СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 2021 Општине Нови Бечеј

 

 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о буџету Општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ПРОГРАМ капиталних и других улагања из Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ОДЛУКА о усвајању Плана развоја општине Нови Бечеј за период од 2022-2032. године

   ПЛАН РАЗВОЈА општине Нови Бечеј за период од 2022-2032. године

   ОДЛУКА о усвајању Споразума о сарадњи поводом израде Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији града Кикинде – деоница од административне границе са општином Нови Бечеј до државне границе са Републиком Румунијом (гранични прелаз Наково)

  СПОРАЗУМ о сарадњи поводом израде Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији града Кикинде – деоница од административне границе са општином Нови Бечеј до државне границе са Републиком Румунијом (гранични прелаз Наково)

   ОДЛУКА о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј (непокретностима уписаним у Листу непокретности број 10136 К.О. Нови Бечеј)

   ОДЛУКА о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј (непокретностима уписаним у Листу непокретности број 1232 К.О. Кумане)

   КАДРОВСКИ ПЛАН Општинске управе општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ПЛАН РАДА и финансијског плана Скупштине општине Нови Бечеј зa 2022. годину

   ПЛАН РАДА и финансијског плана Председника општине Нови Бечеј зa 2022. годину

   ПЛАН РАДА и финансијског плана Општинског већа општине Нови Бечеј зa 2022. годину

   ПРОГРАМ РАДА и финансијског плана Општинске управе општине Нови Бечеј зa 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на ПЛАН РАДА и финансијски план Месне заједнице Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на ПЛАН РАДА и финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 2022. годину 

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на ПЛАН РАДА и финансијски план Месне заједнице Кумане за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на ПЛАН РАДА и Финансијски план Месне заједнице Бочар за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада и финансијски план Дома културе општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на ПЛАН РАДА и финансијски план Народне библиотеке Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План активности и План прихода и расхода Црвеног крста општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Клуба за дневни боравак са сервисним услугама за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Удружења за неговање традиције општине Нови Бечеј за 2022. годину

Датум објаве: 30/12/2021; Величина документа: 7800 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о покретању поступка израде Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за период од 2022-2027. године

   ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у поступку доношења Плана развоја општине Нови Бечејза период од 2022-2032. године

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-6

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-7

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-8

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-9

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-10

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-11

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Жалбене комисије општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊА о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Дани Лазе Телечког” за 2021. годину

   ПРАВИЛНИК о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј – пречишћен текст

   ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нови Бечеј

Датум објаве: 24/12/2021; Величина документа: 2532 КБ
 • САДРЖАЈ

   ЗАКЉУЧАК о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј у првом круку

Датум објаве: 17/12/2021; Величина документа: 923 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о организацији и спровођењу јавне расправе у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ОДЛУКА о организацији и спровођењу јавне расправе у поступку доношења Плана развоја општине Нови Бечејза период од 2022.-2032. године

   ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измену и допуну Правилника о организацији и систематизацијаи послова у Јавном предузећу за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „RICSAJ“

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „30. Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића“ – 2022

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правила манифестације XVII Сусрети народног стваралаштва „RICSAJ“

Датум објаве: 10/12/2021; Величина документа: 345 КБ
 • САДРЖАЈ

   ИЗВЕШТАЈ о приходима и расходима буџета општине Нови Бечеј за период од 01.01. до 30.09.2021. године

   ОДЛУКА о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о висини стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј

   ОДЛУКА о усвајању Измена и допуна Плана детаљне регулације блока број 115 у Новом Бечеју

   ПЛАН детаљне регулације блока број 115 у Новом Бечеју

   ОДЛУКА о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању пијаца

   ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће

   ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији општине Нови Бечеј

   ОДЛУКЕ о начину изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга

   ОДЛУКА о спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј

   ОДЛУКА о спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о престану мандата директора Јавног предузећа за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Центра за социјани рад општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјани рад општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊА о констатовању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј

Датум објаве: 30/11/2021; Величина документа: 2305 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о утврђивању обима и мера додатне подршке ученицима и студентима са територије општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј за школску 2021/2022. годину

   РЕШЕЊЕ о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку делатност у области културе

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве број: III 02- 400-68/2021-1

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-2

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-3

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-4

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-5

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за увођење у посед пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

   ЗАКЉУЧАК о одобравању средства Градском ватрогасном савезу Зрењанин, ради реализације пројекта „Центар за обуку“

Датум објаве: 21/11/2021; Величина документа: 172 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ОДЛУКА о усвајању Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј

   ОДЛУКА о приступању изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока број 115 у Новом Бечеју

   ОДЛУКА о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Нови Бечеј за 2021. годину 

   ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ОДЛУКА о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измену Програма пословања JП “Комуналац″ Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о реализацији програма васпитно – образовног рада ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2020/2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план васпитно – образовног рада ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2021/2022. годину

