СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 2020 Општине Нови Бечеј

 

 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о усвајању Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј за период од 2021. – 2025. године

   ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН за унапређење положаја Рома у општини Нови Бечеј за период од 2021. - 2025. године

   ОДЛУКА о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј непосредном погодбом путем размене

   РЕШЕЊЕ о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј непосредном погодбом путем размене

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Одбора за пољопривреду и развој села

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Одбора за рад и развој месних заједница

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Одборa за заштиту и унапређење животне средине

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Одбора за награде и признања

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Одбора за односе са верским заједницама

   РЕШЕЊЕ о образовању и именовању чланова Саветa за младе

   РЕШЕЊЕ о образовању и именовању чланова Савета за популациону политику општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о образовању и именовању чланова Савета за праћење примене Етичког кодекса

   РЕШЕЊЕ о образовању и именовању чланова Корисничког савета јавних служби

   РЕШЕЊЕ о образовању и именовању чланова Саветa за здравље

   РЕШЕЊЕ о престану мандата директора ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада и финансијски план Месне заједнице Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Кумане за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Бочар за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада и финансијски план Дома културе општине Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада и Финансијски план Народне библиотеке Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Јавне установе Спортско рекреативни центар „Јединство“ Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План активности и План прихода и расхода Црвеног крста Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Клуба за дневни боравак са сервисним услугама за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ o усвајању Програма рада и финансијског плана Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2021. годину

   ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на потписивање Анекса I Уговора о изградњи хидрантског вода у Бочару за каштел „Хетерленд“ са ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

  ЗАКЉУЧАК о имени Закључка о одобравању средстава Дому здравља Нови Бечеј за накнаду за рад возача санитетског возила

Датум објаве: 30/12/2020; Величина документа: 446 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј у поступку непосредне погодбе

  ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Скупштине општине Нови Бечеј за 2021. годину

  ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Предсeдникa општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Општинског већа Нови Бечеј за 2021. годину

   ПРОГРАМ РАДА Општинске управе општине Нови Бечеј за 2021. годину

   КАДРОВСКИ ПЛАН Општинскe управе општине Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о избору члана Општинског већа општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Општинског савета родитеља општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Урбанизам и путеви Нови Бечеј

Датум објаве: 24/12/2020; Величина документа: 1017 КБ
 • САДРЖАЈ

   ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавноj расправи о Нацрту Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину

  ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавноj расправи о Нацрту Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома на територији општине Нови Бечеј за период од 2021.-2025. године

   РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду жалбене комисије општине Нови Бечеј за 2020. годину

  РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 

Датум објаве: 23/12/2020; Величина документа: 175 КБ
 • САДРЖАЈ

   ИЗВЕШТАЈ о приходима и расходима Буџета Општине Нови Бечеј за период од 01.01. до 30.09.2020.године

   ОДЛУКА о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на територији општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о висини стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј

   ОДЛУКА о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о пословном простору у јавној својини општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о организацији Општинске управe општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о измени Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о измени Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј у поступку непосредне погодбе

   РЕШЕЊЕ о прибављању непокретности у јавну својину Општине Нови Бечеј у поступку непосредне погодбе

   РЕШЕЊЕ o давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Урбанизам и путеви” Нови Бечеј за 2019. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања JП “Урбанизам и путеви″ Нови Бечеј за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о реализацији Програма васпитно-образовног рада предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2019/2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план васпитно-образовног рада предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2020/2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања JП “Урбанизам и путеви″ Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања JП “Комуналац″ Нови Бечеј за 2021. годину

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Центра за социјани рад општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Центра за социјални рад општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортско ректреативни центар Јединство“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Милоје ၳиплић“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка дужности и именовању чланова Управног одбора ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за доделу стипендија

Датум објаве: 30/11/2020; Величина документа: 651 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о организовању и спровођењу Јавне расправе у поступку доношења Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома на територији општине Нови Бечеј за период 2021.-2025. годинe

