ORGANIZACIONA STRUKTURA OPŠTINSKE UPRAVE Opštine Novi Bečej
 

 

OPŠTINSKA UPRAVA:

 • priprema propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
 • izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
 • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
 • Opštinska uprava vodi evidenciju neokretnosti u svojini Opštine Novi Bečej koje koristi i jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u svojini opštine na osnovu podataka javnog preduzeća, društva kapitala,
 • zavisnog društva kapitala, ustanova ili drugog pravnog lica čiji je osnivač.
 • donosi plan nabavki Opštinske uprave Novi Bečej u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 • obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
 • dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

 

KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE

Kabinet predsednika opštine vrši poslove koji se odnose na:

 • obavljanje stručnih poslova pripremanja informacija potrebnih predsedniku opštine, vršenje stručnih poslovi koje obavljaju pomoćnici predsednika opštine, izradu nacrta akata koje donose organi opštine, obrada pojedinih tema, sređivanje, evidentiranje i čuvanje dokumenata o radu predsednika opštine, obavljanje protokolarnih poslova za predsednika opštine, održavanje kontakta sa sredstvima javnog informisanja, (javnost rada Skupštine, predsednika opštine i uprave o stavovima i mišljenjima koja se iznose u javnosti povodom donetih zakona, opštinskih propisa i drugih opštih akata), poslovi protokola, poslovi saradnje sa opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu, sa stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u zemlji kao i sa drugim nivoima vlasti, republičkim pokrajinskim i drugim organima, prevođenje tekstova sa srpkog jezika na mađarski jezik i obrnuto, kao i drugi poslovi neophodni za funkcionisanje kabineta predsednika opštine.

 

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I POSLOVE IZVRŠNIH ORGANA

Služba za Skupštinske poslove i poslove izvršnih organa vrši poslove koji se odnose na:

 • obavljanje stručnih i organizacinih poslova u vezi pripremanja sednica organa opštine i njihovih radnih tela, izradu nacrta akata koji se donose na sednicama;
 • obradu akata usvojenih na ovim sednicama i proveru usaglašenosti normaivnih akata (odluka, rešenja i zaključaka) koje donosi predsednik opštine, skupština i opštinsko veće sa zakonom i drugim propisima, sređivanje, evidentiranje i čuvanje izvornih akata i dokumenata o radu na ovim sednicama;
 • pružanje stručne pomoći odbornicima i odborničkim grupama u izradi predloga koje podnose organima opštine;
 • pribavljanje odgovora i obaveštenja koje odbornici traže, predstavke i predloge građana, izdaje „Službeni list opštine Novi Bečej“, daje tumačenja i mišljenja Predsedniku opštine, predsedniku Skupštine i njihovim zamenicima i poslove vezane za Agenciju za borbu protiv korupcije, kao i obavljanje svih drugih stručnih, pravnih i normativnih poslova organa opštine.
 • Obavljanje poslova, prijema telefonskih poziva i pozivanje telefonskih brojeva za potrebe predsednika opštine i Skupštine opštine, zamenika predsednika opštine, načelnika Opštinske uprave i pomoćnike predsednika opštine i evidentiranje poruka za njih, primanje i slanje poruke telefaksom;
 • izdavanje naloga za korišćenje putničkih vozila.

 

ODELJENJE ZA UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Odeljenje za upravu i zajedničke poslove vrši poslove koji se odnose na:

 • unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave, izradu nacrta akata koje donose organi opštine, primenu propisa o opštem upravnom postupku i kancelarijskom poslovanju;
 • organizaciju rada uslužnog centra, pisarnice, arhive, dostavljanje pismena i telefonske centrale; vođenje opšteg i posebnog biračkog spiska, sprovođenje lokalnih izbora;
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe republičke i pokrajinske izborne komisije u postupku održavanja izbora, sprovođenje postupaka opštinskog i republičkog referenduma;
 • vođenje matične knjige, knjige državljana, poslove ličnih stanja građana, izvršavanje upravnih akata pravnih lica kada nisu zakonom ovlašćeni da ih sami izvršavaju, nadzor nad radom mesne kancelarija;
 • poslove upravljanja ljudskim resursima (stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata, pripremu predloga Кadrovskog plana, organizaciju stručnog usavršavanja službenika, procenu efekata sprovedenih obuka, analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika, pripremu predloga godišnjeg Programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg Programa stručnog usavršavanja, analizu rezultata i praćenje efekata ocenjivanja službenika, vođenje kadrovske evidencije zaposlenih, ostale poslove od značaja za karijerni razvoj službenika.);
 • poslovi informatike i automatske obrade podataka kao i održavanje i razvoj informacionog sistema, kao i unapređenje primene informacionih tehnologija, administriranje baze podataka, uspostavljanje uslova za razvoj i održavanje geografskog informacionog sistema (GIS-a) u saradnji sa nadležnim organima;
 • korišćenje, obezbeđenje i tekuće održavanje poslovnih zgrada, poslovi bezbednosti i zaštite na radu u skladu sa zakonom, poslovi na umnožavanju materijala, poslovi prijema i prebacivanja telefonskih veza, obavljanje prevoza motornim vozilima sa i bez vozača, staranje o održavanju motornih vozila i vođenje evidencije o upotrebi motornog vozila, pređenoj kilometraži, potrošnji goriva i maziva, organizovanje ishrane za zaposlene i održavanje čistoće poslovnih zgrada.

 

ODELJENJE ZA FINANSIJE I PRIVREDU

Odeljenje za finansije i privredu vrši poslove koji se odnose na:

 • izradu nacrta akata koje donose organi opštine iz oblasti i delokruga rada odeljenja;
 • organizuje i koordinira postupak izrade budžeta, izdaje uputstva za pripremu nacrta budžeta i obezbeđuje donošenje budžeta po postupku i na način uređen Zakonom o budžetskom sistemu;
 • prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše o tome izvršne organe;
 • kontrola planova i sastavljanje izveštaja direktnih budžetskih korisnika, promena budžetske aproprijacije u skladu sa Zakonom i predlaganje iznosa potrebnih sredstava za finansiranje javnih rashoda i javnih službi;
 • praćenje primanja i izdataka budžeta, upotrebe sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve, staranje o naplati sredstava iz budžeta Republike i privremenoj obustavi izvršenja budžeta opštine, praćenje primanja, izdataka i drugih obaveza opštine po osnovu zaduživanja; davanje mišljenja na nacrte odluka i drugih akata koji imaju uticaja na budžetska primanja i izdatke i normativno uređivanje poslova iz svoje nadležnosti;
 • vođenje glavne knjige trezora, finansijsko planiranje kroz praćenje priliva na konsolidovanom računu trezora i zahteva za plaćanje rashoda, upravljanje gotovinskim sredstvima i likvidnošću na konsolidovanom računu trezora, kontrolisanje rashoda i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava;
 • vođenje evidencije o dugovanjima i upravljanje prilivom od pozajmljivanja, vođenje budžetskog računovodstva i izveštavanje, praćenje stanja sredstava opštinskih organa;
 • upravljanje finansijskim informacionim sistemom, računovodstveni poslovi vođenja blagajne i obračuna zarada, finansijsko materijalnog poslovanja, poslova likvidature i obračunskih poslova;
 • obavlja računovodstvene poslove, vrši plaćanja, vodi glavnu knjigu trezora i odabrane pomoćne knjige;
 • sastavlja finansijske izveštaje i priprema Nacrt Odluke o završnom računu budžeta;
 • obavlja računovodstvene poslove za Opštinsku uprvu, Skupštinu, Opštinsko veće, Predsednika opštine i druge subjekte kada mu je to posebnom odlukom povereno;
 • knjiženje sredstava imovine opštine i opštinskih organa;
 • prati i vrši kontrolu plana, ostvarenja plana, cena, zarada i javnog zaduženja u javnim službama u skladu sa zakonom;
 • praćenje realizacije donetih programa i planova komunalnih preduzeća odnosno vršioca komunalnih delatnosti na teritoriji opštine;
 • obavlja sve poslove vezane za javne nabavke;
 • obavlja normativno – pravne, stručne i operativne poslove u oblasti javnih nabavki, učestvuje u izradi konkursne dokumentacije, prati realizaciju ugovora o javnoj nabavci, vodi sve potrebne evidencije o dodeli javnih nabavki, vrši izradu plana javnih nabavki za korisnike budžetskih sredstava, objavljivanje obaveštenja i izveštaja na Portalu javnih nabavki, pružanje stručne pomoći direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti, sastavljanje izveštaja o sastavljenim ugovorima o javnim nabavkama male i velike vrednosti i sprovedenim postupcima, dostavljanje u predviđenom zakonskom roku izveštaja Upravi za javne nabavke, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki;
 • zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zanatstva, turizma, ugostiteljstva i drugim privrednim oblastima od interesa za opštinu, kao i druge poslove u oblasti privrede koji su u nadležnosti opštine;
 • izrada predloga projekata i programa iz oblasti poljoprivrede, programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine i godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, praćenje konkursa i sastavljanje izveštaja iz oblasti poljoprivrede;
 • objavljivanje javnih poziva za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade;
 • izrada odluka i ugovora za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini (po pravu prečeg zakupa, pravu korišćenja po osnovu zakupa), objavljivanje javnog oglasa i organizovanje javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i vođenje evidencija o zakupcima poljoprivredog zemljišta u državnoj svojini i praćenje realizacije ugovora;
 • rešavanje po zahtevima za promenu namene poljoprivrednog zemljišta i izdavanje potvrda i uverenja iz oblasti poljoprivrede.

