ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ Општине Нови Бечеј
 


Начелник Одељења: ЖУЖАНА ЈОСИМОВИЋ, дипломирани правник 
Контакт: 023/772-320, локал 109
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:

 • руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу;
 • стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу;
 • стара се о унапређењу рада, побољшању ефикасности и односа према грађанима и организацијама;
 • припрема нацрте општих аката Општинске управе које доноси начелник;
 • учествује у раду органа општине када се разматрају питања везана за рад и организацију Општинске управе;
 • врши анализу описа послова и радних места  у  органима  општине  и  њихово  правилно  разврставање  у  звања;
 • припрема  нацрт  правилника  о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
 • врши планирање и развој кадрова у органима општине;
 • обавља стручне послове у  вези са  планирањем организационих промена у органима општине;
 • припрема нацрт Кадровског плана и прати његово спровођења у органима;
 • развија систем оцењивање рада службеника,  систематско  праћење  постигнућа  службеника,  унапређивање  мотивације  службеника;  
 • врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање;
 • организује, реализује и врши анализу ефеката интерног и  екстерног стручног усавршавања; припрема појединачне акте из области радних односа;
 • врши упис и промене у посебном бирачком списку (брисање, измене, допуне или исправке) у делу посебног бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе по службеној дужности или на захтев грађана до закључења бирачког списка у складу са прописима, по захтеву припадника националне мањине, који има пребивалиште на подручје јединице локалне самоуправе, омогућава увид у део посебног бирачког списка у складу са законом који уређује заштиту података о личности, разврстава бираче на бирачка места до закључења бирачког списка, након  закључења бирачког  списка  захтев  за  упис  промена  са  прилозима  доставља  електронским путем надлежном министарству;
 • организује послове обезбеђења имовине и лица у складу са Законом о приватном обезбеђењу;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Службеник: НАТАША МИЛАДИНОВИЋ, дипл. правник
Контакт: 023/772-320, локал 109
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Прикупља податке неопходних за израду нацрта, односно предлога свих врста нормативних и других аката из надлежности Одељења;
 • прикупља податке неопходних за израду нацрта Кадровског плана и о његовом  спровођењу;
 • прикупља  податке  неопходних  за  израду  предлога  годишњег  Програма  посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање;
 • обавља административне послове у вези оцењивање рада службеника;
 • прикупља податке неопходних за анализу ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања;
 • обавља стручне послове у поступку избора кандидата и запошљавања, распоређивања, плата;
 • припрема појединачне акте из области радних односа;
 • обрађује и комплетира акте и води персонална досијеа;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада  овог  радног  места  или  му  буду  одређени  од  стране  начелника  Општинске  управе  или  начелника Одељења.

 

 

ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА СИСТЕМА АОП-А

Службеници: КРИСТИНА ПЕТРОВИЋ, дипломирани инжењер информатике
                     ЖИВА ЈАКОВЉЕВ, професор информатике
Контакт: 023/772-320, локал 127
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
              Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Води евиденцију о примењеним програмима у органима општине;
 • организује и спроводи мере безбедности ради заштите података који се воде на АОП-у;
 • обавља разне конверзије података и у случају потребе експортовања и импортовања база или функционалних делова база података;
 • администрира сервере и радне станице у рачунарској мрежи;
 • стара се о обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме и комуникација;
 • стара се о благовременом и ажурном уносу података;
 • пружа стручну помоћ корисницима;
 • обавља обуку за кориснике;
 • припрема анализе, извештаје и информације у области рада јединственог информационог система;
 • ради на примени новоуведених информатичких модула и пружање потребне подршке непосредним корисницима;
 • обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању програма;
 • прикупља и прилагођава релевантне информације и податаке од значаја за развој Географског Информационог Система (ГИС)-а;
 • координира послове уноса података са становишта усаглашености геореференциране векторске и растерске графике са базама података;
 • обавља послове конверзије и прилагођавања података за унос у ГИС;
 • прикупља и управља подацима из пописа и уписа имовине општине;
 • обезбеђује заштиту и интегритет података из области ГИС-а и стара се о уредности документације;
 • анализира и дефинише додатне захтеве у односу на уведена решења система;
 • израђује, одржава и ажурира општински сајт;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ

Службеник: ДЕЈАНА МАЦУРА
Контакт: 023/772-320, локал 132
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља административне и техничке послове пријема и експедовања поште за органе општине у складу са прописима о канцеларијском пословању;
 • распоређује и доставља акта, предмете, рачуне, службене листове и публикације у рад органима општине;
 • обавља административне и техничке послове завођења предмета и достављање истих обрађивачима предмета;
 • обавља административне и техничке послове архивирања решених предмета, одлагања и развођења аката;
 • води архивску књигу и препис архивске књиге доставља надлежном архиву;
 • стара се о правилном смештају, чувању архивске грађе;
 • обавља послове излучивања безвредног регистратурског материјала из архивског депоа по протеку рока чувања;
 • издаје преписе решења и предмета из архиве на реверс;
 • припрема извештај о стању на решавању управних предмета на прописаним обрасцима, води посебну евиденцију о штамбиљима, печатима и жиговима органа општине, води архивску књигу;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или шефа Одељења.

