ODELJENJE ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE, GRAĐEVINARSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Opštine Novi Bečej


Načelnik Odeljenja za Urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine: DRAGAN RAUŠKI,dipl. inž.građ.
Telefon: (023) 772-320, lokal 106
Fax: (023) 772-500
Radno vreme: 7-15 h
Adresa : Žarka Zrenjanina broj 8, Novi Bečej
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga rada Odeljenja; 
 • izrađuje nacrte akata koje donose organi opštine;
 • prati i stara se o sprovođenju  važećih  propisa  vezanih  za  poslove  iz  nadležnosti  Odeljenja; 
 • odgovara  za  efikasno sprovođenje  objedinjene  procedure  u  skladu  sa  Zakonom  o  planiranju  i  izgradnji  i  Pravilnikom  o objedinjenoj proceduri; obavlja poslove Registratora u postupku objedinjene procedure;
 • prati ostvarivanje utvrđenih  ciljeva  iz  oblasti  urbanizma, građevinarstva, komunalne  infastrukture i  zaštitu  životne sredine; učestvuje u izradi urbanističkih planova i planova iz oblasti građevinarstva;
 • prati sve poslove vezane za  imovinsko-pravna pitanja, procedure i  postupke;
 • učestvuje u  utvrđivanju i  praćenju ciljeva vezenih za komunalnu infrastrukturu, lokalnoi ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine;
 • sastavlja planove i programe rada;
 • koordinira aktivnosti između opštinskih organa i izvođača radova na poslovima gde je opština investitor;
 • priprema izradu urbanističkih projekata;
 • kontroliše i overava zahteve korisnika i proverava ispravnost istih sa odlukom o budžetu;
 • vrši raspored poslova u Odeljenju i odgovara za njihovo sprovođenje;
 • pruža stučnu pomoć zaposlenima u najsloženijim poslovima;
 • priprema materijale za predsednika opštine  iz  nadležnosti  Odeljenja  za  sednice  Skupštine  opštine,  njenih  radnih  tela  i Opštinsko veće;
 • učestvuje u radu Skupštine opštine i njihovih radnih tela i Opštinskog veća;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave.

 

U  Odeljenju  za  urbanizam,  stambeno-komunalne  poslove,  građevinarsto,  lokalno-ekonomski  razvoj  i zaštitu životne sredine sistematizuju se sledeća radna mesta:

 

  POSLOVI GRAĐEVINARSTVA  

Službenici:
Kontаkt: 023/772-320, lokal 
Rаdno vreme: 7-15 h
Adresа : Žаrkа Zrenjаninа broj 8
e-mаil: 

 

OPIS POSLA:

 • Učestvuje u izradi lokacijskih uslova i informacije o lokaciji; učestvuje u poslovima vezanimza  objedinjenu  proceduru;
 • razmenjuje  podneske,  akate  i  dokumentaciju  u  objedinjenoj proceduri između podnosioca zahteva i nadležnog organa, kao i između nadležnog organa i imalaca javnih ovlašćenja elektronskim putem;
 • proverava ispunjenost formalnih uslova za  postupanje po  zahtevu;
 • vrši kontrolu usklađenosti podataka navedenih u izvodu iz projekta sa izdatim lokacijskim uslovima;
 • ceni ispunjenost imovinsko-pravnih uslova za izdavanje građevinske dozvole;
 • izrađuje građevinsku dozvolu i izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli;
 • izrađuje rešenje kojim se odobrava izvođenje radova iz člana Zakona o planiranju i izgadnji;
 • vodi prvostepeni upravni postupak;
 • proverava i ceni adekvatnost sredstava obezbeđenja plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta;
 • potvrđuje prijavu radova i izjavu o završetku temelja;
 • obaveštava građevinsku inspekciju o podnetoj prijavi radova, o podnetoj izjavi o završetku izrade temelja, o podnetoj izjavi o završetku izrade objekta;
 • upućuje zahtev imaocima javnih ovlašćenja da izvrše priključenje objekata na  infrastrukturu;
 • izrađuje rešenje o  upotrebnoj dozvoli i  dostavlja upotrebnu dozvolu organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra radi upisa prava svojine;
 • u skladu sa potrebama prima stranke i komunicira sa njima;
 • izdaje odobrenja za postavljanje montažnih objekata na površinama javne namene;
 • izrađuje rešenje o ozakonjenju u postupcima ozakonjenja objekata;
 • izrađuje rešenje kojim  potvrđuje posebne  delove  objekta;
 • učestvuje u  izradi  analiza, informacija i  izveštaja iz  svog delokruga rada;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