 

ODELJENJE ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju vrői poslove koji se odnose na:

 • riprema nacrte akata o porezima na imovinu i sporednih poreskih davanja, taksi i naknada koje donose organi opštine;
 • vodi registar obveznika izvornih prihoda opštine u elektronskoj formi, vrši identifikaciju novih poreskih obveznika i ažuriranje postojeće baze podataka kao i činjenica do kojih dolazi na osnovu
 • raspoložive dokumentacije (ugovora o kupoprodaji, ostavina, poklonu i sl);
 • primenjuje jedinstveni poreski informacioni sistem, vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode i vrši izradu poreskog završnog računa;
 • vrši utvrđivanje izvornih prihoda rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje), donosi poreska rešenja o utvrđivanju poreza na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija i utvrđivanju činjeničkog stanja u postupku kontrole;
 • vrši kontrolu izvornih prihoda obveznika koji vode poslovne knjige odnosno vrše samooporezivanje;
 • vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđenja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti a koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze;
 • vrši obezbeđenje naplate lokalnih javnih prihoda, redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda, odlučuje o potpunom ili delimičnom odlaganju plaćanja poreskog dugovanja na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, rešava po zahtevu za zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja;
 • vodi prvostepeni upravni postupak protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku, izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje;
 • pruža informacije o poreskim propisima iz kojih proizilazi obaveza poreskog obveznika po osnovu lokalnih javnih prihoda;
 • donosi rešenja o ispravci greške nastale postupanjem poreskog obveznika ili odeljenja, na pismeni zahtev stranke ili po službenoj dužnosti;
 • donosi rešenje o preuzimanju porekskog duga na osnovu rešenja o nasleđivanju; prati i primenjuje zakonske propise, objašnjenja, mišljenja, upustva o primeni propisa koje daje ministar nadležan za poslove finansija i koje je obavezujuće za postupanje odeljenja;
 • prati podatke za pravna lica u smislu objavljivanja likvidacije, stečaja i vrši prijavu potraživanja;
 • vrši izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, pruža informacije o poreskim propisima iz kojih proizilazi obaveza poreskog obveznika po osnovu lokalnih javnih prihoda;
 • vrši refakciju, refundaciju, odnosno povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza;
 • daje obaveštenja i podatke Poreskoj upravi, javnim izvršiteljima, bankama, Centru za socijalni rad i drugim javnim ustanovama o obveznicima poreza na imovinu, obavezama i naplati;
 • vrši prijem i obradu zahteva za registraciju preduzetnika i promene podataka preduzetnika, prosleđivanje zahteva Agenciji za privredne registre i vođenje evidencija o primljenim zahtevima;
 • komunikacija sa Agencijom u vezi poslova registracije preduzetnika;
 • vrši prijem zahteva i ostale prateće dokumentacije za izdavanje taksi dozvole, donošenje rešenja o odobravanju taksi prevoza, izdavanje potvrde neophodne za registraciju taksi vozila;
 • izdaje potvrde o stažu iz evidencije Opštinske uprave Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • vodi evidenciju o svim ostvarenim prometima na teritoriji Opštine, u okviru tekuće godine na osnovu podataka dobijenih od Javnog beležnika, radi donošenja Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu.

