ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: ДРАГАНА МИЛОШЕВ
Радно место: ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР
Телефон: 023/772-320, локал 105
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОПИС ПОСЛА

Врши контролу:

  • поступања установе образовања и васпитања у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката, остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених, остваривање права запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља, обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи образовања  и  васпитања,  поступка  уписа  и  поништава  упис  у  школу  ако  је  обављен  супротно  закон, испуњеност прописаних услова за спровођење испита, прописане евиденције коју води установа образовања и васпитања и  утврђује чињенице у  поступку поништавања јавних исправа које издаје школа;
  • у  поступку верификације по налогу Министарства просвете, испитује испуњеност услова за оснивање, почетак рада и обављање делатности и за проширење делатности установа образовања и васпитања и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи образовања и васпитања организованог супротно закону; обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.
 КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 7 (мала зграда)
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Одељење за инспекцијске службе

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015 и 44/2018-други закон и 95/2018); Закон о просветној инспекцији („Службени гласник РС“, број 27/2018); Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број  88/17, 27/2018 - други закон  27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020); Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број  . бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019 ); Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број  . 55/2013, 101/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019); Закон о средњем образовању и васпитању ("Службеном гласнику РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020); Закон о дуалном образовању („Службени гласник РС“, број 101/2017 и 6/2020); Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 55/13 , 88/17-др. закон, 27/2018 - др. закон и 6/2020 - др. закон); Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број , 27/18); Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/2010)

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ   Kонтролна листа KЛ-001-01-01 - ПРЕДШKОЛСKА УСТАНОВА
  Kонтролна листа KЛ-002-01-01 - ОСНОВНА ШKОЛА
  Kонтролна листа KЛ-003-01-01 - СРЕДЊА ШKОЛА
ПЛАН РАДА 

  План рада просветне инспекције за школску 2023. - 2024. годину
  План рада просветне инспекције за школску 2022. - 2023. годину
  План рада просветне инспекције за школску 2021. - 2022. годину
  План рада просветне инспекције за школску 2020. - 2021. годину
  План рада просветне инспекције за школску 2019. - 2020. годину
  План рада просветне инспекције за школску 2018. - 2019.  годину

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ   Извештај о раду за 2023. годину
  Извештај о раду за 2022. годину
  Извештај о раду за 2021. годину
  Извештај о раду за 2020. годину
  Извештај о раду за 2019. годину


 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење).


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…