ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ Општине Нови Бечеј
 

Начелник Одељења за локалну пореску администрацију: ИВАНА ЛАЗАРЕВИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 104
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Одељења;
 • обавља сложене послове из области делокруга Одељења;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Одељења;
 • врши распоред послова у Одељењу;
 • израђује нацрте нормативних аката из области Одељења;
 • обавља сложене послове контроле и наплате  у  следећим  областима:  правних  лица,  предузетника  и  физичких  лица  у  складу  са  позитивним законским прописима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења, порезa на имовину правних и физичких лица, локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике и накнада у складу са законом;
 • припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе, обавеза по основу накнаде и комуналних такси за које је законом прописано да се утврђује решењем;
 • подноси захтев за покретање пореског прекршајног поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на  решења донета у  првостепеном поступку, врши израду  завршног рачуна;
 • врши канцеларијску и  теренску контролу ради  провере и  утврђивања законитости и  правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе;
 • води управни поступак, врши преиспитивање по поднетом правном средству против првостепеног решења у оквиру надлежности;
 • доноси решења о исправци грешке настале поступањем пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.

 

 У Одељењу за локалну пореску администрацију систематизују се следећа радна места:

РАЧУНОВОЂА ЛПА

Службеник: ИВАНА СИЧ-БРАНКОВИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 102
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Врши проверу формалне исправности и потпуности достављених налога за књижење пре уноса  и  уноси;
 • обавља  мање  сложене  послове  усаглашавања пореске  евиденције  обвезника;
 • проверава исправност  аналитичке  картице  обвезника у  смислу  правилности  прокњижених задужења и уплата;
 • врши проверу   аналитичких  књижења   на   основу   којих   врши формирање синтетичке промене у пореској евиденцији, врши исправке неажурности и неисправности књижења у пореском књиговодству, учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода;
 • води поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај и прекњижавања пореза и других јавних прихода поднетих по одредбама ЗПППА;
 • обавља послове надзора над јавним предузећима основаним од стране локалне власти, а у вези примене закона у области материјално- финансијског пословања и наменског као и законитог коришћења средстава утврђених програмом рада за који је дата сагласност Скупштине општине;
 • прима пореске пријаве физичких лица, проверава њихову формалну исправност и потпуност и врши унос примљених и потпуно исправних пореских пријава за локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза и одговорна је за тачност унетих података;
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију, даје обавештења и податке Пореској управи, јавним извршитељима, банкама, Центру за социјални рад и другим јавним установама о обвезницима пореза на имовину, обавезама и наплати, примењује јединствени порески информациони систем, води пореско књиговодство за локалне јавне приходе, обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА И УНОСА ПРИЈАВА


Службеници: ГОРДАНА БАШТОВАНОВ
                    ДАНИЈЕЛА ДРОБАЦ
                     
Контакт: 023/772-320, локал 1102
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
            Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
            

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за порез на имовину физичких лица за које се обавеза утврђује решењем;
 • Ажурира базу података пореских обвезника, базу података локалних јавних прихода, припрема базу података за штампу решења о  задужењу за  порез на  имовину физичких лица;
 • Организује и прати достављање решења и води евиденцију о току достављања;
 • појединачно уноси податке о датуму достављања решења о утврђивању пореза на имовину физичких  лица, учествује у изради свих извештаја у вези утврђивања и контроле пореза на  имовину физичких лица;
 • даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове  пореске обавезе;
 • прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода, обрађује захтеве и припрема уверења;
 • врши  позивање странака по основу уговора и решења о преносу власништва над објектима  код физичких лица добијених од Суда и других државних органа;
 • свакодневно преузима пријаве преко Е-управе са апликације нотарa;
 • издаје параметре за двофакторску аутентификацију, доставља попуњене статистичке извештаје за приватне предузетнике;
 • одговоран је  за  благовремено, правилно и  законито обављање   наведених послова, даје обавештења и податке  Пореској  управи,  јавним  извршитељима,  банкама,  Центру  за социјални  рад  и  другим  јавним установама о обвезницима пореза на имовину, обавезама и наплати,  врши пријем и обраду захтева за регистрацију предузетника и промене података предузетника, прослеђивање захтева Агенцији за привредне регистре  и  вођење  евиденција  о  примљеним  захтевима,  комуникација  са  Агенцијом  у  вези  послова регистрације предузетника, врши пријем захтева и остале пратеће документације за издавање такси дозволе, доношење решења о одобравању такси превоза, издавање потврде неопходне за регистрацију такси возила, издаје потврде о стажу из евиденције Општинске управе Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, води евиденцију о свим оствареним прометима на територији Општине, у оквиру текуће године на основу података добијених од  Јавног бележника, ради  доношења Одлуке о  утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за наредну годину, обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или начелника Општинске управе.

 

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 149. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001, „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 30/2010, "Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…