 

 

ODELJENJE ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE, GRAĐEVINARSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine vrši poslove koji se odnose na:

 • izradu nacrta akata koje donose organi opštine, pripremu, donošenje, pribavljanje mišljenja od nadležnog ministarstva o usaglašenosti planskih dokumenata sa propisima o planiranju, vođenje evidencije prostornih i urbanističkih planova i projekata, kao i saradnju sa nadležnim organom koji vodi Lokalni informacioni sistem planskih dokumenata i stanja u prostoru, davanje mišljenja na nacrte planskih dokumenata iz nadležnosti republike i autonomne pokrajine, sprovođenje urbanističkih planova, davanje obaveštenja o nameni građevinske parcele, izdavanje akta o uslovima za uređenje lokacija, davanje potvrda o usklađenosti tehničke dokumentacije sa planskim dokumentima, uređenje površina javne namene putem odgovarajućih planskih dokumenata;
 • sprovođenje procedure: u vezi pripreme, razmatranja, donošenja i objavljivanja odluka o izradi planskog dokumenta, izrade i ustupanja izrade planskog dokumenta;
 • stručne kontrole planskog dokumenta;
 • ranog javnog uvida i javnog uvida planskog dokumenta;
 • pripreme, razmatranje, donošenje i objavljivanje planskog dokumenta, kao i objavljivanje planskuh dokumenata u Centralni registar planskih dokumenata;
 • uređenje, razvoj, obavljanje i funkcionisanje komunalne delatnosti (snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferski otpadnih voda, upravljanje komunalnim otpadom, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina, zoohigijene, javnog osvetljenja i dr. u skladu sa zakonom), vršenje nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti, poslove vezane za korišćenje stanova, održavanje stambenih zgrada i stanova i otkup stanova u nadležnosti opštine, a u skladu sa zakonom i drugim propisima;
  sprovođenje objedinjene procedure za: izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole;
 • prijavu radova, izdavanje upotrebne dozvole, za pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, za pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu, sprovodi postupak ozakonjenja objekata i obavljanje drugih poslova u ovoj oblasti, a u skladu sa zakonom, Statutom opštine i drugim propisima;
 • poslovi promocije ekonomskog potencijala opštine, upravljanje projektima, kontakti sa investitorima, stalni kontakti sa lokalnim privrednim subjektima, saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, učešće u donošenju i realizacija strategija razvoja opštine i drugih strategija opštine, saradnja sa privrednom komorom na svim nivoima, regionalnim centrom, lokalnim i regionalnim privrednim udruženjima i klasterima, saradnja sa lokalnim i regionalnim sindikalnim organizacijama, kreiranje i ažuriranje baza podataka od značaja za lokalni ekonomski razvoj, podrška MSP sektoru i preduzetnicima i drugi poslovi od značaja za lokalni ekonomski razvoj;
 • obezbeđuje integraciju zaštite i unapređivanja životne sredine praćenjem sprovođenja međusobno usaglašenih planova, programa i primenom propisa kroz sistem dozvola, tehničkih i drugih standarda i normativa iz oblasti zaštite životne sredine, prati realizaciju planova i programa upravljanja prirodnim resursima i dobrima u skladu sa strateškim dokumentima u delu koji se odnosi na preventivne mere učestvuje u postupku pripreme i donošenja planova (prostorni i urbanistički planovi i drugi planovi, planovi uređenja i osnove korišćenja poljoprivrednog zemljišta, šumske, vodoprivredne, lovnoprivredne osnove i programi unapređenja ribarstva na ribarskim područjima i drugi planovi) na način određen zakonom, daje uslove za obezbeđenje mera i uslova zaštite životne sredine na zahtev organa nadležnog za pripremu i donošenje plana, a na osnovu uslova i mišljenja nadležnih stručnih organizacija pribavlja prethodnu saglasnost nadležnog organa Autonomne Pokrajine na predlog akta kojim se određuje status ugrožene životne sredine i prioriteti za sanaciju i remedijaciju za područja od lokalnog značaja na teritoriji Autonomne Pokrajine, vodi Lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine, izdavanja vodnih uslova, vodne saglasnosti i vodnih dozvola koje su u skladu sa zakonom povereni Opštinskoj upravi i druge poslove u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine koji su povereni Opštinskoj upravi;
 • poslovi iz oblasti imovinsko-pravnih poslova u skladu sa stvarnom i mesnom nadležnošću;
 • upis prava javne svojine na nepokretnostima u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima u skladu sa zakonom;
 • postupak eksproprijacije u skladu sa zakonom i sporazumevanja o naknadi za eksproprisanu nepokretnost;
 • postupak pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu (konverzija) i utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta u skladu sa zakonom;
 • raspolaganjem nepokretnostima (objekti) u javnoj svojini opštine (pribavljanje, otuđenje, davanje u zakup i na korišćenje);
 • izrada Programa korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine;
 • postupci u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada;
 • iz imovinsko-pravne oblasti i oblasti javne svojine koji su povereni Opštinskoj upravi u skladu sa posebnim zakonima, Statutom opštine i drugim propisima;
 • zaključivanja vansudskih poravnanja vezanih za poslove Odeljenja