  ОДЛУКА о организовању и спровођењу Јавне расправе у поступку доношења Одлуке о буџету Општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ПРАВИЛНИК о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступка јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама

  ПРАВИЛНИК о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Дани Лазе Телечког 2020”

   ЗАКЉУЧАК о упознавању са текстом Одлуке о накнада за коришћење заштићеног подручја Парка природе Стара Тиса код „Бисерног острва“ за 2020. годину

Датум објаве: 27/11/2020; Величина документа: 468 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о организовању и спровођењу Јавне расправе у поступку доношења Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома на територији општине Нови Бечеј за период 2021.-2025. годинe

  ОДЛУКА о организовању и спровођењу Јавне расправе у поступку доношења Одлуке о буџету Општине Нови Бечеј за 2021. годину

   ПРАВИЛНИК о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступка јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама

  ПРАВИЛНИК о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Дани Лазе Телечког 2020”

   ЗАКЉУЧАК о упознавању са текстом Одлуке о накнада за коришћење заштићеног подручја Парка природе Стара Тиса код „Бисерног острва“ за 2020. годину

Датум објаве: 24/11/2020; Величина документа: 618 КБ
 • САДРЖАЈ

   РЕШЕЊЕ о техничком регулисању саобраћаја у општини Нови Бечеј за период од 1.11.2020. до 1.4.2021. године

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о додели једнократне и ванредне/увећане новчане помоћи

  РЕШЕЊЕ о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе

   ЗАКЉУЧАК о одобравању средства Дому здравља Нови Бечеј за накнаду за рад возача санитетског возила

Датум објаве: 19/11/2020; Величина документа: 2819 КБ
 • САДРЖАЈ

   ЗАКЉУЧАК о одобравању средства Дому здравља Нови Бечеј за извођење радова - израде и монтаже конструкције за инсталацију дигиталног рендген апарата

  ЗАКЉУЧАК о висини цена по праву пречег закупа инфраструктуре и сточарства пољопривредног земљишта

Датум објаве: 03/11/2020; Величина документа: 267КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о престанку мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј Саши Максимовићу

  ОДЛУКА о престанку мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј Ивици Миланкову

  ОДЛУКА о престанку мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј Тибору Бало

  ОДЛУКА о престанку мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј Милану Калуђерском

  ОДЛУКА о престанку мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј Ранку Јањићу

  ОДЛУКА о престанку мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј Новици Блажину

  ОДЛУКА о престанку мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј Владимиру Радишићу

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборникa Скупштине општине Нови Бечеј Бориславу Сантрачу

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборникa Скупштине општине Нови Бечеј Марији Станчић

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборникa Скупштине општине Нови Бечеј Жељку Остојићу

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборникa Скупштине општине Нови Бечеј Симони Роцков

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборникa Скупштине општине Нови Бечеј Јовану Станчићу

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборникa Скупштине општине Нови Бечеј Грозди Оташевић

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборникa Скупштине општине Нови Бечеј Милошу Звекићу

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборникa Скупштине општине Нови Бечеј Патаки Атили

  ОДЛУКА о завршном рачуну Буџета општине Нови Бечеј за 2019. годину

   ИЗВЕШТАЈ о приходима и расходима Буџета општине Нови Бечеј за период од 01.01. до 30.06.2020. године

   САГЛАСНОСТ Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

   ОДЛУКА о усвајању програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Нови Бечеј за 2020. годину

   ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  ОДЛУКА о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

  ОДЛУКА о прибављању непокретности у јавну својину Општине Нови Бечеј у поступку непосредне погодбе

  ОДЛУКА о расписивању јавних огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Нови Бечеј ради изградње, путем јавног надметања

  ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у општини Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о разрешњу дужности в.д. директора Народне библиотеке Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању директора Народне библиотеке Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о избору председника и чланова Одбора за избор и именовања

  РЕШЕЊЕ о избору председника и чланова Одбора за прописе и управу

  РЕШЕЊЕ о избору председника и чланова Одборa за друштвеноекономски развој, привреду и финансије

