ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Општине Нови Бечеј

Начелник Одељења за Урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине: ДРАГАН РАУШКИ, дипл. инж.грађ.
Телефон: (023) 772-320, локал 106
Факс: (023) 772-500
Радно време: 7-15 часа
Адреса : Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга рада Одељења;
 • израђује нацрте аката које доносе органи општине; прати и стара се о спровођењу  важећих  прописа  везаних  за  послове  из  надлежности  Одељења;
 • одговара  за  ефикасно спровођење  обједињене  процедуре  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  и  Правилником  о обједињеној процедури;
 • обавља послове Регистратора у поступку обједињене процедуре;
 • прати остваривање утврђених  циљева  из  области  урбанизма, грађевинарства, комуналне  инфаструктуре и  заштиту  животне средине;
 • учествује у изради урбанистичких планова и планова из области грађевинарства;
 • прати све послове везане за  имовинско-правна питања, процедуре и  поступке;
 • учествује у  утврђивању и  праћењу циљева везених за комуналну инфраструктуру, локално и економски развој и заштиту животне средине;
 • саставља планове и програме рада;
 • координира активности између општинских органа и извођача радова на пословима где је општина инвеститор;
 • припрема израду урбанистичких пројеката;
 • контролише и оверава захтеве корисника и проверава исправност истих са одлуком о буџету;
 • врши распоред послова у Одељењу и одговара за њихово спровођење;
 • пружа стучну помоћ запосленима у најсложенијим пословима;
 • припрема материјале за председника општине  из  надлежности  Одељења  за  седнице  Скупштине  општине,  њених  радних  тела  и Општинско веће;
 • учествује у раду Скупштине општине и њихових радних тела и Општинског већа;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.

 

У  Одељењу  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,  грађевинарсто,  локално-економски  развој  и заштиту животне средине систематизују се следећа радна места:

 

  ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНАРСТВА  

Службеници:
Контакт: 
023/772-320
Радно време: 
7-15 часа
Адреса : 
Жарка Зрењанина број 8
е-маил: 

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Учествује у изради локацијских услова и информације о локацији; учествује у пословима везанимза  обједињену  процедуру;
 • размењује  поднеске, акате  и  документацију  у  обједињеној процедури између подносиоца захтева и надлежног органа, као и између надлежног органа и ималаца јавних овлашћења електронским путем;
 • проверава испуњеност формалних услова за  поступање по  захтеву;
 • врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима;
 • цени испуњеност имовинско-правних услова за издавање грађевинске дозволе;
 • израђује грађевинску дозволу и измену решења о грађевинској дозволи;
 • израђује решење којим се одобрава извођење радова из члана Закона о планирању и изгадњи;
 • води првостепени управни поступак; проверава и цени адекватност средстава обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта;
 • потврђује пријаву радова и изјаву о завршетку темеља;
 • обавештава грађевинску инспекцију о поднетој пријави радова, о поднетој изјави о завршетку израде темеља, о поднетој изјави о завршетку израде објекта;
 • упућује захтев имаоцима јавних овлашћења да изврше прикључење објеката на  инфраструктуру;
 • израђује решење о  употребној дозволи и  доставља употребну дозволу органу надлежном за послове државног премера и катастра ради уписа права својине;
 • у складу са потребама прима странке и комуницира са њима;
 • издаје одобрења за постављање монтажних објеката на површинама јавне намене;
 • израђује решење о озакоњењу у поступцима озакоњења објеката;
 • израђује решење којим  потврђује посебне  делове  објекта;
 • учествује у  изради  анализа, информација и  извештаја из  свог делокруга рада;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

  ПОСЛОВИ ПРИПРЕМЕ И ПРАЋЕЊА У СТАМБЕНО - КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ  

Службеник: ТАТЈАНА БАРБАРИЋ-АЛЕКСОВ, дипл.грађ.инж.
Контакт: 
023/772-320, локал 116
Радно време: 
7-15 часа
Адреса : 
Жарка Зрењанина број 8
е-маил: 
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Учествује и помаже у координирњу активности између општинских органа и извођача радова на пословима  где  је  општина  инвеститор;
 • припрема  и  проверава  предмере  за  све  послове  у  области грађевинарства  где  је  општина  инвеститор;  
 • помаже  свим  јавним  предузећима,  установама  и  месним заједницама код прављења инвестиционих планова; стара се о истраживању тржишта код послова јавних набавки везаних за послове грађевинарства;
 • учествује у припреми документације за пројекте где је општина инвеститор;  
 • прати    документацију  везану  за  послове  реализације  уговора  из  области  грађевинарства;
 • учествује у припреми поступака код озакоњења имовине у својини општине;
 • помаже при праћењу стања, развоја и планова и помаже у вођењу статистике о имовини општине;
 • прати стање објеката и земљишта у јавној својини општине (прибављање, отуђење, давање у закуп и на коришћење) учествује у изради извештаја, анализа и информација за потребе председника општине, Скупштине општине и Општинског већа;
 • врши отварање, завођење и формирање предмета, упис у интерне доставне књиге, електронско евидентирање предмета и архивирање;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