 

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Odeljenje za inspekcijske službe vrši poslove koji se odnose na:

 • koordinaciju inspekcijskog nadzora iz delokruga odeljenja;
 • izrađuje nacrte akata iz nadležnosti odeljenja koje donose načelnik opštinske uprave i organi opštine;
 • priprema procenu rizika i godišnje planove inspekcijskih nadzora u oblastima u kojima se vrše inspekcijski nadzori;
 • vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa iz izvorne nadležnosti opštine, odnosno, inspekcijski nadzor nad primenom propisa i opštinskih odluka iz komunalne oblasti;
 • vrši inspekcijski nadzor nad primenom propisa u oblasti građevinarstva i planiranja i izgradnje objekata;
 • vrši inspekcijski nadzor nad primenom propisa iz oblasti zaštite životne sredine;
 • sprovodi inspekcijski nadzor poveren Opštinskoj upravi u oblasti turizma, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima kojim se uređuje oblast turizma;
 • vrši inspekcijski nadzor nad primenom propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja dece i učenika;
 • vrši inspekcijski nadzor poveren Opštinskoj upravi u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju;
 • sprovodi inspekcijski nadzor poveren Opštinskoj upravi u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast sporta;
 • vrši nadzor nad primenom propisa o trgovini u delu nadzora koji se odnosi na trgovinu ličnim nuđenjem;
 • vrši implementaciju sistema energetskog manadžmenta u opštini

 

ODELJENJE ZA JAVNE SLUŽBE

Odeljenje za javne službe vrši poslove koji se odnose na:

 • izradu nacrta akata koje donose organi opštine iz delokruga odeljenja;
 • koordinaciju rada javnih službi kojima je osnivač opština Novi Bečej, kao i kontrolu rada javnih službi u delu koji se finansira iz budžeta opštine Novi Bečej i kada opština nije osnivač;
 • praćenje i obezbeđivanje uslova za funkcionisanje i razvoj u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda, kulture, dečije i
 • socijalne zaštite, populacione politike, rodne ravnopravnosti, javnog zdravlja i primarne zdravstvene zaštite;
 • donošenje programa mera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta i razvoj oblika i usluga socijalne zaštite;
 • podršku starim licima i osobama sa invaliditetom;
 • poslove boračko-invalidske zaštite, priznavanje zakonom određenih prava borcima, vojnim invalidima i porodicama palih boraca;
 • evidentiranje i zbrinjavanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica na teritoriji opštine;
 • mere aktivne politike zapošljavanja;
 • pitanja međunacionalnih odnosa i nacionalnih manjina;
 • poslove odbrane i vanrednih situacija u skladu sa zakonom;
 • stručne i administrativne poslove za komisije iz nadležnosti Odeljenja;
 • poslove Кancelarije za mlade, realizaciju programa i projekata za mlade;
 • upotrebu grba opštine

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…