ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Општине Нови Бечеј

08.04.2024.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 2024.-2026. ГОДИНЕ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године, у периоду од 08.04. до 22.04.2024. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на нацрт Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године, у писаном или електронском облику у року од 15 дана од дана објављивања нацрта Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године, а најкасније до 22.04.2024. године, у 24.00 часа.

Нацрт Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године у писаној форми може се преузети у Одељењу за јавне службе Општинске управе Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког радног дана од 7-14 часова.

Документација:


Одлука о ЈР (.пдф)

 Локални акциони план запошљавања (.доц)


05.01.2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “B2 SOLARIZE” НА К.П.БР. 21832/1, 21850 И 21851 КО НОВИ БЕЧЕЈ

ЈАВНО СЕ ПРЕЗЕНТУЈЕ текст и графички део Урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације објекта за производњу електричне енергије – соларне електране “B2 SOLARIZE” на к.п.бр. 21832/1, 21850 И 21851 КО Нови Бечеј, инвеститора B2 SOLARIZE ОNE d.o.o. Београд (Врачар), ул. Цара Николаја II бр. 11/1/2.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је седам дана, почевши од 12.01.2024. године, радним данима од 7 до 15 часова .

МЕСТО ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр.8. канцеларија бр. 12..

Документација:


Документација (.пдф)


05.01.2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “B4M SOLUTIONS ” НАК.П.БР. 24859 КО НОВИ БЕЧЕЈ

ЈАВНО СЕ ПРЕЗЕНТУЈЕ текст и графички део Урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације објекта за производњу електричне енергије – соларне електране “B4M SOLUTIONS ” нак.п.бр. 24859 КО Нови Бечеј, инвеститора SOLAR MASTERS d.o.o. Београд (Врачар), ул. Дунавска бр.2Г/3/4.3.2.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је седам дана, почевши од 12.01.2024. године, радним данима од 7 до 15 часова .

МЕСТО ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр.8. канцеларија бр. 12..

Документација:


Документација (.пдф)


19.12.2023.

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СЛАТИНЕ СРЕДЊЕГ БАНАТА“ И СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СЛАТИНЕ СРЕДЊЕГ БАНАТА“

ЈАВНИ УВИД У Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити ПИО „Слатине средњег Баната“ и Студију заштите ПИО „Слатине средњег Баната“ (у даљем тексту: Документи о заштити), одржаће се у трајању од 22 дана, у периоду 25.12.2023.-15.01.2024. године. 

Увид у документе о заштити може се остварити на званичним интернет страницама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs), Покрајинског завода за заштиту природе (www.pzzp.rs), као и Града Зрењанина (www.zrenjanin.rs), Града Кикинда (www.kikinda.org.rs) и Општине Нови Бечеј (www.novibecej.rs).

ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће се презентовати Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити ПИО „Слатине средњег Баната“ и Студија заштите ПИО „Слатине средњег Баната“ и разматрати примедбе достављене током јавног увида, односно до назначеног рока за достављање примедби одржаће се у Сали Скупштине града Зрењанина (Трг слободе 10, Зрењанин), у петак, 19.01.2024. године, са почетком у 11:00 часова. Јавну расправу води Комисија коју образује Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Документација:

Нацрт (.пдф)

Оглас на српском језику (.пдф)

 Оглас на мађарском језику (.пдф)

 Предлог за стављање под заштиту Сланог копова (.пдф)


04.12.2023.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА НОВО МИЛОШЕВО - КИКИНДА СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење (Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење („Службени лист АПВ“, број 27/23)), организује рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене у трајању од 15 дана.

Рани јавни увид ће се одржати у периоду од 01.12.2023. године до 15.12.2023. године. 

Документација:

Допис (.пдф)

Оглас (.пдф)


20.11.2023.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ће се одржати у периоду од 20.11.до 04.12.2023. године .

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама, у писаном или електронском облику у року од 15 дана од дана објављивања Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама, а најкасније до 04.12.2023. године, у 10.00 часова.

Документација:


Нацрт одлуке (.пдф)

Одлука (.пдф)


20.11.2023.

ЈАВНA РАСПРАВA У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2024. ГОДИНУ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о Буџету општине Нови Бечеј за 2024. годину.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Одлуке о Буџету општине Нови Бечеј за 2024. годину,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана објављивања Нацрт Одлуке о Буџету општине Нови Бечеј за 2024. годину, а најкасније до 04.12.2023. године, у 10.00 часова.

