ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ Општине Нови Бечеј
 

 

Руководилац Групе и заменик матичара: НАДА СЕКУЛИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 132
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Групе;
 • обавља послове из делокруга Групе;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Групе;
 • врши распоред послова у Групи;
 • координира са осталим органима, одељењима, одсецима и групама у вези организовања послова писарнице и архиве;
 • обавља административне и техничке послове пријема и експедовања поште за органе општине у складу са прописима о канцеларијском пословању;
 • распоређује и доставља акта, предмете, рачуне, службене листове и публикације у рад органима општине;
 • обавља административне и техничке послове завођења предмета и достављање истих обрађивачима предмета;
 • обавља административне и техничке послове архивирања решених предмета, одлагања и развођења аката;
 • води архивску књигу и препис архивске књиге доставља надлежном архиву;
 • стара се о правилном смештају, чувању архивске грађе;
 • обавља послове излучивања безвредног регистраторског материјала из архивског депоа по протеку рока чувања;
 • издаје преписа решења и предмета из архиве на реверс;
 • припрема извештај о стању на решавању управних предмета на прописаним обрасцима, води посебну евиденцију о штамбиљима, печатима и жиговима органа општине, води архивску књигу;
 • по потреби обавља послове заменика матичара
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ

Службеник: ДЕЈАНА МАЦУРА
Контакт: 023/772-320, локал 132
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља административне и техничке послове пријема и експедовања поште за органе општине у складу са прописима о канцеларијском пословању;
 • распоређује и доставља акта, предмете, рачуне, службене листове и публикације у рад органима општине;
 • обавља административне и техничке послове завођења предмета и достављање истих обрађивачима предмета;
 • обавља административне и техничке послове архивирања решених предмета, одлагања и развођења аката;
 • води архивску књигу и препис архивске књиге доставља надлежном архиву;
 • стара се о правилном смештају, чувању архивске грађе;
 • обавља послове излучивања безвредног регистратурског материјала из архивског депоа по протеку рока чувања;
 • издаје преписе решења и предмета из архиве на реверс;
 • припрема извештај о стању на решавању управних предмета на прописаним обрасцима, води посебну евиденцију о штамбиљима, печатима и жиговима органа општине, води архивску књигу;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или шефа Одељења.

 

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…