидентирање порука за њих, примање и слање поруке телефаксом, издавање налога за коришћење путничких возила.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за управу и заједничке послове врши послове који се односе на:

 • унапређење организације рада и модернизацију општинске управе, израду нацрта аката које доносе органи општине, примену прописа о општем управном поступку и канцеларијском пословању;
 • организацију рада услужног центра, писарнице, архиве, достављање писмена и телефонске централе; вођење општег и посебног бирачког списка, спровођење локалних избора;
 • обављање стручних и административних послова за потребе републичке и покрајинске изборне комисије у поступку одржавања избора, спровођење поступака општинског и републичког референдума;
 • вођење матичне књиге, књиге држављана, послове личних стања грађана, извршавање управних аката правних лица када нису законом овлашћени да их сами извршавају, надзор над радом месне канцеларија;
 • послове управљања људским ресурсима (стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата, припрему предлога Кадровског плана,  организацију стручног  усавршавања службеника, процену  ефеката спроведених  обука,  анализу  потреба  за  обуком  и  додатним  образовањем  сваког  службеника,  припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања, анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције запослених, остале послове од значаја за каријерни развој службеника.);
 • послови информатике и аутоматске обраде података као и одржавање и развој информационог система, као и унапређење примене информационих технологија, администрирање базе података, успостављање услова за развој и одржавање географског информационог система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним органима;
 • коришћење, обезбеђење и текуће одржавање пословних зграда, послови безбедности и заштите на раду у складу са законом, послови на умножавању материјала, послови пријема и пребацивања телефонских веза, обављање превоза моторним возилима са и без возача, старање о одржавању моторних возила и вођење евиденције о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива, организовање исхране за запослене и одржавање чистоће пословних зграда.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ

Одељење за финансије и привреду врши послове који се односе на:

 • израду нацрта аката које доносе органи општине из области и делокруга рада одељења;
 • организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему;
 • прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе;
 • контрола планова и састављање извештаја директних буџетских корисника, промена буџетске апропријације у складу са Законом и предлагање износа потребних средстава за финансирање јавних расхода и јавних служби;
 • праћење примања и издатака буџета, употребе средстава текуће и сталне буџетске резерве, старање о наплати средстава из буџета Републике и привременој обустави извршења буџета општине, праћење примања, издатака и других обавеза општине по основу задуживања; давање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке и нормативно уређивање послова из своје надлежности; 
 • вођење главне књиге трезора, финансијско планирање кроз праћење прилива на консолидованом рачуну трезора   и   захтева   за   плаћање   расхода,   управљање   готовинским   средствима и ликвидношћу на консолидованом рачуну трезора, контролисање расхода и одобравање плаћања на терет буџетских средстава; 
 • вођење евиденције о дуговањима и управљање приливом од позајмљивања, вођење буџетског рачуноводства и извештавање, праћење стања средстава општинских органа; 
 • управљање финансијским информационим системом, рачуноводствени послови вођења благајне и обрачуна зарада, финансијско материјалног пословања, послова ликвидатуре и обрачунских послова; 
 • обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и одабране помоћне књиге; 
 • саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета; 
 • обавља рачуноводствене послове за Општинску упрву, Скупштину, Општинско веће, Председника општине и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено;
 • књижење средстава имовине општине и општинских органа; 
 • прати и врши контролу плана, остварења плана, цена, зарада и јавног задужења у јавним службама у складу са законом; 
 • праћење реализације донетих програма и планова комуналних предузећа односно вршиоца комуналних делатности на територији општине;
 • обавља све послове везане за јавне набавке; 
 • обавља нормативно – правне, стручне и оперативне послове у области јавних набавки, учествује у изради конкурсне документације, прати реализацију уговора о јавној набавци, води све потребне евиденције о додели јавних набавки, врши израду плана јавних набавки за кориснике буџетских средстава, објављивање обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки, пружање стручне помоћи директним и индиректним корисницима  буџетских  средстава,  вођење  посебне  евиденције  о  јавним  набавкама  мале  вредности, састављање извештаја о састављеним уговорима о јавним набавкама мале и велике вредности и спроведеним поступцима, достављање у предвиђеном законском року извештаја Управи за јавне набавке, обавља и друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки; 
 • задовољавање  одређених  потреба  грађана  у  области  занатства,  туризма,  угоститељства  и  другим привредним областима од интереса за општину, као и друге послове у области привреде који су у надлежности општине; 
 • израда предлога пројеката и програма из области пољопривреде, програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, праћење конкурса и састављање извештаја из области пољопривреде;
 • објављивање јавних позива за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде; 
 • израда одлука и уговора за пољопривредно земљиште у државној својини (по праву пречег закупа, праву коришћења по основу закупа), објављивање јавног огласа и организовање јавног надметања за давање у закуп  пољопривредног земљишта у  државној  својини  и  вођење  евиденција о  закупцима пољопривредог земљишта у државној својини и праћење реализације уговора; 
 • решавање по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта и издавање потврда и уверења из области пољопривреде.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Одељење за локалну пореску администрацију врши послове који се односе на:

 • припрема нацрте аката о порезима на имовину и споредних пореских давања, такси и накнада које доносе органи општине;
 • води регистар обвезника изворних прихода општине у електронској форми, врши идентификацију нових пореских обвезника и ажурирање постојеће базе података као и чињеница до којих долази на основу расположиве документације (уговора о купопродаји, оставина, поклону и сл); 
 • примењује јединствени порески информациони систем, води пореско књиговодство за локалне јавне приходе и врши израду пореског завршног рачуна;
 • врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање), доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле; 
 • врши контролу изворних прихода обвезника који воде пословне књиге односно врше самоопорезивање; 
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђења законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе; 
 • врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, одлучује о потпуном или делимичном одлагању плаћања пореског дуговања на писмени и образложени захтев пореског обвезника, решава по захтеву за застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања; 
 • води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје; 
 • пружа информације о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по основу локалних јавних прихода; 
 • доноси решења о исправци грешке настале поступањем пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности; 
 • доноси решење о преузимању порекског дуга на основу решења о наслеђивању; прати и примењује законске прописе, објашњења, мишљења, упуства о примени прописа које даје министар надлежан за послове финансија и које је обавезујуће за поступање одељења; 
 • прати податке за правна лица у смислу објављивања ликвидације, стечаја и врши пријаву потраживања; 
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију, пружа информације о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по основу локалних јавних прихода; 
 • врши рефакцију, рефундацију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза; 
 • даје обавештења и податке Пореској управи, јавним извршитељима, банкама, Центру за социјални рад и другим јавним установама о обвезницима пореза на имовину, обавезама и наплати; 
 • врши пријем и обраду захтева за регистрацију предузетника и промене података предузетника, прослеђивање  захтева Агенцији за привредне регистре и вођење евиденција о примљеним захтевима; комуникација са Агенцијом у вези послова регистрације предузетника; 
 • врши пријем захтева и остале пратеће документације за издавање такси дозволе, доношење решења о одобравању такси превоза, издавање потврде неопходне за регистрацију такси возила; 
 • издаје потврде о стажу из евиденције Општинске управе Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање; 
 • води евиденцију о свим оствареним прометима на територији Општине, у оквиру текуће године на основу података добијених од Јавног бележника, ради доношења Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за наредну годину.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине врши послове који се односе на:

 • израду нацрта аката које доносе органи општине, припрему, доношење, прибављање мишљења од надлежног министарства о усаглашености планских докумената са прописима о планирању, вођење евиденције просторних и урбанистичких планова и пројеката, као и сарадњу са надлежним органом који води Локални информациони систем планских докумената и стања у простору, давање мишљења на нацрте планских докумената из надлежности републике и аутономне покрајине, спровођење урбанистичких планова, давање обавештења о намени грађевинске парцеле, издавање акта о условима за уређење локација, давање потврда о усклађености техничке документације са планским документима, уређење површина јавне намене путем одговарајућих планских докумената;
 • спровођење процедуре: у вези припреме, разматрања, доношења и објављивања одлука о изради планског документа, израде и уступања израде планског документа;
 • стручне контроле планског документа;
 • раног јавног увида и јавног увида планског документа;
 • припреме, разматрање, доношење и објављивање планског документа, као и објављивање планскух докумената у Централни регистар планских докумената;
 • уређење, развој, обављање и функционисање комуналне делатности (снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферски  отпадних вода, управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, зоохигијене, јавног осветљења и др. у складу са законом), вршење надзора над обављањем комуналних делатности, послове везане за коришћење станова, одржавање стамбених зграда и станова и откуп станова у надлежности општине, а у складу са законом и другим прописима;
 • спровођење обједињене процедуре за: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе;
 • пријаву радова, издавање употребне дозволе, за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту, спроводи поступак озакоњења објеката и обављање других послова у овој области, а у складу са законом, Статутом општине и другим прописима;
 • послови промоције економског потенцијала општине, управљање пројектима, контакти са инвеститорима, стални контакти са локалним привредним субјектима, сарадња са Националном службом за запошљавање, учешће у доношењу и реализација стратегија развоја општине и других стратегија општине, сарадња са привредном комором на свим нивоима, регионалним центром, локалним и регионалним привредним удружењима и кластерима, сарадња са локалним и регионалним синдикалним организацијама, креирање и ажурирање база података од значаја за локални економски развој, подршка МСП сектору и предузетницима и други послови од значаја за локални економски развој;
 • обезбеђује интеграцију заштите и унапређивања животне средине праћењем спровођења међусобно усаглашених планова, програма и применом прописа кроз систем дозвола, техничких и других стандарда и норматива из области заштите животне средине, прати реализацију планова и програма управљања природним ресурсима и добрима у складу са стратешким документима у делу који се односи на превентивне мере учествује у поступку припреме и доношења планова (просторни и урбанистички планови и други планови, планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређења рибарства на рибарским подручјима и други планови) на начин одређен законом, даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине на захтев органа надлежног за припрему и доношење плана, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација прибавља претходну сагласност надлежног органа Аутономне Покрајине на предлог акта којим се одређује статус угрожене животне средине и приоритети за санацију и ремедијацију за подручја од локалног значаја на територији Аутономне Покрајине, води Локални регистар извора загађивања животне средине, издавања водних услова, водне сагласности и водних дозвола које су у складу са законом поверени Општинској управи и друге послове у области заштите и унапређења животне средине који су поверени Општинској управи;
 • послови из области имовинско-правних послова у складу са стварном и месном надлежношћу;
 • упис права јавне својине на непокретностима у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима у складу са законом;
 • поступак експропријације у складу са законом и споразумевања о накнади за експроприсану непокретност;
 • поступак претварања права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (конверзија) и утврђивања земљишта за редовну употребу објекта у складу са законом;
 • располагањем непокретностима (објекти) у јавној својини општине (прибављање, отуђење, давање у закуп и на коришћење);
 • израда  Програма коришћења непокретности у јавној својини  општине;
 • поступци у складу са Законом о становању и одржавању зграда;
 • из имовинско-правне области и области јавне својине који су поверени Општинској управи у складу са посебним законима, Статутом општине и другим прописима;
 • закључивања вансудских поравнања везаних за послове Одсека.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ 

Одељење за Инспекцијске службе врши послове који се односе на:

 • координацију инспекцијског надзора из делокруга одељења;
 • израђује нацрте аката из надлежности одељења које доносе начелник општинске управе и органи општине;
 • припрема процeну ризика и годишње планове инспекцијских надзора у областима у којима се врше инспекцијски надзори;
 • врши инспекцијски надзор над спровођењем прописа из изворне надлежности општине, односно, инспекцијски надзор над применом прописа и општинских одлука из комуналне области;
 • врши инспекцијски надзор над применом прописа у области грађевинарства и планирања и изградње објеката;
 • врши инспекцијски надзор над применом прописа из области заштите животне средине;
 • спроводи инспекцијски надзор поверен Општинској управи у области туризма, у складу са законом и подзаконским актима којим се уређује област туризма;
 • врши инспекцијски надзор над применом прописа у области образовања и васпитања деце и ученика;
 • врши инспекцијски надзор поверен Општинској управи у области превоза у друмском саобраћају;
 • спроводи инспекцијски надзор поверен Општинској управи у складу са законом којим се уређује област спорта;
 • врши надзор над применом прописа о трговини у делу надзора који се односи на трговину личним нуђењем;
 • врши имплементацију система енергетског манаџмента у општини.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

Одељење за Јавне службе врши послове који се односе на:

 • израду нацрта аката које доносе органи општине из делокруга одељења;
 • координацију рада јавних служби којима је оснивач општина Нови Бечеј, као и контролу рада јавних служби у делу који се финансира из буџета општине Нови Бечеј и када општина није оснивач; 
 • праћење  и  обезбеђивање  услова  за  функционисање  и  развој  у  области  предшколског  васпитања  и образовања, основног и средњег образовања, ученичког и студентског стандарда, културе, дечије и социјалне заштите, популационе политике, родне равноправности, јавног здравља и примарне здравствене заштите; 
 • доношење програма мера и активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите; 
 • подршку старим лицима и особама са инвалидитетом; 
 • послове борачко-инвалидске заштите, признавање законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца; 
 • евидентирање и збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица на територији општине; 
 • мере активне политике запошљавања; 
 • питања међунационалних односа и националних мањина; 
 • послове одбране и ванредних ситуација у складу са законом; 
 • стручне и административне послове за комисије из надлежности Одељења; 
 • послове Канцеларије за младе, реализацију програма и пројеката за младе; 
 • употребу грба општине.

 
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…