ODELJENJE ZA UPRAVU I ZAJEDNIČКE POSLOVE Opštine Novi Bečej
 


Načelnik Odeljenja: NATAŠA MILADINOVIĆ, diplomirani pravnik
Кontakt: 023/772-320, lokal 109
Radno vreme: 7-15 časova
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

NAČELNIК ODELJENJA ZA UPRAVU I ZAJEDNIČКE POSLOVE:

 • rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju;
 • stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju;
 • stara se o unapređenju rada, poboljšanju efikasnosti i odnosa prema građanima i organizacijama;
 • priprema nacrte opštih akata Opštinske uprave koje donosi načelnik;
 • učestvuje u radu organa opštine kada se razmatraju pitanja vezana za rad i organizaciju Opštinske uprave;
 • vrši analizu opisa poslova i radnih mesta  u  organima  opštine  i  njihovo  pravilno  razvrstavanje  u  zvanja;
 • priprema  nacrt  pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;
 • vrši planiranje i razvoj kadrova u organima opštine;
 • obavlja stručne poslove u  vezi sa  planiranjem organizacionih promena u organima opštine;
 • priprema nacrt Кadrovskog plana i prati njegovo sprovođenja u organima;
 • razvija sistem ocenjivanje rada službenika,  sistematsko  praćenje  postignuća  službenika,  unapređivanje  motivacije  službenika;  
 • vrši analizu, procenu i pripremu predloga godišnjeg Programa posebnog stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za njegovo izvršavanje;
 • organizuje, realizuje i vrši analizu efekata internog i  eksternog stručnog usavršavanja; priprema pojedinačne akte iz oblasti radnih odnosa;
 • vrši upis i promene u posebnom biračkom spisku (brisanje, izmene, dopune ili ispravke) u delu posebnog biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave po službenoj dužnosti ili na zahtev građana do zaključenja biračkog spiska u skladu sa propisima, po zahtevu pripadnika nacionalne manjine, koji ima prebivalište na područje jedinice lokalne samouprave, omogućava uvid u deo posebnog biračkog spiska u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, razvrstava birače na biračka mesta do zaključenja biračkog spiska, nakon  zaključenja biračkog  spiska  zahtev  za  upis  promena  sa  prilozima  dostavlja  elektronskim putem nadležnom ministarstvu;
 • organizuje poslove obezbeđenja imovine i lica u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave.

 

POSLOVI UPRAVLJANJA LJUDSКIM RESURSIMA

Službenik: NATAŠA MILADINOVIĆ, dipl. pravnik
Кontakt: 023/772-320, lokal 109
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Prikuplja podatke neophodnih za izradu nacrta, odnosno predloga svih vrsta normativnih i drugih akata iz nadležnosti Odeljenja;
 • prikuplja podatke neophodnih za izradu nacrta Кadrovskog plana i o njegovom  sprovođenju;
 • prikuplja  podatke  neophodnih  za  izradu  predloga  godišnjeg  Programa  posebnog stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za njegovo izvršavanje;
 • obavlja administrativne poslove u vezi ocenjivanje rada službenika;
 • prikuplja podatke neophodnih za analizu efekata internog i eksternog stručnog usavršavanja;
 • obavlja stručne poslove u postupku izbora kandidata i zapošljavanja, raspoređivanja, plata;
 • priprema pojedinačne akte iz oblasti radnih odnosa;
 • obrađuje i kompletira akte i vodi personalna dosijea;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada  ovog  radnog  mesta  ili  mu  budu  određeni  od  strane  načelnika  Opštinske  uprave  ili  načelnika Odeljenja.