Документација:

Одлука о организовању јавне расправе за буџет 2024 (.пдф)

Буџет за 2024. годину (.пдф)

 


03.11.2023.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ РЕДА (БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ – ОД АДМИНИСТРАТИВНЕ ГРАНИЦЕ СА ОПШТИНОМ БЕЧЕЈ ДО АДМИНИСТРАТИВНЕ ГРАНИЦЕ СА ГРАДОМ КИКИНДА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ће се одржати у периоду од до 17. новембра 2023. године сваког радног дана од 9 до 14 часова у згради Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина број 8, сала за венчања.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да у току времена одређеног за презентацију изврше увид у изложени урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локални економски развој и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8. и предају их у канцеларију бр.16. или путем поште, закључно са 11.2023. године са позивом на број: IV 05 350-15/2023.

Документација:


Јавна презентација брза саобраћајница (.пдф)

Остала документација (.пдф)


30.06.2023.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД 2023-2025. ГОДИНЕ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Средњорочног плана општине Нови Бечеј за период 2023 – 2025. године, у периоду од 30.06 до 14.07.2023. године.

Предлог Средњорочног плана општине Нови Бечеј за период 2023 – 2025. године, објавиће се дана 30.06.2023. године на сајту општине www.novibecej.rs

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Предлог Средњорочног плана општине Нови Бечеј за период 2023 – 2025. године,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана објављивања Предлога Средњорочног плана општине Нови Бечеј за период 2023 – 2025. године, а најкасније до 14.07.2023. године, у 12.00 часова.

Обавештавају се заинтересовани субјекти да ће се јавна трибина о Предлог Средњорочног плана општине Нови Бечеј за период 2023 – 2025. године, одржати дана 13.07.2023. године у периоду од 10 - 12 часова, у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 8, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

 1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком „Средњорочни плана општине Нови Бечеј за период 2023 – 2025. године“,
 2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са насловом „Средњорочни плана општине Нови Бечеј“


Одлука о организовању и спровођењу јавне расправе у поступку доношења средњорочног плана општине Нови Бечеј (.пдф)

Предлог Средњорочног плана општине Нови Бечеј за период 2023-2025. годину (.пдф)


20.04.2023.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ) - СОМБОР - КУЛА - ВРБАС - СРБОБРАН - БЕЧЕЈ - КИКИНДА - ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО)

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА  Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у згради Скупштине општине Врбас, Маршала Тита 89, Врбас, у Малој сали на првом спрату, 09.05.2023. године са почетком у 11:00 часова


Јавни увид (.пдф)

Нацрт (.пдф)


17.11.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИТАРИЦА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ НА К.П. БРОЈ 21564 К.О. НОВИ БЕЧЕЈ

ЈАВНО СЕ ПРЕЗЕНТУЈЕ текст и графички део Урбанистичког пројекта за складиштење житарица са пратећом опремом на К.П. број 21546 К.О. Нови Бечеј, улица Куманачки друм 5, власника, НОВИ ТРАДИНГ Д.О.О. М. Тита бб Змајево.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је седам дана, почевши од 24.11.2022. године, радним данима од 7 до 15 часова.

МЕСТО ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр.8. канцеларија бр. 12.

ИНФОРМАЦИЈЕ о Урбанистичком пројекту за складиштење житарица са пратећом опремом на К.П. број 21546 К.О. Нови Бечеј,  заинтересована правна и физичка могу добити од стручне службе надлежне за послове урбанизма, радним данима у времену од 11. до 13. часова и то од  Драгана Раушког.

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ, за време трајања јавне презентације заинтересована правна и физичка лица могу да поднесу у писменом облику и предају их у канцеларији бр.16.


Оглас (.пдф)

Урбанистички пројекат (.пдф)


29.06.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ЗА ИЗГРАДЊУ САМОУСЛУЖНЕ ПЕРИОНИЦЕ АУТОМОБИЛА НА К.П. БРОЈ 6479 К.О. НОВИ БЕЧЕЈ

ЈАВНО СЕ ПРЕЗЕНТУЈЕ текст и графички део за Урбанистички пројекат за изградњу самоуслужне перионице аутомобила на к.п. бр. 6479 К.О. Нови Бечеј, улица Иве Лоле Рибара 44, власника Зорана Марчић, М. Тита бр.24/10. Нови Бечеј.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је седам дана, почевши од 07.07.2022. године, радним данима од 7 до 15 часова.

МЕСТО ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр.8. канцеларија бр. 12.

ИНФОРМАЦИЈЕ о Урбанистичком пројекту за изградњу самоуслужне перионице аутомобила на к.п. бр. 6479 К.О. Нови Бечеј, заинтересована правна и физичка могу добити од стручне службе надлежне за послове урбанизма, радним данима у времену од 11. до 13. часова и то од Драгана Раушког.