  POSLOVI PRIPREME I PRAĆENJA U STAMBENO - KOMUNALNOJ DELATNOSTI  

Službenik: TATJANA BARBARIĆ-ALEKSOV, dipl. grаđ.inž.
Kontаkt: 023/772-320, lokаl 115
Rаdno vreme: 7-15 h
Adresа : Žаrkа Zrenjаninа broj 8
e-mаil: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Učestvuje i pomaže u koordinirnju aktivnosti između opštinskih organa i izvođača radova na poslovima  gde  je  opština  investitor;
 • priprema  i  proverava  predmere  za  sve  poslove  u  oblasti građevinarstva  gde  je  opština  investitor; 
 • pomaže  svim  javnim  preduzećima,  ustanovama  i  mesnim zajednicama kod pravljenja investicionih planova;
 • stara se o istraživanju tržišta kod poslova javnih nabavki vezanih za poslove građevinarstva;
 • učestvuje u pripremi dokumentacije za projekte gde je opština investitor; 
 • prati    dokumentaciju  vezanu  za  poslove  realizacije  ugovora  iz  oblasti  građevinarstva;
 • učestvuje u pripremi postupaka kod ozakonjenja imovine u svojini opštine;
 • pomaže pri praćenju stanja, razvoja i planova i pomaže u vođenju statistike o imovini opštine;
 • prati stanje objekata i zemljišta u javnoj svojini opštine (pribavljanje, otuđenje, davanje u zakup i na korišćenje) učestvuje u izradi izveštaja, analiza i informacija za potrebe predsednika opštine, Skupštine opštine i Opštinskog veća;
 • vrši otvaranje, zavođenje i formiranje predmeta, upis u interne dostavne knjige, elektronsko evidentiranje predmeta i arhiviranje;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

  OPŠTI POSLOVI IZ STAMBENO - KOMUNALNE OBLASTI, URBANIZMA I GRAĐEVINARSTVA  

Službenik: KSENIJA KNEŽEV
Kontаkt: 023/772-320, lokаl 113
Rаdno vreme: 7-15 h
Adresа : Žаrkа Zrenjаninа broj 8
e-mаil: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Vodi evidenciju donetih urbanističkih planova i urbanističkih projekata i čuva iste; 
 • postupa po zahtevima fizičkih i pravnih lica u vezi: izdavanja odobrenja za građenje, za rušenje objekta, za postavljanje privremenih montažnih objekata, izdavanje upotrebnih dozvola, izdavanje uverenja iz oblasti urbanizma i građevinarstva;
 • sarađuje sa imaocima javnih ovlašćenja u cilju što efikasnijeg sprovođenja objedinjene procedure;
 • pribavlja od imaoca javnih ovlašćenja iznose troškova izdavanja uslova za projektovanje, odnosno troškova za priključenje objekata na infrastrukturu kao i uslove za projektovanje odnosno  priključenje  objekata  na  infrastrukturnu  mrežu; 
 • sprovodi  postupak  prinudnog  iseljavanja bespravno useljenih lica u skladu sa propisima; pokreće i vodi upravni postupak, preduzima sve potrebne mere i radnje i izrađuje rešenja i druga akta u upravnom postupku iz stambeno-komunalne oblasti;
 • priprema potrebne statističke izveštaje iz oblasti urbanizma-građevinarstva;
 • zamenjuje zaposlenog na poslovima građevinarstva u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti za rad;
 • prima stranke i daje potrebna obaveštenja i informacije vezane za oblast urbanizma i građevinarstva i stambeno – komunalnih poslova;
 • pomaže strankama u postupku podnošenja i popunjavanju zahteva i drugih obrazaca, a u cilju ostvarivanja njihovih prava ili obaveza;
 • vrši otvaranje, zavođenje i formiranje predmeta, upis u interne dostavne knjige, elektronsko evidentiranje predmeta i arhiviranje;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili šefa Odseka.