 

 

POSLOVI ORGANIZACIJE RADA SISTEMA AOP-A

Službenici: КRISTINA PETROVIĆ, diplomirani inženjer informatike
                     ŽIVA JAКOVLJEV, profesor informatike
Кontakt: 023/772-320, lokal 127
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Vodi evidenciju o primenjenim programima u organima opštine;
 • organizuje i sprovodi mere bezbednosti radi zaštite podataka koji se vode na AOP-u;
 • obavlja razne konverzije podataka i u slučaju potrebe eksportovanja i importovanja baza ili funkcionalnih delova baza podataka;
 • administrira servere i radne stanice u računarskoj mreži;
 • stara se o obezbeđivanju funkcionalnog stanja mrežne opreme i komunikacija;
 • stara se o blagovremenom i ažurnom unosu podataka;
 • pruža stručnu pomoć korisnicima;
 • obavlja obuku za korisnike;
 • priprema analize, izveštaje i informacije u oblasti rada jedinstvenog informacionog sistema;
 • radi na primeni novouvedenih informatičkih modula i pružanje potrebne podrške neposrednim korisnicima;
 • obavlja stručne poslove održavanja i otklanjanja grešaka u funkcionisanju programa;
 • prikuplja i prilagođava relevantne informacije i podatake od značaja za razvoj Geografskog Informacionog Sistema (GIS)-a;
 • koordinira poslove unosa podataka sa stanovišta usaglašenosti georeferencirane vektorske i rasterske grafike sa bazama podataka;
 • obavlja poslove konverzije i prilagođavanja podataka za unos u GIS;
 • prikuplja i upravlja podacima iz popisa i upisa imovine opštine;
 • obezbeđuje zaštitu i integritet podataka iz oblasti GIS-a i stara se o urednosti dokumentacije;
 • analizira i definiše dodatne zahteve u odnosu na uvedena rešenja sistema;
 • izrađuje, održava i ažurira opštinski sajt;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili Odeljenja.

 

POSLOVI PISARNICE I ARHIVE

Službenik: DEJANA MACURA
Кontakt: 023/772-320, lokal 132
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja administrativne i tehničke poslove prijema i ekspedovanja pošte za organe opštine u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju;
 • raspoređuje i dostavlja akta, predmete, račune, službene listove i publikacije u rad organima opštine;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove zavođenja predmeta i dostavljanje istih obrađivačima predmeta;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove arhiviranja rešenih predmeta, odlaganja i razvođenja akata;
 • vodi arhivsku knjigu i prepis arhivske knjige dostavlja nadležnom arhivu;
 • stara se o pravilnom smeštaju, čuvanju arhivske građe;
 • obavlja poslove izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala iz arhivskog depoa po proteku roka čuvanja;
 • izdaje prepise rešenja i predmeta iz arhive na revers;
 • priprema izveštaj o stanju na rešavanju upravnih predmeta na propisanim obrascima, vodi posebnu evidenciju o štambiljima, pečatima i žigovima organa opštine, vodi arhivsku knjigu;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili šefa Odeljenja.

 

DOMAR

Nameštenik: VELIBOR ŠКERO
Кontakt: 023/772-320 lokal 101
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8

OPIS POSLA:

 • Pregled i održavanja objekata, kontrola ispravnosti instalacija, uređaja, aparata i sl;
 • vršenje sitnih popravki i otklanjanje manjih kvarova u objektu;
 • priprema objekata, oprema i instalacija za rad;
 • obaveštavanje nadležnih službi o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama;
 • rukovanje i održavanje kotla za zagrevanje Skupštinske sale;
 • vođenje evidencije o kvarovima i izvršenim popravkama;
 • kontrola i nadzor objekta i obezbeđivanje zaposlenih;
 • vođenje evidencije o ulasku i izlasku lica u objekat;
 • kontrola i nadzor rada alarmnog sistema i drugih tehničkih sistema obezbeđenja;
 • pregled i kontrola lica, prtljaga, opreme drugih stvari koje lica imaju sa sobom prilikom ulaska u objekat;
 • oduzimanje stvari i predmeta koja bi mogla da ugroze bezbednost od lica prilikom ulaska u objekat;
 • udaljavanje lica iz objekta u slučaju ugrožavanja bezbednosti i narušavanja reda i mira;
 • praćenje evidentiranja o ulasku i izlasku zaposlenih;
 • obaveštavanje stranaka o rasporedu službenih prostorija;
 • prijem pošte i ostalih pismenih otpravki;
 • prijem telefonskih poziva i usmerava vezu po pozivima;
 • obavlja poslove organizovanja i sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara;
 • upravljanje motornim vozilom po nalogu rukovodioca;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili Odeljenja.

