ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ Општине Нови Бечеј
 


Начелник Одељења: НАТАША МИЛАДИНОВИЋ, дипломирани правник
Контакт: 023/772-320, локал 109
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:

 • руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу;
 • стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу;
 • стара се о унапређењу рада, побољшању ефикасности и односа према грађанима и организацијама;
 • израђује нацрте аката из надлежности Одељења које доноси начелник општинске управе и органи општине, посебно акта везана за рад и радне односе;
 • учествује у раду органа општине када се разматрају питања везана за рад и организацију Општинске управе;
 • врши анализу описа послова и радних места у  органима  општине  и  њихово  правилно  разврставање  у  звања;
 • припрема  нацрт  правилника  и измене и допуне правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и усаглашавање истог са одређеним компетенцијама;
 • обавља послове везане за оцењивање службеника у складу са прописима;
 • обавља стручне послове у  вези са  планирањем организационих промена у органима општине;
 • припрема нацрт Кадровског плана и прати његово спровођења у органима;
 • врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање;
 • организује, реализује и врши анализу ефеката интерног и  екстерног стручног усавршавања;
 • припрема појединачне акте из области радних односа;
 • обавља послове бесплатне правне помоћи у складу са законом;
 • обавља послове као лице одређено за заштиту података о личности;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Службеник: 
Контакт: 023/772-320, локал 
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: 

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Израђује нацте аката из надлежности Одељења које доноси начелник општинске управе и органи општине;
 • врши анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово правилно разврставање у звања;
 • припрема нацрт правилника и измене и допуне правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и усаглашавање истог са одређеним компетенцијама;
 • припрема нацрт Кадровског плана и прати његово спровођење у органима;
 • обавља послове везане за оцењивање службеника са прописима; 
 • обавља стручне послове у  вези са планирањем организационих промена у органима општине;
 • припрема нацрт кадровског плана и прати његова спровођења у органима;
 • врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за њихово извршавање;
 • Прикупља податке неопходних за израду нацрта, односно предлога свих врста нормативних и других аката из надлежности Одељења;
 • прикупља податке неопходних за израду нацрта Кадровског плана и о његовом  спровођењу;
 • прикупља  податке  неопходних  за  израду  предлога  годишњег  Програма  посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање;
 • организује, реализује и врши анализу ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања;
 • припрема појединачне акте из области радних односа;
 • обрађује и комплетира акте и води персонална досијеа;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада  овог  радног  места  или  му  буду  одређени  од  стране  начелника  Општинске  управе  или  начелника Одељења.

 

 

ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА СИСТЕМА АОП-А

Службеници: КРИСТИНА ПЕТРОВИЋ, дипломирани инжењер информатике
                     ЖИВА ЈАКОВЉЕВ, професор информатике
Контакт: 023/772-320, локал 127
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
              Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • администрира и обезбеђује функционално стање базе података;
 • обавља разне конверзије података и у случају потребе експортовања и импортовања база или функционалних делова база података;
 • организује и спроводи мере безбедности ради заштите података који се воде на АОП-у
 • администрира сервере и радне станице у рачунарској мрежи;
 • стара се о обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме и комуникација;
 • обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању информатичке мреже у органима општине;
 • ствара услове и омогућава повезивање са базом података јединственог информационог система;
 • припрема анализе, извештаје и информације у области рада јединственог информационог система;
 • ради на примени новоуведених информатичких модула и пружање потребне подршке непосредним корисницима;
 • стара се о обезбеђивању функционалног стања информационох система;
 • обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању програма;
 • обавља административне и техничке послове превентивног и накнадног одржавања рачунарске опреме - рачунара, штампача и осталих рачунарских уређаја;
 • израђује, одржава и ажурира општински сајт;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ ЗА ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ И ЗАМЕНИК МАТИЧАРА

Службеник: НАДА СЕКУЛИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 132
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Групе;
 • обавља послове из делокруга Групе;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Групе;
 • врши распоред послова у Групи;
 • координира са осталим органима, одељењима, одсецима и групама у вези организовања послова писарнице и архиве;
 • обавља административне и техничке послове пријема и експедовања поште за органе општине у складу са прописима о канцеларијском пословању;
 • распоређује и доставља акта, предмете, рачуне, службене листове и публикације у рад органима општине;
 • обавља административне и техничке послове завођења предмета и достављање истих обрађивачима предмета;
 • обавља административне и техничке послове архивирања решених предмета, одлагања и развођења аката;
 • води архивску књигу и препис архивске књиге доставља надлежном архиву;
 • стара се о правилном смештају, чувању архивске грађе;
 • обавља послове излучивања безвредног регистраторског материјала из архивског депоа по протеку рока чувања;
 • издаје преписа решења и предмета из архиве на реверс;
 • припрема извештај о стању на решавању управних предмета на прописаним обрасцима, води посебну евиденцију о штамбиљима, печатима и жиговима органа општине, води архивску књигу;
 • по потреби обавља послове заменика матичара
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ

Службеник: ДЕЈАНА МАЦУРА
Контакт: 023/772-320, локал 132
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља административне и техничке послове пријема и експедовања поште за органе општине у складу са прописима о канцеларијском пословању;
 • распоређује и доставља акта, предмете, рачуне, службене листове и публикације у рад органима општине;
 • обавља административне и техничке послове завођења предмета и достављање истих обрађивачима предмета;
 • обавља административне и техничке послове архивирања решених предмета, одлагања и развођења аката;
 • води архивску књигу и препис архивске књиге доставља надлежном архиву;
 • стара се о правилном смештају, чувању архивске грађе;
 • обавља послове излучивања безвредног регистратурског материјала из архивског депоа по протеку рока чувања;
 • издаје преписе решења и предмета из архиве на реверс;
 • припрема извештај о стању на решавању управних предмета на прописаним обрасцима, води посебну евиденцију о штамбиљима, печатима и жиговима органа општине, води архивску књигу;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или шефа Одељења.

 

ДОМАР

Намештеник: ВЕЛИБОР ШКЕРО
Контакт: 023/772-320 локал 101
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8

ОПИС ПОСЛА:

 • Преглед и одржавања објеката, контрола исправности инсталација, уређаја, апарата и сл;
 • вршење ситних поправки и отклањање мањих кварова у објекту;
 • припрема објеката, опрема и инсталација за рад;
 • обавештавање надлежних служби о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;
 • руковање и одржавање котла за загревање Скупштинске сале;
 • вођење евиденције о кваровима и извршеним поправкама;
 • контрола и надзор објекта и обезбеђивање запослених;
 • вођење евиденције о уласку и изласку лица у објекат;
 • контрола и надзор рада алармног система и других техничких система обезбеђења;
 • преглед и контрола лица, пртљага, опреме других ствари које лица имају са собом приликом уласка у објекат;
 • одузимање ствари и предмета која би могла да угрозе безбедност од лица приликом уласка у објекат;
 • удаљавање лица из објекта у случају угрожавања безбедности и нарушавања реда и мира;
 • праћење евидентирања о уласку и изласку запослених;
 • обавештавање странака о распореду службених просторија;
 • пријем поште и осталих писмених отправки;
 • пријем телефонских позива и усмерава везу по позивима;
 • обавља послове организовања и спровођења превентивних мера заштите од пожара;
 • управљање моторним возилом по налогу руководиоца;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

ПОРТИР

Намештеници: НИКОЛА АНТОНОВИЋ
                        МАРКО СВИЛЕНГАЋИН
Контакт: 023/772-320 локал 101
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Вођење евиденције о уласку и изласку странака у објекат;
 • праћење евидентирања о уласку и изласку запослених;
 • обавештавање странака о распореду службених просторија;
 • пријем поште и осталих писмених отправки;
 • пријем телефонских позива и усмерава везу по позивима;
 • пријем, разврставање и достава поште и другог материјала;
 • вођење евиденције поште у интерним доставним књигама;
 • преузимање пошиљки и предаја на завођење у писарници;
 • преузимање поштанских пошиљки за експедовање и предаја пошти;
 • пружање потребне информације и обавештења странкама;
 • управљање моторним возилом по налогу руководиоца;
 • вођење евиденција о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;
 • припрема путног налога за коришћење возила;
 • одржавање возила у уредном и исправном стању;
 • редовна контрола исправности возила и уговарање поправки возила у сервисним радионицама;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

 

КУВАР

Намештеник: БИЉАНА МИЛАНОВИЋ
Контакт: 023/772-320 
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Стара се о набавци намирница и свега што је потребно за редовно функционисање кухиње;
 • припрема и сервира оброк запосленима;
 • стара се о исправности инвентара кухиње;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

ЧИСТАЧ

Намештеник: САЊА ТАТИЋ
Контакт: 023/772-320 
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Чишћење и одржавање хигијене у пословним просторијама;
 • чишћење и одржавање санитарних чворова;
 • одржавање чистоће око зграде органа и изношење смеће;
 • приjављивање свих оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми;
 • одржавање зеленила у радним просторијама и холовима;
 • праћење залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће и извештавање руководиоца о тренутном стању;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…