 

  POSLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  

Službenik:
Kontаkt: 023/772-320, lokаl 
Rаdno vreme: 7-15 čаsа
Adresа : Žаrkа Zrenjаninа broj 8
e-mаil: 

 

OPIS POSLA:

 • Prati ostvarivanje utvrđene politike u oblasti zaštite životne sredine i predlaže mere za  rešavanje  problematike  iz  ove  oblasti;
 • prati  sprovođenje  donetih  akata,  učestvuje  u  izradi  i sprovođenju  Programa  zaštite  životne  sredine,  lokalnih  akcionih  i  sanacionih  planova; 
 • sprovodi postupak procene uticaja na životnu sredinu za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu i sprovodi postupak strateške procene uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu;
 • izrađuje izveštaje, analize i informacije iz oblasti životne sredine za potrebe skupštine opštine i Opštinskog veća;
 • po potrebi sarađuje sa staraocima zaštićenih prirodnih dobara u skladu sa ovlašćenjem načelnika opštinske uprave;
 • utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte u skladu sa stvarnom i mesnom nadležnosti;
 • sarađuje i učestvuje u odbrani od poplava na letnjim nasipima u građevinskom području opštine, predlaže mere za rešavanje problematike iz ove oblasti;
 • učestvuje u izradi normativnih akata iz ove oblasti, izrađuje izveštaje, analize i informacije;
 • donosi rešenje o razvrstavanju ugostiteljskih objekata u kategorije;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug ovog radnog mesta ili mu, u skladu sa radnim iskustvom u struci, budu određeni od strane od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

  OPŠTI POSLOVI GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA  

Službenik: OLINKA FRANIĆ
Kontаkt: 023/772-320, lokаl 103
Rаdno vreme: 7-15 čаsа
Adresа : Žаrkа Zrenjаninа broj 8
e-mаil: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Vodi evidenciju donetih urbanističkih planova i urbanističkih projekata, stara se o njihovoj primeni i učestvuje u praćenju postupaka za njihovu promenu; 
 • postupa po zahtevima fizičkih i pravnih lica u vezi izdavanja izvoda iz urbanističkih projekata: stara se o javnoj prezentaciji urbanističkih planova i urbanističkih projekata;
 • organizuje javne prezentacije urbanističkih planova i projekata;
 • stara se o istraživanju tržišta kod poslova javnih nabavki vezanih za poslove građevinarstva;
 • učestvuje u pripremi dokumentacije za projekte gde je opština investitor;
 • stara se o dokumentaciji vezanoj za poslove praćenja realizacije ugovora iz oblasti građevinarstva;
 • prati stanje, razvoj i planove i vodi statistiku o komunalnoj infrastrukturi na teritoriji cele opštine;
 • učestvuje u izradi izveštaja, analiza i informacija za potrebe predsednika opštine, Skupštine opštine i Opštinskog veća;
 • vrši otvaranje, zavođenje i formiranje predmeta, upis u interne dostavne knjige, elektronsko evidentiranje predmeta i arhiviranje;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

U  Odeljenju  za  urbanizam,  stambeno-komunalne  poslove,  građevinarsto,  lokalno-ekonomski  razvoj  i zaštitu životne sredine formira se:

 1. ODSEK ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE
 2. KANCELARIJA ZA LOKALNI - EKONOMSKI RAZVOJ
 3. GRUPA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE

 

ROKOVI za donošenje rešenja po ZUP-u

Prema članu 145. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROK ZA IZDAVANJE REŠENJA

(1) Izdаvаnje rešenjа je donošenje i obаveštаvаnje strаnke o donetom rešenju.
(2) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 30 dаnа od pokretаnjа postupkа.
(3) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 60 dаnа od pokretаnjа postupkа.


                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…