БУЏЕТ И РЕБАЛАНС БУЏЕТА Општине НОви Бечеј

 

 ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Одсек за финансије и привреду

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

  Упутство за планирање буџета за 2020. годину
  Родно одговорно буџетирање на локалном нивоу 
  Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора 
  Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину
  Обрасци за програмски буџет за 2020. годину
  Униформни програми и програмске активности ЈЛС   
  Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину  

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

  Одлука о буџету за 2019. годину 
  Ревидирано упутство за планирање буџета за 2019. годину 
  Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора 
  Униформни програми и програмске активности ЈЛС  
  Обрасци за програмски буџет - Предефинисани

  Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину 

БУЏЕТ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

  Буџет за 2018. годину 
  Буџет за 2017. годину 
  Буџет за 2016. годину 
  Буџет за 2015. годину 
  Буџет за 2014. годину

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

  Извори финансирања 

ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

  Одлука о завршном рачуну за 2018. годину 
  Одлука о завршном рачуну за 2017. годину 
  Одлука о завршном рачуну за 2016. годину
  Одлука о завршном рачуну за 2015. годину
  Одлука о завршном рачуну за 2014. годину

РЕВИЗИЈА БУЏЕТА

  Мишљење ревизора за 2018. годину 
  Ревизија буџета за 2017. годину 
  Ревизија буџета за 2016. годину 
  Ревизија буџета за 2015. годину  и    Послеревизорски извештај


Цео извештај Ревизора се може преузети у одсеку за финансије и привреду.

 

                                              

        Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…