  РЕШЕЊЕ о избору председника и чланова Одборa за друштвене делатности

  РЕШЕЊЕ о избору председника и чланова Одборa за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

  РЕШЕЊЕ о избору председника и чланова Одборa за представке и притужбе

  РЕШЕЊЕ о избору председника и чланова Одборa за борбу против корупције

  РЕШЕЊЕ о избору председника и чланова Одборa за социјална питања

  РЕШЕЊЕ о избору председника и чланова Комисије за родну равноправност

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Нови Бечеј за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Месне заједнице Ново Милошево за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Бочар за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Дома културе општине Нови Бечеј за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке Нови Бечеј за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Организације Црвеног крста Нови Бечеј за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуб за дневни боравак за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2019. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2019. годину

Датум објаве: 26/10/2020; Величина документа: 9600 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј

   ОДЛУКА о приступању изради Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о образовању Стручног тима за израду Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј

Датум објаве: 23/10/2020; Величина документа: 110 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

  ПРАВИЛНИК о коришћењу службених мобилних телефона у органима општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о утврђивању обима и мера додатне подршке ученицима и студентима са територије општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј за школску 2020/2021. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правила и Програм манифестације 21. Дани Теодора Павловића 2020. године

  РЕШЕЊЕ о именовању Организационог обора манифестације „Дани Лазе Телечког“

  РЕШЕЊА о давању сагласности на Правила позоришне манифестације „Дани Лазе Телечког“

  РЕШЕЊЕ о утврђивању културног програма Дома културе општине Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању културног програма Народне библиотеке Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању текућих расхода и издатака Туристичке организације општине Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању културних програма, делова програма, текућих расхода и издатака Удружења за неговање традиције Нови Бечеј, који ће се суфинансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2021. годину

  РЕШЕЊА о формирању Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј

  ЗАКЉУЧАК о поверавању посла извођења радова на изградњи хидрантског вода за потребе прикључења будуће спортске хале у Oсновној школи „Доситеј Обрадовић“ у Бочару ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

   ЗАКЉУЧАК о поверавању посла извођења радова на изградњи хидрантског вода за каштел Хетерленд у Бочару ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

Датум објаве: 15/10/2020; Величина документа: 255 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о образовњу Комисије за заштиту пољопривредног земљишта од крађе усева у општини Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању Комисије за пословни простор општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ стављању ван снаге Решење председника општине Нови Бечеј којим су именовани чланови Комисије за увођење у посед пољопривредног земљишта у државној својини које је дато у закуп

  РЕШЕЊЕ стављању ван снаге Решење председника општине Нови Бечеј којим су именовани чланови Комисије за доделу једнократних новчаних помоћи корисницима ради санирања штете на објектима, настале како последица великих киша

   РЕШЕЊЕ стављању ван снаге Решење председника општине Нови Бечеј којим су именовани чланови Општинског штаба за праћење жетвених радова у општини Нови Бечеј

Датум објаве: 23/09/2020; Величина документа: 116 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о именовању одговорног уредника Службеног листа општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације 21. Дани Теодора Павловића 2020

  ЗАКЉУЧАК о висини накнаде за 2020. годину, лицима која су као стрелце за испаљивање противградних ракета, ангажовале радарске станице Бајша и Самош

   ЗАКЉУЧАК о висини закупнине пољопривредног земљишта у држаној својини које је предмет вансудског поравнања

Датум објаве: 11/09/2020; Величина документа: 95 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику САШИ МАКСИМОВИЋУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику МАТИЈИ КОВАЧУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборници ЉИЉАНИ ШТРБАЦ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику ИВИЦИ МИЛАНКОВУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборници МАРИЈИ ВЕРЕБ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику МИЛОВАНУ БАШТОВАНУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику РАНКУ ЈАЊИЋУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборници МАРИЈИ ШУГИЋ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборници ЈЕЛЕНИ НЕДИН

