ОДСЕК ЗА НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА Општине Нови Бечеј
 

Шеф Одсека за наплату и контролу пореза и споредних пореских давања: ТАМАРА АНЂЕЛКОВИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 114
Радно време: 7-15 h 
Адреса: Жарка Зрењанина 8 
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 ОПИС ПОСЛА:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Одсека;
 • обавља сложене послове из области делокруга Одсека;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Одсека;
 • врши распоред послова у Одсеку;
 • израђује нацрте нормативних аката из области Одсека;
 • oбавља  сложене  послове контроле  пореске наплате физичких лица;
 • преиспитује првостепено решење, односно врши састављање записника и изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;
 • oбавља послове канцеларијске контроле  физичких лица у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем - порезa на имовину  физичких лица, информише пореске обвезнике о  примени пореских прописа, прати реализацију уплата, води поступак по  захтевима пореских  обвезника  за  повраћај  и  прекњижавања  пореза;  
 • проверава  исправност  аналитичких  картица обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата, доноси решења о исправљању грешака;
 • прима пореске пријаве уз решења о наслеђивању имовине и врши унос пореских пријава којима се задужују наследици;
 • доноси решења о наслеђивању дуга уз записник о пореској контроли;
 • доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле, врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе;
 • води управни поступак, врши преиспитивање по поднетом правном средству против првостепеног решења у оквиру надлежности;
 • издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка за  пореске прекршаје, обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

У Одсеку за наплату и контролу пореза и споредних пореских давања систематизују се следећа радна места:

 

ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКЕ НАПЛАТЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Службеник: РУЖИЦА МИЛОСАВЉЕВ, дипломирани економиста
Контакт: 023/772-320, локал 102
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља  сложене  послове   контроле  пореске наплате правна лица и предузетнике у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима;
 • припрема нацрт решења о утврђивању пореске и таксене обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем -   порезa на имовину правних лица;
 • подноси захтев за покретање пореског прекршајног поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје  изјашњења по  изјављеним жалбама на  решења донета у  првостепеном поступку, информише пореске обвезнике о примени пореских прописа;
 • врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање), доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле, врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а  које  су  од  значаја  за  утврђивање пореске  обавезе;  
 • води  управни  поступак,  врши  преиспитивање по поднетом  правном  средству  против  првостепеног решења  у  оквиру  надлежности;
 • пружа  информације  о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по основу локалних јавних прихода, доноси решења о исправци грешке настале поступањем пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности, прати податке за правна лица у смислу објављивања ликвидације, стечаја и врши пријаву потраживања обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКЕ НАПЛАТЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Службеник: 
Контакт: 023/772-320, локал
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: 

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља  мање сложене  послове   контроле  пореске наплате физичких лица; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; oбавља послове канцеларијске контроле  физичких лица у складу  са  позитивним  законским  прописима  и  методолошким  упутствима,  припрема  нацрт  решења  о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем - порезa на имовину физичких  лица,  преиспитује  првостепено  решење,  односно  врши  састављање  записника  и изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, информише пореске обвезнике о примени пореских прописа, прати реализацију уплата, води поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај и прекњижавања пореза;
 • проверава исправност аналитичких картица обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата, доноси решења о исправљању грешака;
 • прима пореске пријаве уз решења о наслеђивању имовине и врши унос пореских пријава којима се задужују наследици;
 • доноси решења о наслеђивању дуга уз записник о пореској контроли;
 • доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле, врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде  неправилности  од  утицаја  за  утврђивање  висине  пореске  обавезе  и  подноси  захтеве  државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а које су  од значаја за  утврђивање пореске обавезе;
 • води управни поступак,   врши преиспитивање по поднетом правном средству против првостепеног решења у оквиру надлежности; издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје, пружа информације о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по основу локалних јавних прихода, обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ - КОНТРОЛОР НАПЛАТЕ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА, ТАКЦИ И НАКНАДА

Службеник: 
Контакт: 023/772-320, локал
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил:

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља мање сложене послове контроле и наплате: правних лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским прописима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења порезa на имовину правних и физичких лица, локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике и накнада у складу са законом;
 • припрема нацрт решења о утврђивању обавеза по основу накнаде и  комуналних такси за  које је  законом прописано да се  утврђује решењем;
 • информише пореске обвезнике о примени пореских прописа, обавља послове наплате у следећим областима: обавља попис, процену, заплену и продају покретних ствари у поступку принудне наплате;
 • саставља записник о извршеном попису и процени покретних ствари и доставља пореском обвезнику;
 • припрема нацрт закључка по приговору пореског обвезника на процену пописаних ствари;
 • саставља записник о извршеној заплени покретних ствари и записник о извршеној продаји покретних ствари;
 • саставља записник о попису покретних ствари у поступку установљавања заложног права у корист Републике Србије пре принудне наплате пореза;
 • води одговарајуће регистре прописане методолошким упутством;
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе, доноси решења о исправци грешке настале поступањем пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности, доноси решење о утврђивању накнаде за промену намене пољопривредног земљишта, обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКЕ НАПЛАТЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА И РАЧУНОВОЂА

Службеник: АЛЕКСАНДАР БАРАЧКОВ
Контакт: 023/772-320, локал 118
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља  мање сложене  послове   контроле  пореске наплате физичких лица;
 • води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;
 • oбавља послове канцеларијске контроле  физичких лица у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима;
 • информише пореске обвезнике о примени пореских прописа, прати реализацију уплата, води поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај  и  прекњижавања  пореза;
 • проверава  исправност  аналитичких  картица  обвезника  у  смислу правилности прокњижених задужења и уплата;
 • врши књижење задужења, сторно задужења, ванбилансно књижење, књижење репрограма и р – налога;  
 • доноси решења о исправљању грешака;
 • прима пореске пријаве уз решења о наслеђивању имовине и врши унос пореских пријава којима се задужују наследици;
 • доноси решења о наслеђивању дуга уз записник о пореској контроли;
 • доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле;
 • врши канцеларијску и  теренску контролу ради провере и  утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе, пружа информације о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по основу локалних јавних прихода, обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

 

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 149. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001, „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 30/2010, "Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…