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Општинског савета родитеља

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка дужности и именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању стручне службе за техничку контролу објеката ради добијања употребне дозволе комплекса дворца Хертеленди у Бочару

   ЗАКЉУЧАК о утврђивању закупнинепољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј по основу права пречег закупа по основу сточарства

Датум објаве: 20/10/2021; Величина документа: 29.029 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације

   РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

Датум објаве: 14/10/2021; Величина документа: 310 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о техничком регулисању саобраћаја у општини Нови Бечеј за период од 01.11.2021. до 01.04.2022. године

   ПЛАН РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 2021/2022

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације 55. фестивал “Ђенђешбокрета” и 42. “Дуриндо“

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и трошкове манифестације 55. фестивал “Ђенђешбокрета” и 42. “Дуриндо“

   ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

   ЗАКЉУЧАК о стављању ван снаге Закључка о поверавању посла изградње фекалне канализације у улицама Чика Љубина и Његошева у Новом Бечеју, ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

Датум објаве: 07/10/2021; Величина документа: 1168 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о оснивању Креативног центра "Хертеленди - Бајић" Бочар

   ИЗМЕНА Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину Месне заједнице Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене Финансијског плана Месне заједнице Ново Милошево за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Месне заједнице Кумане за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину Месне заједнице Бочар

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину Народне библиотеке Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину Туристичке организације општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о утврђивању цене оброка који се припремају у Дому за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клубу за дневни боравак и помоћ у кући

  РЕШЕЊЕ о именовању директора Туристичке организације општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о образовању Координационог тима за израду Плана развоја општине Нови Бечејза период од 2022.-2032. године

  РЕШЕЊЕ о именовању стручне комисије за техничку контролу испоручене опреме у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару

Датум објаве: 16/09/2021; Величина документа: 1966 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „22. Дани Теодора Павловића 2021“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и трошкове манифестације „22. Дани Теодора Павловића“

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Дани Лазе Телечког“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правила и Финансијски план позоришне манифестације „ДАНИ ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ“

  РЕШЕЊЕ о именовању Радне групе за израду Програма јавног здравља

Датум објаве: 09/09/2021; Величина документа: 297 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о измени Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ИЗМЕНА Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нови Бечеј за 2021. годину

   СПОРАЗУМ о уступању обављања послова зоохигијене

Датум објаве: 03/09/2021; Величина документа: 2572 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј

Датум објаве: 27/08/2021; Величина документа: 394 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације

   ОДЛУКА о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ЗАКЉУЧАК о одобравању средстава Дому здравља Нови Бечеј за накнаду за рад возача санитетског возила 

Датум објаве: 13/08/2021; Величина документа: 476 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Туристичке организације општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 

Датум објаве: 16/07/2021; Величина документа: 114 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину

  ОДЛУКА о покретању поступка израде Плана развоја општине Нови Бечеј за период од 2022.-2032. године

  ОДЛУКА о измени Одлуке о локалним административним таксама

  ОДЛУКА о одржавању и адаптацији споменика палим руским борцима - Црвеноармијцима на површини јавне намене у Новом Бечеју

  ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј

  ОДЛУКА о привременом коришћењу простора на површинама јавне намене у општини Нови Бечеј за време трајања манифестација од значаја за општину Нови Бечеј

  ОДЛУКА о поверавању послова јавног паркиралишта за време манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2021“ у Новом Бечеју

  ОДЛУКА о измени Одлуке о примањима изабраних, постављених и лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у општини Нови Бечеј

  ОДЛУКА о покретању поступка израде Стратегије развоја културе општине Нови Бечеј за период 2021 – 2026. година

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене Програма пословања JП “Комуналац″ Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Изменеи допуне ценовника ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о утврђивању цене услуга у ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Скупштине општине Нови Бечеј Одсека за Скупштинске послове општине Нови Бечеј за период од 01.01.-31.12.2020. године

  РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта

Датум објаве: 16/07/2021; Величина документа: 4545 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова

   ОДЛУКА о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима

   ЈАВНИ КОНКУРС за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима

   РЕШЕЊЕ о утврђивању културног програма Дома културе општине Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2022. годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању културног програма Народне библиотеке Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2022. годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању текућих расхода и издатака Туристичке организације општине Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2022. годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању културних програма, делова програма, текућих расхода и издатака Удружења за неговање традиције Нови Бечеј, који ће се суфинансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2022. годину

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Тиска академија акварела 2021. године“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правила и програм манифестације „Тиска академија акварела 2021. године“

   ПРАВИЛНИК О РАДУ Комисије за реализацију мера енергетске санације у општини Нови Бечеј

Датум објаве: 09/07/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о oбразовању Комисије за реализацију мера енергетске санације