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику БОЈАНУ ГРУЈИЋУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику МИЛЕНКУ ГАРЧЕВУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику НОВИЦИ БЛАЖИНУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику МИЛАНУ КАЛУЂЕРСКОМ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборници БОРИСЛАВИ ТАПАВИЧКИ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборници АНАСТАСИЈИ ДАКИЋ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику ДАМИРУ ОВЧИНИ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику МИРОСЛАВУ МАЦУРИ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборници ИСИДОРИ МАРТИНОВ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборници НИКОЛИНИ ВУЈАЦКОВ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику МИЛОШУ МУЧАЛОВУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику ВЛАДИМИРУ РАДИШИЋУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику ДРАГАНУ БАЛАБАНУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику МИЛАНУ КВАШЧЕВУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику САШИ ШУЋУРОВИЋУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборници ОЛИВЕРИ ЛАТИНОВИЋ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборници СМИЉАНИ СТАНЧИЋ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику БАЛО ТИБОРУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику ИЛИА ЛАСЛУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику ОЛИВЕРУ ТИКВЕЊЦУ

  ОДЛУКА о потврђивању мандата одборнику ИВАНУ ЈАКШИЋУ

   РЕШЕЊЕ о избору председника Скупштине општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о избору заменика председника Скупштине општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о постављењу секретара Скупштине општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о избору председника општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о избору заменика председника општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о избору чланова Општинског већа општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о избору председника и чланова Одбора за aдминистративно- мандатна питања

   ЗАКЉУЧАК о одобравању средства Дому здравља Нови Бечеј за накнаду за рад возача санитетског возила

  РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

Датум објаве: 21/08/2020; Величина документа: 209 КБ
 • САДРЖАЈ

  ИЗВЕШТАЈ о резултатима гласања на изборима за чланове Савета месне заједнице Нови Милошево

Датум објаве: 20/07/2020; Величина документа: 130 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о закључењу бирачког списка општине Нови Бечеј за насељено место Ново Милошево

   РЕШЕЊЕ о утврђивању Изборне листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Ново Милошево

Датум објаве: 20/07/2020; Величина документа: 130 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о одређивању бирачких места за Изборе за чланове Савета месне заједнице Новo Милошево

Датум објаве: 26/06/2020; Величина документа: 142 КБ
 • САДРЖАЈ

  ИЗВЕШТАЈ о резултатима гласања за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј на изборима одржаним 21.06.2020. године

   ОБРАЗАЦ ЧСМЗ – 1

   ОБРАЗАЦ 1/А

   ОБРАЗАЦ ЧСМЗ – 2

Датум објаве: 22/07/2020; Величина документа: 96 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Дани села Кумана 2020. године“

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Дани села Бочара 2020“

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2020"

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правила и програм манифестације „Тиска академија акварела 2020. године“

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Новог Милошева“ за 2020. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Кумана за 2020. годину“

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Бочара за 2020. годину“

   УПУТСТВО за спровођење избора за чланове Савета меснe заједницe Ново Милошево расписаних за 19.07.2020. године

Датум објаве: 18/06/2020; Величина документа: 400 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Ново Милошево

Датум објаве: 17/06/2020; Величина документа: 175 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о утврђивању броја и садржине гласачких листића за избор одборника у Скупштини општине Нови Бечеј, расписаних за 21. јун 2020. године

Датум објаве: 12/06/2020; Величина документа: 179 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Дани села Бочара 2020“

Датум објаве: 10/06/2020; Величина документа: 13350 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о скидању усева са државног пољопривредног земљишта за агроекономску 2019/2020 годину

    о образовању Радне групе за скидање усева са пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нови Бечеј

Датум објаве: 18/06/2020; Величина документа: 400 КБ
 • САДРЖАЈ

   

   

Датум објаве: 18/06/2020; Величина документа: 400 КБ

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…