ODSEК ZA NAPLATU I КONTROLU POREZA I SPOREDNIH PORESКIH DAVANJA Opštine Novi Bečej
 

Šef Odseka za naplatu i kontrolu poreza i sporednih poreskih davanja obveznika koji ne vode poslovne knjige - poreski inspektor naplate: TAMARA ANĐELКOVIĆ
Kontakt: 023/772-320, lokal 114
Radno vreme: 7-15 h 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Odseka;
 • obavlja složene poslove iz oblasti delokruga Odseka;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Odseka;
 • vrši raspored poslova u Odseku;
 • izrađuje nacrte normativnih akata iz oblasti Odseka;
 • Obavlja složene poslove kontrole poreske naplate fizičkih lica;
 • preispituje prvostepeno rešenje, odnosno vrši sastavljanje zapisnika i izjašnjenja po izjavljenim žalbama na rešenja doneta u prvostepenom postupku, vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga;
 • obavlja poslove kancelarijske kontrole fizičkih lica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima, priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem - poreza na imovinu fizičkih lica, informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa, prati realizaciju uplata, vodi postupak po zahtevima poreskih obveznika za povraćaj i preknjižavanja poreza;
 • proverava ispravnost analitičkih kartica obveznika u smislu pravilnosti proknjiženih zaduženja i uplata, donosi rešenja o ispravljanju grešaka;
 • prima poreske prijave uz rešenja o nasleđivanju imovine i vrši unos poreskih prijava kojima se zadužuju nasledici;
 • donosi rešenja o nasleđivanju duga uz zapisnik o poreskoj kontroli;
 • donosi poreska rešenja o utvrđivanju poreza na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija i utvrđivanju činjeničkog stanja u postupku kontrole, vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze;
 • vodi upravni postupak, vrši preispitivanje po podnetom pravnom sredstvu protiv prvostepenog rešenja u okviru nadležnosti;
 • izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

POSLOVI KONTROLE PORESKE NAPLATE ZA PRAVNA LICA

Službenik: RUŽICA MILOSAVLJEV, diplomirani ekonomista
Kontаkt: 
023/772-320, lokаl 102
Rаdno vreme:
 7-15 h 
Adresа: 
Žаrkа Zrenjаninа broj 8 
e-mail: 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja  složene  poslove   kontrole  poreske naplate pravna lica i preduzetnike u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima;
 • priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske i taksene obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem -   poreza na imovinu pravnih lica;
 • podnosi zahtev za pokretanje poreskog prekršajnog postupka, preispituje prvostepeno rešenje, odnosno daje  izjašnjenja po  izjavljenim žalbama na  rešenja doneta u  prvostepenom postupku, informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa;
 • vrši utvrđivanje izvornih prihoda rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje), donosi poreska rešenja o utvrđivanju poreza na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija i utvrđivanju činjeničkog stanja u postupku kontrole, vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a  koje  su  od  značaja  za  utvrđivanje poreske  obaveze; 
 • vodi  upravni  postupak,  vrši  preispitivanje po podnetom  pravnom  sredstvu  protiv  prvostepenog rešenja  u  okviru  nadležnosti;
 • pruža  informacije  o poreskim propisima iz kojih proizilazi obaveza poreskog obveznika po osnovu lokalnih javnih prihoda, donosi rešenja o ispravci greške nastale postupanjem poreskog obveznika ili odeljenja, na pismeni zahtev stranke ili po službenoj dužnosti, prati podatke za pravna lica u smislu objavljivanja likvidacije, stečaja i vrši prijavu potraživanja obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