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ , за време трајања јавне презентације заинтересована правна и физичка лица могу да поднесу у писменом облику и предају их у канцеларији бр.16.


Оглас (.пдф)

Остала документација (.зип)


22.06.2022.

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ

ЈАВНО СЕ ИЗЛАЖЕ текст и графички део Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј.

ВРЕМЕ ИЗЛАГАЊА Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј је 15 дана, почев од 22.06.2022. године, радним данима од 7 до 15 часова.

МЕСТО ИЗЛАГАЊА Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј, је у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр.8. канцеларија бр. 4.

Нацрт ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници општине Нови Бечеј www.novibecej.rs.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Нови Бечеј ће се одржати 07.07.2022. године у 12. часова у згради ЈП ,,УРБАНИЗАМ И ПУТЕВИ“  Маршала Титабр. 8 у Новом Бечеју.

У прилогу се налазе текст  огласа.
Оглас (.доц)

 Остала документација (.зип)

 Измена термина јавне седнице (.пдф)


06.06.2022.

ЈАВНA СЕДНИЦA КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

 Поштовани,

Обавештавамо вас  да ће  ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину бити одржане у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Велика сала, Владике Платона бб , Нови Сад у следећим терминима:

- уторак 14.06.2022. године од 13:00 до 17:00 часова,

- среда 15.06.2022. године од 13:00 до 17:00 часова.

Физичка лица и овлашћени представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници према распореду и списку који је објављен на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Јавној седници могу присуствовати по два овлашћена представника правних лица, удружења и потписника петиција, односно типских примедби. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Све потребне информације су доступне заинтересованима на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на : https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/.

У прилогу се налазе текст  огласа.
Оглас (.доц)


18.04.2022.

ЈАВНA РАСПРАВA У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину. Нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину, објавиће се дана 13.04.2022. године на сајту општине www.novibecej.rs

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину, у писаном или електронском облику у року од 15 дана од дана објављивања Нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину, а најкасније до 27.04.2022. године, у 12.00 часова.

Обавештавају се заинтересовани субјекти да ће се јавна трибина о Нацрту Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину, одржати дана 20.04.2022. године у периоду од 9 - 11 часова, у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 8, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

  1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком „ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ“
   2. Путем меил адресе:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  са насловом „ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ“


Одлука о јавној расправи (.пдф)
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (.пдф)
Извештај са јавне расправе (.пдф)


15.03.2022.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА  2022. ГОДИНУ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године, у периоду од 15.03. до 29.03.2022. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана објављивања Нацрта Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године, а најкасније до 29.03.2022. године, у 12.00 часова.

Обавештавају се заинтересовани субјекти да ће се јавна трибина о Нацрту Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године, одржати дана 22.03.2022. године у периоду од 10 - 12 часова, у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 8, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

 1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком „План јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године“,
 2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са насловом „Плана јавног здравља“


Одлука о јавној расправи (.пдф)
Нацрт плана јавног здравља општине Нови Бечеј (.пдф)
Извештај са јавне расправе (.пдф)


15.03.2022.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА  ПЕРИОД 2022. - 2027. ГОДИНЕ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за  период од 2022.-2027. године, у периоду од 15.03 до 29.03.2022. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за  период од 2022.-2027. године,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана објављивања Нацрта Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за  период од 2022.-2027. године, а најкасније до 29.03.2022. године, у 12.00 часова.

Обавештавају се заинтересовани субјекти да ће се јавна трибина о Нацрту Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у општини Нови Бечеј за  период од 2022.-2027. године, одржати дана 23.03.2022. године у периоду од 9 - 11 часова, у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 8, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

 1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком „ЛАП за унапређење родне равноправности“,
 2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са насловом „ЛАП за унапређење родне равноправности“

Одлука о јавној расправи (.пдф)
ЛАП за унапређење родне равноправности општине Нови Бечеј (.пдф)


15.03.2022.

ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину, у периоду од 15.03 до 29.03.2022. године.

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана објављивања Нацрта Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину, а најкасније до 29.03.2022. године, у 12.00 часова.

Обавештавају се заинтересовани субјекти да ће се јавна трибина о Нацрту Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину, одржати дана 25.03.2022. године у периоду од 8 - 10 часова, у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 8, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу доставити:

 1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком „Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину“,
 2. Путем меил адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са насловом „Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине“

Одлука о јавној расправи (.пдф)
Нацрт Програма заштите животне средине за 2022. годину (.пдф)
Извештај са јавне расправе (.пдф)

 


16.03.2022.

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И СПУ

Документација (.зип)

 Оглас (.пдф)