ГРУПА ЗА  БУЏЕТ И ТРЕЗОР Општине Нови Бечеј

Шеф Одсека за буџет, трезор и финансије: НАТАЛИЈА МИЋАНОВИЋ, дипл. економиста
Контакт: 023/772-320, локал 107
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: natalija.micanovic@novibecej.rs

 

ШЕФ ОДСЕКА:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Службе;
 • обавља послове из области делокруга Службе;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Службе;
 • врши распоред послова у Служби;
 • учествује у изради нацрта и предлога Одлуке о буџету и допунском буџету општине;
 • анализира захтеве за финансирање директних и индиректних корисника буџетских средстава;
 • извештава кориснике о предложеним износима примања и издатака;
 • извештава кориснике о висини планираних апропријација;
 • врши израду и праћење тромесечних квота, у сарадњи са запосленима у служби трезора и служби интерне контроле прати извршење буџета;
 • утврђује праћење и контролу наплате прихода, на основу књиговодствених исправа;
 • врши информатичку обраду насталих пословних промена ради књижења за органе управе и кориснике средстава буџета за које је то одређено Одлуком о буџету;
 • израђује месечна стања и прегледе везане за буџет општине Нови Бечеј по упутствима претпостављених;
 • учествује у изради завршног рачуна буџета;
 • прати поштовање законских рокова припреме нацрта буџета и финансијских извештавања;
 • обавља самостално сложене послове наџора над јавним предузећима основаним од стране локалне власти, а у вези примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског као и законитог коришћења средстава утврђених програмом рада за који је дата сагласност Скупштине општине;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

ПОСЛОВИ ТРЕЗОРА И БУЏЕТА

Службеник: ДРАГАНА РАДИШИЋ
Контакт: 023/772-320 локал 107
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља самостално послове и то: пројекције и праћење прилива средстава на консолидовани рачун трезора и захтеве за праћење расхода (анализа готовинских токова, плана извршења буџета и сервисирање дуга);
 • дефинисање тромесечних, месечних и дневних квота обавеза и плаћања;
 • евидентирање преузетих обавеза;
 • резервацију апропријације и квоте за плаћање;
 • прати извршење уговора о јавној набавци;
 • припрема примљених исправних фактура за плаћање и праћење рокова за плаћање;
 • води евиденцију достављених захтева за сваког корисника и координира рад са корисницима буџета;
 • прати и контролише приливе средстава по основу одобрених позајмица, односно одливе средстава по основу враћања позајмица;
 • прати  календар и  учествује у  изради завршног рачуна КРТ-а;  
 • врши проверу примене закона  у  погледу поштовања правила интерне контроле; 
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

ПОСЛОВИ ТРЕЗОРА

Службеник: ЈОВАНА ЦВИЈАНОВИЋ
Контакт: 023/772-320 локал 107
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља мање  сложене  послове, у  координацији са  запосленим који  обавља  сложеније послове трезора и то: води главну књигу трезора, пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун трезора и захтеве за праћење расхода, води евиденцију достављених захтева за сваког корисника;
 • припрема примљених исправних фактура за плаћање и праћење рокова за плаћање;
 • обавља и друге послове који по својој природи  спадају  у  делокруг рада  овог радног места  или му  буду  одређени од  стране начелника  Општинске управе или начелника Одељења.

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 149. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001, „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 30/2010, "Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…