ОДСЕК ЗА НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ Општине Нови Бечеј
 

Шеф Одсека за наплату и контролу пореза и споредних пореских давања обвезника који не воде пословне књиге  - порески инспектор наплате: ТАМАРА АНЂЕЛКОВИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 114
Радно време: 7-15 h 
Адреса: Жарка Зрењанина 8 
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 ОПИС ПОСЛА:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Одсека;
 • обавља сложене послове из области делокруга Одсека;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа за послове из надлежности Одсека;
 • врши распоред послова у Одсеку;
 • израђује нацрте нормативних аката из области Одсека;
 • oбавља  сложене  послове контроле  пореске наплате физичких лица;
 • преиспитује првостепено решење, односно врши састављање записника и изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;
 • oбавља послове канцеларијске контроле  физичких лица у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем - порезa на имовину  физичких лица, информише пореске обвезнике о  примени пореских прописа, прати реализацију уплата, води поступак по  захтевима пореских  обвезника  за  повраћај  и  прекњижавања  пореза;  
 • проверава  исправност  аналитичких  картица обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата, доноси решења о исправљању грешака;
 • прима пореске пријаве уз решења о наслеђивању имовине и врши унос пореских пријава којима се задужују наследици;
 • доноси решења о наслеђивању дуга уз записник о пореској контроли;
 • доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле, врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе;
 • води управни поступак, врши преиспитивање по поднетом правном средству против првостепеног решења у оквиру надлежности;
 • издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

У Одсеку за наплату и контролу пореза и споредних пореских давања обвезника који не воде пословне књиге систематизују се следећа радна места:

 

ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА И УНОСА ПРИЈАВА


Службеници: ГОРДАНА БАШТОВАНОВ
                    ДАНИЈЕЛА ДРОБАЦ
                    МАЈА ВЕСКОВ
                     
Контакт: 023/772-320, локал 1102
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
             Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
             Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
             

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за порез на имовину физичких лица за које се обавеза утврђује решењем;
 • Ажурира базу података пореских обвезника, базу података локалних јавних прихода, припрема базу података за штампу решења о  задужењу за  порез на  имовину физичких лица;
 • Организује и прати достављање решења и води евиденцију о току достављања;
 • појединачно уноси податке о датуму достављања решења о утврђивању пореза на имовину физичких  лица, учествује у изради свих извештаја у вези утврђивања и контроле пореза на  имовину физичких лица;
 • даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове  пореске обавезе;
 • прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода, обрађује захтеве и припрема уверења;
 • врши  позивање странака по основу уговора и решења о преносу власништва над објектима  код физичких лица добијених од Суда и других државних органа;
 • свакодневно преузима пријаве преко Е-управе са апликације нотарa;
 • издаје параметре за двофакторску аутентификацију, доставља попуњене статистичке извештаје за приватне предузетнике;
 • одговоран је  за  благовремено, правилно и  законито обављање   наведених послова, даје обавештења и податке  Пореској  управи,  јавним  извршитељима,  банкама,  Центру  за социјални  рад  и  другим  јавним установама о обвезницима пореза на имовину, обавезама и наплати,  врши пријем и обраду захтева за регистрацију предузетника и промене података предузетника, прослеђивање захтева Агенцији за привредне регистре  и  вођење  евиденција  о  примљеним  захтевима,  комуникација  са  Агенцијом  у  вези  послова регистрације предузетника, врши пријем захтева и остале пратеће документације за издавање такси дозволе, доношење решења о одобравању такси превоза, издавање потврде неопходне за регистрацију такси возила, издаје потврде о стажу из евиденције Општинске управе Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, води евиденцију о свим оствареним прометима на територији Општине, у оквиру текуће године на основу података добијених од  Јавног бележника, ради  доношења Одлуке о  утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за наредну годину;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКЕ НАПЛАТЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Службеник: МАРИЈА МИРКОВ
                   БОЈАН КОЛЕДИН
Контакт: 023/772-320, локал 118
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: 
 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља  мање сложене  послове   контроле  пореске наплате физичких лица; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; oбавља послове канцеларијске контроле  физичких лица у складу  са  позитивним  законским  прописима  и  методолошким  упутствима,  припрема  нацрт  решења  о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем - порезa на имовину физичких  лица,  преиспитује  првостепено  решење,  односно  врши  састављање  записника  и изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, информише пореске обвезнике о примени пореских прописа, прати реализацију уплата, води поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај и прекњижавања пореза;
 • проверава исправност аналитичких картица обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата, доноси решења о исправљању грешака;
 • прима пореске пријаве уз решења о наслеђивању имовине и врши унос пореских пријава којима се задужују наследици;
 • доноси решења о наслеђивању дуга уз записник о пореској контроли;
 • доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле, врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде  неправилности  од  утицаја  за  утврђивање  висине  пореске  обавезе  и  подноси  захтеве  државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а које су  од значаја за  утврђивање пореске обавезе;
 • води управни поступак,   врши преиспитивање по поднетом правном средству против првостепеног решења у оквиру надлежности; издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје, пружа информације о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по основу локалних јавних прихода, обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКЕ НАПЛАТЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА И РАЧУНОВОЂА

Службеник: АЛЕКСАНДАР БАРАЧКОВ
Контакт: 023/772-320, локал 114
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља  мање сложене  послове   контроле  пореске наплате физичких лица;
 • води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;
 • oбавља послове канцеларијске контроле  физичких лица у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима;
 • информише пореске обвезнике о примени пореских прописа, прати реализацију уплата, води поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај  и  прекњижавања  пореза;
 • проверава  исправност  аналитичких  картица  обвезника  у  смислу правилности прокњижених задужења и уплата;
 • врши књижење задужења, сторно задужења, ванбилансно књижење, књижење репрограма и р – налога;  
 • доноси решења о исправљању грешака;
 • прима пореске пријаве уз решења о наслеђивању имовине и врши унос пореских пријава којима се задужују наследици;
 • доноси решења о наслеђивању дуга уз записник о пореској контроли;
 • доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле;
 • врши канцеларијску и  теренску контролу ради провере и  утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе, пружа информације о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по основу локалних јавних прихода;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…