POSLOVI KONTROLE PORESKE NAPLATE ZA FIZIČKA LICA

Službenik: MARIJA MIRKOV
Kontаkt: 
023/772-320, lokаl 118
Rаdno vreme: 
7-15 h 
Adresа: 
Žаrkа Zrenjаninа broj 8 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja manje složene  poslove   kontrole  poreske naplate fizičkih lica;
 • vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga;
 • obavlja poslove kancelarijske kontrole  fizičkih lica u skladu  sa  pozitivnim  zakonskim  propisima  i  metodološkim  uputstvima,  priprema  nacrt  rešenja  o utvrđivanju poreske obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem - poreza na imovinu     fizičkih  lica,  preispituje  prvostepeno  rešenje,  odnosno  vrši  sastavljanje  zapisnika  i izjašnjenja po izjavljenim žalbama na rešenja doneta u prvostepenom postupku, informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa, prati realizaciju uplata, vodi postupak po zahtevima poreskih obveznika za povraćaj i preknjižavanja poreza;
 • proverava ispravnost analitičkih kartica obveznika u smislu pravilnosti proknjiženih zaduženja i uplata, donosi rešenja o ispravljanju grešaka;
 • prima poreske prijave uz rešenja o nasleđivanju imovine i vrši unos poreskih prijava kojima se zadužuju nasledici;
 • donosi rešenja o nasleđivanju duga uz zapisnik o poreskoj kontroli;
 • donosi poreska rešenja o utvrđivanju poreza na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija i utvrđivanju činjeničkog stanja u postupku kontrole, vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde  nepravilnosti  od  uticaja  za  utvrđivanje  visine  poreske  obaveze  i  podnosi  zahteve  državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koje su  od značaja za  utvrđivanje poreske obaveze;
 • vodi upravni postupak, vrši preispitivanje po podnetom pravnom sredstvu protiv prvostepenog rešenja u okviru nadležnosti;
 • izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, pruža informacije o poreskim propisima iz kojih proizilazi obaveza poreskog obveznika po osnovu lokalnih javnih prihoda, obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

 

PORESKI IZVRŠITELJ - KONTROLOR NAPLATE POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA, TAKSI I NAKNADA

Službenik:
Kontаkt: 
023/772-320, lokаl
Rаdno vreme: 
7-15 h 
Adresа: 
Žаrkа Zrenjаninа broj 8 
e-mail: 

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja manje složene poslove kontrole i naplate: pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica, lokalne komunalne takse za pravna lica i preduzetnike i naknada u skladu sa zakonom;
 • priprema nacrt rešenja o utvrđivanju obaveza po osnovu naknade i komunalnih taksi za koje je zakonom propisano da se utvrđuje rešenjem;
 • informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa, obavlja poslove naplate u sledećim oblastima: obavlja popis, procenu, zaplenu i prodaju pokretnih stvari u postupku prinudne naplate;
 • sastavlja zapisnik o izvršenom popisu i proceni pokretnih stvari i dostavlja poreskom obvezniku;
 • priprema nacrt zaključka po prigovoru poreskog obveznika na procenu popisanih stvari;
 • sastavlja zapisnik o izvršenoj zapleni pokretnih stvari i zapisnik o izvršenoj prodaji pokretnih stvari;
 • sastavlja zapisnik o popisu pokretnih stvari u postupku ustanovljavanja založnog prava u korist Republike Srbije pre prinudne naplate poreza;
 • vodi odgovarajuće registre propisane metodološkim uputstvom;
 • vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, donosi rešenja o ispravci greške nastale postupanjem poreskog obveznika ili odeljenja, na pismeni zahtev stranke ili po službenoj dužnosti, donosi rešenje o utvrđivanju naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta, obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

 

POSLOVI KONTROLE PORESKE NAPLATE ZA FIZIČKA LICA I RAČUNOVOĐA

Službenik: ALEKSANDAR BARAČKOV
Kontаkt: 
023/772-320, lokаl 118
Rаdno vreme: 
7-15 h 
Adresа: 
Žаrkа Zrenjаninа broj 8 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja  manje složene  poslove   kontrole  poreske naplate fizičkih lica;
 • vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga;
 • obavlja poslove kancelarijske kontrole  fizičkih lica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima;
 • informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa, prati realizaciju uplata, vodi postupak po zahtevima poreskih obveznika za povraćaj  i  preknjižavanja  poreza; 
 • proverava  ispravnost  analitičkih  kartica  obveznika  u  smislu pravilnosti proknjiženih zaduženja i uplata;
 • vrši knjiženje zaduženja, storno zaduženja, vanbilansno knjiženje, knjiženje reprograma i r – naloga; 
 • donosi rešenja o ispravljanju grešaka;
 • prima poreske prijave uz rešenja o nasleđivanju imovine i vrši unos poreskih prijava kojima se zadužuju nasledici;
 • donosi rešenja o nasleđivanju duga uz zapisnik o poreskoj kontroli;
 • donosi poreska rešenja o utvrđivanju poreza na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija i utvrđivanju činjeničkog stanja u postupku kontrole;
 • vrši kancelarijsku i  terensku kontrolu radi provere i  utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, pruža informacije o poreskim propisima iz kojih proizilazi obaveza poreskog obveznika po osnovu lokalnih javnih prihoda, obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

 

 

ROKOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/2001, „Službeni list SCG“, broj 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj 30/2010, "Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):ROK ZA IZDAVANJE REŠENJA

(1) Izdаvаnje rešenjа je donošenje i obаveštаvаnje strаnke o donetom rešenju.
(2) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 30 dаnа od pokretаnjа postupkа.
(3) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 60 dаnа od pokretаnjа postupkа.

 

 

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…