 

ДОМАР

Намештеник: ВЕЛИБОР ШКЕРО
Контакт: 023/772-320 локал 101
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8

ОПИС ПОСЛА:

 • Преглед и одржавања објеката, контрола исправности инсталација, уређаја, апарата и сл;
 • вршење ситних поправки и отклањање мањих кварова у објекту;
 • припрема објеката, опрема и инсталација за рад;
 • обавештавање надлежних служби о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;
 • руковање и одржавање котла за загревање Скупштинске сале;
 • вођење евиденције о кваровима и извршеним поправкама;
 • контрола и надзор објекта и обезбеђивање запослених;
 • вођење евиденције о уласку и изласку лица у објекат;
 • контрола и надзор рада алармног система и других техничких система обезбеђења;
 • преглед и контрола лица, пртљага, опреме других ствари које лица имају са собом приликом уласка у објекат;
 • одузимање ствари и предмета која би могла да угрозе безбедност од лица приликом уласка у објекат;
 • удаљавање лица из објекта у случају угрожавања безбедности и нарушавања реда и мира;
 • праћење евидентирања о уласку и изласку запослених;
 • обавештавање странака о распореду службених просторија;
 • пријем поште и осталих писмених отправки;
 • пријем телефонских позива и усмерава везу по позивима;
 • обавља послове организовања и спровођења превентивних мера заштите од пожара;
 • управљање моторним возилом по налогу руководиоца;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

ПОРТИР

Намештеници: НИКОЛА АНТОНОВИЋ
                        МАРКО СВИЛЕНГАЋИН
Контакт: 023/772-320 локал 101
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Вођење евиденције о уласку и изласку странака у објекат;
 • праћење евидентирања о уласку и изласку запослених;
 • обавештавање странака о распореду службених просторија;
 • пријем поште и осталих писмених отправки;
 • пријем телефонских позива и усмерава везу по позивима;
 • пријем, разврставање и достава поште и другог материјала;
 • вођење евиденције поште у интерним доставним књигама;
 • преузимање пошиљки и предаја на завођење у писарници;
 • преузимање поштанских пошиљки за експедовање и предаја пошти;
 • пружање потребне информације и обавештења странкама;
 • управљање моторним возилом по налогу руководиоца;
 • вођење евиденција о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;
 • припрема путног налога за коришћење возила;
 • одржавање возила у уредном и исправном стању;
 • редовна контрола исправности возила и уговарање поправки возила у сервисним радионицама;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

ЧУВАР

Намештеник: 
Контакт: 023/772-320 локал 101
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Контрола и надзор објекта и обезбеђивање запослених;
 • вођење евиденције о уласку и изласку лица у објекат;
 • контрола и надзор рада алармног система и других техничких система обезбеђења;
 • преглед и контрола лица, пртљага, опреме других ствари које лица имају са собом приликом уласка у објекат;
 • одузимање ствари и предмета која би могла да угрозе безбедност од лица приликом уласка у објекат;
 • удаљавање лица из објекта у случају угрожавања безбедности и нарушавања реда и мира;
 • пријем, разврставање и достава поште и другог материјала;
 • вођење евиденције поште у интерним доставним књигама;
 • преузимање пошиљки и предаја на завођење у писарници;
 • преузимање поштанских пошиљки за експедовање и предаја пошти;
 • праћење евидентирања о уласку и изласку запослених;
 • обавештавање странака о распореду службених просторија;
 • пријем поште и осталих писмених отправки;
 • пријем телефонских позива и усмерава везу по позивима;
 • управљање моторним возилом по налогу руководиоца;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

КУВАР

Намештеник: БИЉАНА МИЛАНОВИЋ
Контакт: 023/772-320 
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Стара се о набавци намирница и свега што је потребно за редовно функционисање кухиње;
 • припрема и сервира оброк запосленима;
 • стара се о исправности инвентара кухиње;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

ЧИСТАЧ

Намештеник: ДАНИЈЕЛА ШКЕРО
Контакт: 023/772-320 
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Чишћење и одржавање хигијене у пословним просторијама;
 • чишћење и одржавање санитарних чворова;
 • одржавање чистоће око зграде органа и изношење смеће;
 • приjављивање свих оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми;
 • одржавање зеленила у радним просторијама и холовима;
 • праћење залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће и извештавање руководиоца о тренутном стању;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…