ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ Општине Нови Бечеј
 

Начелник Одељења за локалну пореску администрацију: ИВАНА ЛАЗАРЕВИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 104
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Одељења;
 • обавља сложене послове из области делокруга Одељења;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Одељења;
 • врши распоред послова у Одељењу;
 • израђује нацрте нормативних аката из области Одељења;
 • обавља сложене послове контроле и наплате  у  следећим  областима:  правних  лица,  предузетника  и  физичких  лица  у  складу  са  позитивним законским прописима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења, порезa на имовину правних и физичких лица, локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике и накнада у складу са законом;
 • припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе, обавеза по основу накнаде и комуналних такси за које је законом прописано да се утврђује решењем;
 • подноси захтев за покретање пореског прекршајног поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на  решења донета у  првостепеном поступку, врши израду  завршног рачуна;
 • врши канцеларијску и  теренску контролу ради  провере и  утврђивања законитости и  правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе;
 • води управни поступак, врши преиспитивање по поднетом правном средству против првостепеног решења у оквиру надлежности;
 • доноси решења о исправци грешке настале поступањем пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.

 

 У Одељењу за локалну пореску администрацију организована су два Одсека и то:

1. ОДСЕК ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ, КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ, СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА, ТАКСИ И НАКНАДА ПРАВНИХ ЛИЦА

2. ОДСЕК ЗА НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у

Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…