   РЕШЕЊЕ о именовању руководиоца Програма мера енергетске санације стамбених зргада, породичних кућа и станова у општини Нови Бечеј

   ЗАКЉУЧАК о прихватању иницијативе за организацију такмичења ''Награда Новог Бечеја 2021“

Датум објаве: 01/07/2021; Величина документа: 365 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о завршном рачуну Буџета општине Нови Бечеј за 2020. годину

  ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе Нови Бечеј

  ОДЛУКА о уступању обављања послова зоохигијене

  ОДЛУКА о усвајању Споразума о уступању обављања послова зоохигијене

   ИЗМЕНА И ДОПУНА Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама за територију општине Нови Бечеј за период 2019. до 2028. године

  ОДЛУКА о преносу права јавне својине на непокретности на другог носиоца јавне својине – непокретности уписане у листу непокретности број 13667 К.О. Нови Бечеј

  ОДЛУКА о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј – непокретности уписаних у листу непокретности број 5541 К.О. Ново Милошево

  ОДЛУКА о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј – непокретности уписаних у листу непокретности број 274 К.О. Ново Милошево

  ОДЛУКА о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј – непокретности уписаних у листу непокретности број 13110 К.О. Нови Бечеј

  ОДЛУКА о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Општинске управе општине Нови Бечеј за период од 01.01.- 31.12.2020. године

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду председника општине Нови Бечеј за 2020. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Општинског већа општине Нови Бечеј за период од 01.01.- 31.12.2020. године

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Прве измене Програма пословања JП “Урбанизам и путеви″ Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада и Финансијског плана Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ЗАКЉУЧАК о поверавању посла извођења радова на изградњи фекалне канализационе мреже у Новом Бечеју у улицама Његошева и Чика Љубина

Датум објаве: 30/06/2021; Величина документа: 3,453 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о фискалним мерама општине Нови Бечеј ради ублажавња економских последица насталих услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 за 2021. годину

   Одлука о давању сагласности на закључење Споразума о преузимању дуга између Општине Нови Бечеј и Дома здравља Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке организације општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2020. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2020. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Народне библиотеке Нови Бечеј за 2020. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуб за дневни боравак и помоћ у кући за 2020. годину

  РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата в.д. директора ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању начелника Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Нови Бечеј

Датум објаве: 16/06/2021; Величина документа: 215 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2021“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Сеоска слава - Свети Илија 2021“

Датум објаве: 15/06/2021; Величина документа: 112 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о скидању усева са државног пољопривредног земљишта за агроекономску 2020/2021. годину

   ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН запошљавања за период од 2021. године до 2023. године општине Нови Бечеј 

  РЕШЕЊЕ о именовању Комисије за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању Комисије за финансирање програма удружења из буџета општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању Комисије за финансирање програма удружења из буџета општине Нови Бечеј за област пољопривреде и руралног развоја

Датум објаве: 11/06/2021; Величина документа: 176 КБ
 • САДРЖАЈ

   ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у поступку доношења Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину

   ПРОГРАМ РАДА Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестација Општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању стручне службе за техничку контролу објеката за пуштање у пробни рад у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару

Датум објаве: 31/05/2021; Величина документа: 198 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

  РЕШЕЊЕ о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Нови Бечеј

Датум објаве: 20/05/2021; Величина документа: 122 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о приступању изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину

  ОДЛУКА о организовању и спровођењу јавне расправе у поступку доношења Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину

   ИЗВЕШТАЈ о резултатима гласања на изборима за чланове Савета месне заједнице Бочар

   ПРАВИЛНИК о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

   ЗАКЉУЧАК о поверавању послова одржавања приобаља на Тиси Месној заједници Нови Бечеј

Датум објаве: 10/05/2022; Величина документа: 178 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2021.-2023. године

   ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН запошљавања за период од 2021. године до 2023. године општине Нови Бечеј

Датум објаве: 29/04/2021; Величина документа: 446 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о именовању бирачке комисије за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице Бочар, за бирачко место број 30

  РЕШЕЊЕ о именовању бирачке комисије за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице Бочар, за бирачко место број 31

  РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању бирачких места за изборе за чланове Савета месне заједнице Бочар

  РЕШЕЊЕ о закључењу бирачког списка општине Нови Бечеј за насељено место Бочар

Датум објаве: 28/04/2021; Величина документа: 137 КБ
 • САДРЖАЈ

   ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у поступку доношења Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2021.-2023. године

  РЕШЕЊЕ о именовању стручне службе за технички пријем трафо станице у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару

  РЕШЕЊЕ о утврђивању Изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Бочар

   ЗАКЉУЧАК о одобравању средстава Дому здравља Нови Бечеј за накнаду за рад возача санитетског возила

Датум објаве: 27/04/2021; Величина документа: 159 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о одређивању бирачких места за изборе за чланове Савета месне заједнице Бочар 