  ОПШТИ ПОСЛОВИ ИЗ СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА  

Службеник: КСЕНИЈА КНЕЖЕВ
Контакт: 
023/772-320, локал 113
Радно време: 
7-15 часа
Адреса : 
Жарка Зрењанина број 8
е-маил: 
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Води евиденцију донетих урбанистичких планова и урбанистичких пројеката и чува исте;
 • поступа по захтевима физичких и правних лица у вези:
 • издавања одобрења за грађење, за рушење објекта, за постављање привремених монтажних објеката, издавање употребних дозвола, издавање уверења из области урбанизма и грађевинарства;
 • сарађује са имаоцима јавних овлашћења у циљу што ефикаснијег спровођења обједињене процедуре;
 • прибавља од имаоца јавних овлашћења износе трошкова издавања услова за пројектовање, односно трошкова за прикључење објеката на инфраструктуру као и услове за пројектовање односно  прикључење  објеката  на  инфраструктурну  мрежу;  
 • спроводи  поступак  принудног  исељавања бесправно усељених лица у складу са прописима; покреће и води управни поступак, предузима све потребне мере и радње и израђује решења и друга акта у управном поступку из стамбено-комуналне области;
 • припрема потребне статистичке извештаје из области урбанизма-грађевинарства;
 • замењује запосленог на пословима грађевинарства у случају његове одсутности или спречености за рад;
 • прима странке и даје потребна обавештења и информације везане за област урбанизма и грађевинарства и стамбено – комуналних послова;
 • помаже странкама у поступку подношења и попуњавању захтева и других образаца, а у циљу остваривања њихових права или обавеза; врши отварање, завођење и формирање предмета, упис у интерне доставне књиге, електронско евидентирање предмета и архивирање;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или шефа Одсека.

 

  ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Службеник: ЕМИЛ СТЕВАНОВ
Контакт: 
023/772-320, локал 119
Радно време: 
7-15 часа
Адреса : 
Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Прати остваривање утврђене политике у области заштите животне средине и предлаже мере за  решавање  проблематике  из  ове  области;  
 • прати  спровођење  донетих  аката,  учествује  у  изради  и спровођењу  Програма  заштите  животне  средине,  локалних  акционих  и  санационих  планова;  спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину и спроводи поступак стратешке процене утицаја одређених планова и програма на животну средину;
 • израђује извештаје, анализе и информације из области животне средине за потребе скупштине општине и Општинског већа;
 • по потреби сарађује са стараоцима заштићених природних добара у складу са овлашћењем начелника општинске управе;
 • утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте у складу са стварном и месном надлежности;
 • сарађује и учествује у одбрани од поплава на летњим насипима у грађевинском подручју општине, предлаже мере за решавање проблематике из ове области;
 • учествује у изради нормативних аката из ове области, израђује извештаје, анализе и информације; доноси решење о разврставању угоститељских објеката у категорије;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг овог радног места или му, у складу са радним искуством у струци, буду одређени од стране од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

  ОПШТИ ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА  

 

Службеник: ОЛИНКА ФРАНИЋ
Контакт: 
023/772-320, локал 103
Радно време: 
7-15 часа
Адреса : 
Жарка Зрењанина број 8
е-маил: 
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Води евиденцију донетих урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, стара се о њиховој примени и учествује у праћењу поступака за њихову промену;
 • поступа по захтевима физичких и правних лица у вези издавања извода из урбанистичких пројеката: стара се о јавној презентацији урбанистичких планова и урбанистичких пројеката;
 • организује јавне презентације урбанистичких планова и пројеката;
 • стара се о истраживању тржишта код послова јавних набавки везаних за послове грађевинарства;
 • учествује у припреми документације за пројекте где је општина инвеститор; стара се о документацији везаној за послове праћења реализације уговора из области грађевинарства;
 • прати стање, развој и планове и води статистику о комуналној инфраструктури на територији целе општине;
 • учествује у изради извештаја, анализа и информација за потребе председника општине, Скупштине општине и Општинског већа;
 • врши отварање, завођење и формирање предмета, упис у интерне доставне књиге, електронско евидентирање предмета и архивирање;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

У  Одељењу  за  урбанизам,  стамбено-комуналне  послове,  грађевинарсто,  локално-економски  развој  и заштиту животне средине формира се:

 1. ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
 2. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ - ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 3. ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…