Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ
Рок за достављање пријава је 06.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
Рок за достављање пријава је 06.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је 15.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКE ПРИКЉУЧНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 06.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И РАКИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 06.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ РИБЊАКА И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је 15.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗПРЕРАДУ МЛЕКА И МЕСА НА ГАЗДИНСТВИМА У АП ВОЈВОДИНИ 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 06.03.2020. године.


Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА -ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ У АП ВОЈВОДИНИ НА САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У НОВОМ САДУ ЗА 2020. ГОДИНУ
Рок за достављање пријава је 20.02.2020. године.


Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКAТА ШТЕДЉИВE РАСВЕТE
Рок за достављање пријава је 20.02.2020. године.


Министарство заштите животне средине
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
Рок за достављање пријава је 20.02.2020. године.