ПОЉОПРИВРЕДА Општине Нови Бечеј
 

 

Пољопривредно земљиште је један од основних и најзначајнијих природних ресурса са којим располаже општина Нови Бечеј.

Полазећи од неспорне чињенице о значају пољопривредног земљишта и пољопривредне производње за општину Нови Бечеј, а имајући у виду Закон о пољопривредном  земљишту  и  осталу  законску  и  подзаконску  регулативу  из  ове области и Стратегију развоја пољопривреде Републике Србије, јасно је да све активности власника и корисника пољопривредног земљишта, односно свих оних који су директно или индиректно упућени на пољопривреду, морају имати за основни циљ очување расположивог пољопривредног земљишта и побољшање квалитета пољопривредног земљишта.

Несигурност у области промета пољопривредних производа и кретања тржишних цена готових производа резултирају стихијским понашењем у планирању структуре сетве. Све ово утиче на низак ниво производње по јединици површине и врло високе трошкове сетве и неге усева. Просечан ниво производње последњих 10 година је код пшенице је 4,3t/ha, код сунцокрета 2,2t/ha и код кукуруза 6t/ha, што су уједно и доминатне  културе  на  овом  терену,  а  што  је  знатно  испод  генетског  потенцијалла гајених култура. Са овим нивоом производње не може се размишљати о економски исплативој производњи. Виши ниво производње по једници површине могуће је постићи применом агротехничких мера, употребом сортног семена и органског ђубрива. Економски исплатива производња се може постићи поред наведених мера и мерама укрупњавања поседа.

Тренутно у општини Нови Бечеј укупно има 2.307 регистрованих индивидуалних пољопривредних  газдинстава  (у  наставку  ИПГ).  Наведени  податак  указује  да  се тренутно у општини Нови Бечеј више од 1/3 становништва бави пољопривредом. Овај број је далеко већи будући да сви нису регистровали своја газдинства.

У погледу структуре сетве нема значајнијих одступања ни у производној 2013.години. Сточарска производња последњих година бележи тенденцију стагнације до благог пада.

Разлог  за  то  је  тотална  анархија  на  тржишту  меса  и  млека.  Услед  приватизације,

пољопривредни произвођач се нашао у незавидном положају код пласмана својих производа. Квалитет производње није задовољавајући са становишта расног састава стоке и рандмана меса као и садржаја млечне масти и бактериолошке исправности млека. Рандман меса би се могао повећати увођењем чистијег расног састава код свих категорија стоке, побољшаном исхраном поготово са већим уделом квалитетне силаже.

Складишни капацитети износе 60.000 t силосног простора и око 10.000 m2 подних складишта. Ова складишта намењена су за складиштење зрнастих пољопривредних производа и по капацитету су довољна за укупну годишњу производњу на територији општине Нови Бечеј.

Капацитет сушара за зрно на територији општине Нови Бечеј износи 65 t/h, што је довољно у односу на укупну производњу. Изградња нових капацитета је непотребна узимајући у обзир трендове у селекцији хибрида кукуруза који имају брже отпуштање влаге зрна.

Евидентна је предимензионисаност погонских машина по јединици површине. На нашем терену се процењује да имамо 1,7 kW по хекару (Стандард је 1 kW по хекару ). Овако велики број погонских машина прати и велики број прикључних машина које су као и погонске машине застареле и неадекватно димензионисане. Решење овог проблема је првенствено у укрупњавању поседа и формирању такозваних машинских прстенова за пружање услуга у пољопривреди.

С обзиром  на то  да у општини Нови Бечеј не постоје индустријски погони који су загађивачи тешким металима и осталим недозвољеним супстанцима у земљишту и у води, сматра се да постоје услови за органску производњу хране и производњу лековитог ароматичног и зачинског биља. Ово се може документовати годишњим анализама садржаја тешких метала у пшеници.

 

 

 

Р. бр.

 

 

 

КО

Пољопривредно земљиште (у ha)

Обрадиво пољопривредно земљиште у ha

 

Пашњаци

Рибњаци, трстици и мочваре

Остало земљиште

 

 

Укупно

 

Њиве

 

Вртови

 

Воћњаци

 

Виногради

 

Ливаде

 

Укупно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Нови Бечеј

18.409

0

267

153

1.136

19.965

3.460

517

89

24.031

 

2.

Ново

Милошево

 

11.579

 

0

 

86

 

46

 

561

 

12.272

 

3.351

 

210

 

45

 

15.878

3.

Кумане

5.592

0

5

16

882

6.495

2026

500

219

9.240

4.

Бочар

3.225

0

24

8

0

3.257

1374

26

0

4.657

 

Укупно:

38.789

 

382

223

2.579

41.989

10.278

1.253

353

53.806

 

 

Табела 11: Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама

 

Извор: РГЗ СКН Нови Бечеј

У структури пољопривредног земљишта њиве су заступљене са 72,48%, а треба напоменути да су пашњаци заступљени са 19,20% односно 10.278 ha. Ова напомена је битна због  планирања пољопривреде посебно  у области сточарства. У претходном периоду негативан је тренд узурпирања пашњака и природних ливада као и промена намене земљишта превођењем у оранице. Због економске неисплативости и директним  штетним  утицајем  на  сточарску  производњу  овај  негативан  тренд  мора бити прекинут.

 

Табела 12: Површине пољопривредног земљишта по класама

Пољопривредно земљиште (у ha)

 

Класа

Класа

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Њива

5.934

7.144

8.223

7.729

6.924

2.479

329

43

Врт

0

0

0

0

0

0

0

0

Воћњаци

189

161

32

0

0

0

0

0

Виногради

81

113

20

9

0

0

0

0

Ливаде

5

140

1.330

1.042

62

0

0

0

Пашњаци

31

1.154

6.585

1.689

751

1

0

0

Трстици- мочваре

 

112

 

395

 

746

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Укупно:

6.352

9.107

16.936

10.469

7.737

2.480

329

43

Извор: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Нови Бечеј

 

У општини је развијена добра каналска мрежа за одводњавање која може да има функцију аквадукта за снабдевање водом за наводнавање. Међутим,она је углавном обрасла растињем те је неопходно његово уклањање, чишћење каналске мреже и одвожење земље након чишћења. Такође, мере наводњавања треба спроводити уз строгу примену стручних савета да не би дошло до деградације земљишта.

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…