Датум објаве: 18/04/2021; Величина документа: 108 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о прихватању удела без накнаде у капиталу FULL PROTECT d.o.o. Београд

  ОДЛУКА о фискалним мерама општине Нови Бечеј ради ублажавња економских последица насталих услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 за 2021. годину 

  ОДЛУКА о приступању изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј

  ОДЛУКА о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј ради изградње, путем јавног надметања

  ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа ''Комуналац'' из Новог Бечеја са Законом о јавним предузећима и промени пословног имена

  ОДЛУКА о именама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Нови Бечеј

   ИЗМЕНА Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2020. годину

   ПЛАН РАДА Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2021. годину

  ОДЛУКА о престанку мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј Саше Шућуровића

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј Радослава Шећерева

   РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Решења Скупштине општине Нови Бечеј, број: II 02-46-22/2015 од 08.05.2015. године

   РЕШЕЊЕ о давању на коришћење непокретности Туристичкој организацији општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању на коришћење непокретности ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Нови Бечеј за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Ново Милошево за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Кумане за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Бочар за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Дома културе општине Нови Бечеј за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке Нови Бечеј за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста Нови Бечеј за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуба за дневни боравак и помоћ у кући за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о именовању директора Центра за социјални рад општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка функције председника и чланова Комисије за планове Општине Нови Бечеј и именовању председника и чланова Комисије за планове Општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊА о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортско ректреативни центар Јединство“ Нови Бечеј

Датум објаве: 15/04/2021; Величина документа: 626 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОПЕРАТИВНИ ПЛАН за одбрану од поплава на територији општине Нови Бечеј за унутрашње воде и за летње насипе Либе и Љутово

   ОДЛУКА о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2021.-2023. године

  ОДЛУКА о организовању и спровођењу јавне расправе у поступку усвајања Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2021. – 2023. године

   ПРАВИЛНИК О РАДУ Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј

   ПРОГРАМ утрошка средстава Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј за 2021. годину у циљу унапређења безбедности саобраћаја

   УПУТСТВО за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Бочар расписаних за 09.05.2021. године

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације 29. „Обзорја на Тиси“ 2021.

  РЕШЕЊЕ o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма манифестације 21. Дани Теодора Павловића за 2020. године

  РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

  РЕШЕЊЕ о формирању Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј

  ЗАКЉУЧАК о поверавању посла извођења радова на изградњи зацевљене атмосферске канализације у Бочару ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

  ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на закључивање Поравнања за споразумну надокнаду штете насталу услед уједа напуштеног пса

   ЗАКЉУЧАК о одређивању почетне цене пољопривредног земљишта у државној својини у оптшини Нови Бечеј у другом кругу

Датум објаве: 13/04/2021; Величина документа: 2983 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Бочар

Датум објаве: 09/04/2021; Величина документа: 112 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о приступњу реализацији пројекта Изградња фекалне канализације у улицама Маршала Тита, Чика Љубина и Његошева у Новом Бечеју

   РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за увођење у посед пољопривредног земљишта у државној својини које је издато у закуп

Датум објаве: 12/03/2021; Величина документа: 127 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о разрешњу и именовању председника, заменика и чланова Комисије за спровођење конкурса за доделу средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализију добровољна ватрогасна друштва општине Нови Бечеј

Датум објаве: 05/03/2021; Величина документа: 116 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о образовању Координационе комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације 29. „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“ – 2021.

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Комисије за школски спорт за 2020. годину

   ЗАКЉУЧАК о одобравању средстава Дому здравља Нови Бечеј за накнаду за рад возача санитетског возила

Датум објаве: 12/02/2021; Величина документа: 762 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о приступању изменама и допунама Статута општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ИЗМЕНЕ и допуне финансијског плана Општинске управе за 2021. годину

   ПРОГРАМ капиталних и других улагања из Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о прибављању непокретности у јавну својину Општине Нови Бечеј непосредном погодбом путем размене

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне финансијског плана Месне заједнице Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне финансијског плана Месне заједнице Ново Милошево за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне финансијског плана Месне заједнице Кумане за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне финансијског плана Месне заједнице Бочар за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на цене производње и дистрибуције воде и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода за категорију корисника домаћинства

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на цене комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј

Датум објаве: 01/02/2021; Величина документа: 991 КБ
 • САДРЖАЈ

   САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за територију општине Нови Бечеј 

   ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у оптшини Нови Бечеј

   ОБРАЗЛОЖЕЊЕ уз оглас за јавно надметање у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Годишњем програму за 2020. годину

Датум објаве: 22/01/2021; Величина документа: 6,205 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о образовању и именовању чланова Комисије за спорт

   ЗАКЉУЧАК о одређивању почетних цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј

Датум објаве: 21/01/2021; Величина документа: 3,866 КБ
 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…