ОДСЕК ЗА ПРИНУДНУ НАПАЛАТ, КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ, СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА, ТАКСИ И НАКНАДА ПРАВНИХ ЛИЦА  Општине Нови Бечеј
 

Шеф Одсека за принудну напалату, контролу и наплату пореза на имовину, споредних пореских давања, такси и накнада правних лица - порески инспектор наплате: ЈЕЛЕНА ЧАНКОВИЋ ТЕШИН
Контакт: 023/772-320, локал 118
Радно време: 7-15 h 
Адреса: Жарка Зрењанина 8 
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 ОПИС ПОСЛА:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Одсека;
 • Обавља сложене из области делокруга Одсека;
 • Прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Одсека;
 • Врши распоред послова у Одсеку;
 • Обавља сложене послове контролепореске наплате правних лица;
 • Преиспитује првостепено решење, односно врши састављање записника и изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;
 • Обавља послове канцеларијске контроле правних лица у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима;
 • Припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем - пореза на имовину, споредних пореских давања, такси и накнада правних лица, информише пореске обвезнике о примени пореских прописа, прати реализацију уплата, води поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај, прекњижавања пореза;
 • Проверава исправност аналитичких картица обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата, доноси решења о исправљању грешака;
 • Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности;
 • Издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје;
 • Обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе

 

У Одсеку за принудну наплату, контролу и наплату пореза на имовину, споредних пореских давања, такси и накнада правних лица систематизују се следећа радна места:

 

РАЧУНОВОЂА ЛПА

Службеник: ИВАНА СИЧ-БРАНКОВИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 118
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Врши проверу формалне исправности и потпуности достављених налога за књижење пре уноса  и  уноси;
 • обавља  мање  сложене  послове  усаглашавања пореске  евиденције  обвезника;
 • проверава исправност  аналитичке  картице  обвезника у  смислу  правилности  прокњижених задужења и уплата;
 • врши проверу   аналитичких  књижења   на   основу   којих   врши формирање синтетичке промене у пореској евиденцији, врши исправке неажурности и неисправности књижења у пореском књиговодству, учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода;
 • води поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај и прекњижавања пореза и других јавних прихода поднетих по одредбама ЗПППА;
 • обавља послове надзора над јавним предузећима основаним од стране локалне власти, а у вези примене закона у области материјално- финансијског пословања и наменског као и законитог коришћења средстава утврђених програмом рада за који је дата сагласност Скупштине општине;
 • прима пореске пријаве физичких лица, проверава њихову формалну исправност и потпуност и врши унос примљених и потпуно исправних пореских пријава за локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза и одговорна је за тачност унетих података;
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију, даје обавештења и податке Пореској управи, јавним извршитељима, банкама, Центру за социјални рад и другим јавним установама о обвезницима пореза на имовину, обавезама и наплати, примењује јединствени порески информациони систем, води пореско књиговодство за локалне јавне приходе;
 • Обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКЕ НАПЛАТЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Службеник: КАТАРИНА СУДАРСКИ
                  НИКОЛИНА ПОПОВ
                  САЊА АТАНАЦКОВ
Контакт: 023/772-320, локал 114 и 118
Радно време:
7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља мање сложене  послове   контроле  пореске наплате правна лица и предузетнике у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима;
 • припрема нацрт решења о утврђивању пореске и таксене обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем -  порезa на имовину правних лица;
 • подноси захтев за покретање пореског прекршајног поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, информише пореске обвезнике о примени пореских прописа;
 • врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање), доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле, врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а  које  су  од  значаја  за  утврђивање пореске  обавезе;  
 • води  управни  поступак,  врши  преиспитивање по поднетом  правном  средству  против  првостепеног решења  у  оквиру  надлежности;
 • пружа  информације  о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по основу локалних јавних прихода, доноси решења о исправци грешке настале поступањем пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности, прати податке за правна лица у смислу објављивања ликвидације, стечаја и врши пријаву потраживања;
 • Обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ - КОНТРОЛОР НАПЛАТЕ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА, ТАКСИ И НАКНАДА - ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ

Службеник: 
Контакт: 023/772-320, локал
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил:

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља мање сложене послове контроле и наплате: правних лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским прописима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења порезa на имовину правних и физичких лица, локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике и накнада у складу са законом;
 • припрема нацрт решења о утврђивању обавеза по основу накнаде и  комуналних такси за  које је  законом прописано да се  утврђује решењем;
 • информише пореске обвезнике о примени пореских прописа, обавља послове наплате у следећим областима: обавља попис, процену, заплену и продају покретних ствари у поступку принудне наплате;
 • саставља записник о извршеном попису и процени покретних ствари и доставља пореском обвезнику;
 • припрема нацрт закључка по приговору пореског обвезника на процену пописаних ствари;
 • саставља записник о извршеној заплени покретних ствари и записник о извршеној продаји покретних ствари;
 • саставља записник о попису покретних ствари у поступку установљавања заложног права у корист Републике Србије пре принудне наплате пореза;
 • води одговарајуће регистре прописане методолошким упутством;
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе, доноси решења о исправци грешке настале поступањем пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности, доноси решење о утврђивању накнаде за промену намене пољопривредног земљишта;
 • Обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…