СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 2021 Општине Нови Бечеј

 

 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о буџету Општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ПРОГРАМ капиталних и других улагања из Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ОДЛУКА о усвајању Плана развоја општине Нови Бечеј за период од 2022-2032. године

   ПЛАН РАЗВОЈА општине Нови Бечеј за период од 2022-2032. године

   ОДЛУКА о усвајању Споразума о сарадњи поводом израде Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији града Кикинде – деоница од административне границе са општином Нови Бечеј до државне границе са Републиком Румунијом (гранични прелаз Наково)

  СПОРАЗУМ о сарадњи поводом израде Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији града Кикинде – деоница од административне границе са општином Нови Бечеј до државне границе са Републиком Румунијом (гранични прелаз Наково)

   ОДЛУКА о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј (непокретностима уписаним у Листу непокретности број 10136 К.О. Нови Бечеј)

   ОДЛУКА о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј (непокретностима уписаним у Листу непокретности број 1232 К.О. Кумане)

   КАДРОВСКИ ПЛАН Општинске управе општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ПЛАН РАДА и финансијског плана Скупштине општине Нови Бечеј зa 2022. годину

   ПЛАН РАДА и финансијског плана Председника општине Нови Бечеј зa 2022. годину

   ПЛАН РАДА и финансијског плана Општинског већа општине Нови Бечеј зa 2022. годину

   ПРОГРАМ РАДА и финансијског плана Општинске управе општине Нови Бечеј зa 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на ПЛАН РАДА и финансијски план Месне заједнице Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на ПЛАН РАДА и финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 2022. годину 

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на ПЛАН РАДА и финансијски план Месне заједнице Кумане за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на ПЛАН РАДА и Финансијски план Месне заједнице Бочар за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада и финансијски план Дома културе општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на ПЛАН РАДА и финансијски план Народне библиотеке Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План активности и План прихода и расхода Црвеног крста општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Клуба за дневни боравак са сервисним услугама за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Удружења за неговање традиције општине Нови Бечеј за 2022. годину

Датум објаве: 30/12/2021; Величина документа: 7800 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о покретању поступка израде Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за период од 2022-2027. године

   ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи у поступку доношења Плана развоја општине Нови Бечејза период од 2022-2032. године

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-6

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-7

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-8

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-9

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-10

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-11

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Жалбене комисије општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊА о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Дани Лазе Телечког” за 2021. годину

   ПРАВИЛНИК о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј – пречишћен текст

   ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нови Бечеј

Датум објаве: 24/12/2021; Величина документа: 2532 КБ
 • САДРЖАЈ

   ЗАКЉУЧАК о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј у првом круку

Датум објаве: 17/12/2021; Величина документа: 923 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о организацији и спровођењу јавне расправе у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину

   ОДЛУКА о организацији и спровођењу јавне расправе у поступку доношења Плана развоја општине Нови Бечејза период од 2022.-2032. године

   ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измену и допуну Правилника о организацији и систематизацијаи послова у Јавном предузећу за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „RICSAJ“

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „30. Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића“ – 2022

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правила манифестације XVII Сусрети народног стваралаштва „RICSAJ“

Датум објаве: 10/12/2021; Величина документа: 345 КБ
 • САДРЖАЈ

   ИЗВЕШТАЈ о приходима и расходима буџета општине Нови Бечеј за период од 01.01. до 30.09.2021. године

   ОДЛУКА о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о висини стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј

   ОДЛУКА о усвајању Измена и допуна Плана детаљне регулације блока број 115 у Новом Бечеју

   ПЛАН детаљне регулације блока број 115 у Новом Бечеју

   ОДЛУКА о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању пијаца

   ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће

   ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији општине Нови Бечеј

   ОДЛУКЕ о начину изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга

   ОДЛУКА о спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј

   ОДЛУКА о спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о престану мандата директора Јавног предузећа за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Центра за социјани рад општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјани рад општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊА о констатовању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј

Датум објаве: 30/11/2021; Величина документа: 2305 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о утврђивању обима и мера додатне подршке ученицима и студентима са територије општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј за школску 2021/2022. годину

   РЕШЕЊЕ о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку делатност у области културе

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве број: III 02- 400-68/2021-1

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-2

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-3

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-4

   РЕШЕЊЕ о употреби текуће буџетске резерве, број: III 02- 400-68/2021-5

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за увођење у посед пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

   ЗАКЉУЧАК о одобравању средства Градском ватрогасном савезу Зрењанин, ради реализације пројекта „Центар за обуку“

Датум објаве: 21/11/2021; Величина документа: 172 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ОДЛУКА о усвајању Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј

   ОДЛУКА о приступању изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока број 115 у Новом Бечеју

   ОДЛУКА о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Нови Бечеј за 2021. годину 

   ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ОДЛУКА о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измену Програма пословања JП “Комуналац″ Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о реализацији програма васпитно – образовног рада ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2020/2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план васпитно – образовног рада ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2021/2022. годину

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Општинског савета родитеља

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка дужности и именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању стручне службе за техничку контролу објеката ради добијања употребне дозволе комплекса дворца Хертеленди у Бочару

   ЗАКЉУЧАК о утврђивању закупнинепољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј по основу права пречег закупа по основу сточарства

Датум објаве: 20/10/2021; Величина документа: 29.029 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације

   РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

Датум објаве: 14/10/2021; Величина документа: 310 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о техничком регулисању саобраћаја у општини Нови Бечеј за период од 01.11.2021. до 01.04.2022. године

   ПЛАН РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 2021/2022

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације 55. фестивал “Ђенђешбокрета” и 42. “Дуриндо“

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и трошкове манифестације 55. фестивал “Ђенђешбокрета” и 42. “Дуриндо“

   ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

   ЗАКЉУЧАК о стављању ван снаге Закључка о поверавању посла изградње фекалне канализације у улицама Чика Љубина и Његошева у Новом Бечеју, ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

Датум објаве: 07/10/2021; Величина документа: 1168 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о оснивању Креативног центра "Хертеленди - Бајић" Бочар

   ИЗМЕНА Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину Месне заједнице Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене Финансијског плана Месне заједнице Ново Милошево за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Месне заједнице Кумане за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину Месне заједнице Бочар

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину Народне библиотеке Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину Туристичке организације општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о утврђивању цене оброка који се припремају у Дому за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клубу за дневни боравак и помоћ у кући

  РЕШЕЊЕ о именовању директора Туристичке организације општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о образовању Координационог тима за израду Плана развоја општине Нови Бечејза период од 2022.-2032. године

  РЕШЕЊЕ о именовању стручне комисије за техничку контролу испоручене опреме у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару

Датум објаве: 16/09/2021; Величина документа: 1966 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „22. Дани Теодора Павловића 2021“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и трошкове манифестације „22. Дани Теодора Павловића“

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Дани Лазе Телечког“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правила и Финансијски план позоришне манифестације „ДАНИ ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ“

  РЕШЕЊЕ о именовању Радне групе за израду Програма јавног здравља

Датум објаве: 09/09/2021; Величина документа: 297 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о измени Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ИЗМЕНА Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нови Бечеј за 2021. годину

   СПОРАЗУМ о уступању обављања послова зоохигијене

Датум објаве: 03/09/2021; Величина документа: 2572 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј

Датум објаве: 27/08/2021; Величина документа: 394 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације

   ОДЛУКА о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ЗАКЉУЧАК о одобравању средстава Дому здравља Нови Бечеј за накнаду за рад возача санитетског возила 

Датум објаве: 13/08/2021; Величина документа: 476 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Туристичке организације општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 

Датум објаве: 16/07/2021; Величина документа: 114 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 4545 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 • САДРЖАЈ

   

Датум објаве: 10/02/2022; Величина документа: 942 КБ
 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…