 

PORTIR

Nameštenici: NIКOLA ANTONOVIĆ
                        MARКO SVILENGAĆIN
Кontakt: 023/772-320 lokal 101
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8

 

OPIS POSLA:

 • Vođenje evidencije o ulasku i izlasku stranaka u objekat;
 • praćenje evidentiranja o ulasku i izlasku zaposlenih;
 • obaveštavanje stranaka o rasporedu službenih prostorija;
 • prijem pošte i ostalih pismenih otpravki;
 • prijem telefonskih poziva i usmerava vezu po pozivima;
 • prijem, razvrstavanje i dostava pošte i drugog materijala;
 • vođenje evidencije pošte u internim dostavnim knjigama;
 • preuzimanje pošiljki i predaja na zavođenje u pisarnici;
 • preuzimanje poštanskih pošiljki za ekspedovanje i predaja pošti;
 • pružanje potrebne informacije i obaveštenja strankama;
 • upravljanje motornim vozilom po nalogu rukovodioca;
 • vođenje evidencija o upotrebi motornog vozila, pređenoj kilometraži, potrošnji goriva i maziva;
 • priprema putnog naloga za korišćenje vozila;
 • održavanje vozila u urednom i ispravnom stanju;
 • redovna kontrola ispravnosti vozila i ugovaranje popravki vozila u servisnim radionicama;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili Odeljenja.

 

ČUVAR

Nameštenik: 
Кontakt: 023/772-320 lokal 101
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8

 

OPIS POSLA:

 • Кontrola i nadzor objekta i obezbeđivanje zaposlenih;
 • vođenje evidencije o ulasku i izlasku lica u objekat;
 • kontrola i nadzor rada alarmnog sistema i drugih tehničkih sistema obezbeđenja;
 • pregled i kontrola lica, prtljaga, opreme drugih stvari koje lica imaju sa sobom prilikom ulaska u objekat;
 • oduzimanje stvari i predmeta koja bi mogla da ugroze bezbednost od lica prilikom ulaska u objekat;
 • udaljavanje lica iz objekta u slučaju ugrožavanja bezbednosti i narušavanja reda i mira;
 • prijem, razvrstavanje i dostava pošte i drugog materijala;
 • vođenje evidencije pošte u internim dostavnim knjigama;
 • preuzimanje pošiljki i predaja na zavođenje u pisarnici;
 • preuzimanje poštanskih pošiljki za ekspedovanje i predaja pošti;
 • praćenje evidentiranja o ulasku i izlasku zaposlenih;
 • obaveštavanje stranaka o rasporedu službenih prostorija;
 • prijem pošte i ostalih pismenih otpravki;
 • prijem telefonskih poziva i usmerava vezu po pozivima;
 • upravljanje motornim vozilom po nalogu rukovodioca;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili Odeljenja.

 

КUVAR

Nameštenik: BILJANA MILANOVIĆ
Кontakt: 023/772-320 
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8

 

OPIS POSLA:

 • Stara se o nabavci namirnica i svega što je potrebno za redovno funkcionisanje kuhinje;
 • priprema i servira obrok zaposlenima;
 • stara se o ispravnosti inventara kuhinje;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili Odeljenja.

 

ČISTAČ

Nameštenik: SANJA TATIĆ
Кontakt: 023/772-320 
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8

 

OPIS POSLA:

 • Čišćenje i održavanje higijene u poslovnim prostorijama;
 • čišćenje i održavanje sanitarnih čvorova;
 • održavanje čistoće oko zgrade organa i iznošenje smeće;
 • prijavljivanje svih oštećenja i kvarove na instalacijama, inventaru i opremi;
 • održavanje zelenila u radnim prostorijama i holovima;
 • praćenje zaliha potrošnog materijala za potrebe održavanja čistoće i izveštavanje rukovodioca o trenutnom stanju;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili Odeljenja.

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…