СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: СНЕЖАНА ЂУКИЧИН
Радно место: ПОСЛОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА И ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ
Телефон: 023/772-320 локал 105
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ОПИС ПОСЛА
 • На основу поднетог захтева покреће и води управни поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у управном поступку које потписује у својству лица које је водило поступак, из области утврђивање својства војних инвалида и за признавање права на личну инвалиднину, породичну инвалиднину, материјално обезбеђење учесника НОР-а, здраствену заштиту, ортопетски додатак, цивилну инвалиднину, додатак за негу и помоћ, као и права на допунску борачку заштиту и додатак;
 • издаје и оверава легитимације за повлашћену вожњу, као и објаве за бесплатну вожњу;
 • обавља послове утврђивања права у вези са коришћењем бањско- климатског лечења инвалида;
  на основу поднетог захтева покреће и води управни поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у управном поступку које потписује у својству лица које је водило поступак из области финансијске подршке породици са децом у складу са важећим прописима и то: накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета и дечијег додатка; води прописану евиденцију;
 • припрема извештаје и друге материјале у вези реализације ових права, спроводи поступак за повраћај неправилно исплаћеног износа (вансудско поравнање и поступак пред судом);
 • врши дистрибуцију донетих решења корисницима;
 • доноси решења и друга акта у управном поступку везана за родитељски додатак, по републичким и покрајинским прописима;
  доноси решења о остваривању права на једнократну помоћ за новорођенче, по општинској одлуци;
 • води поступак и доноси решења о утврђивању права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених породица у складу са општинском одлуком, као и бесплатног боравка трећег и четвртог детета из породице са троје и четворо деце, накнаде трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и накнаду трошкова боравка у предшколској установу за децу ометену у развоју;
 • обавља послове спровођење општинских функција социјалне заштите;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе
 КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 7 (мала зграда)
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ Одсек за јавне службе

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ 

  Образац број 1 - ЗОПНД
  Образац број 1а - ЗОНПНД
  Образац 2 - достављање захтева комисији
  Образац број 3 - позив за вештачење
  Образац 4 - мишљења првостепена комисија ОНПНД
  Образац 4 а - мишљења првостепена комисија
  Образац 5 - мишљења другостепена комисија
  Обазац захтев РД-1 - мајка
  Образац захтев породиљско - НЗ-ПО
  Образац захтев породиљско - НЗ-ПО
  Образац ДД-1 са ДД-1а и ДД-1б
  Образац ДНСП 
  Образац ДСР
  Образац захтев нега детета - НЗ-НД
  Образац захтев нт пу дете корисника НСП 
  Образац захтев посебна нега детета - НЗ-ПНД
  Образац захтев РД - 1-С- мајка странац
  Образац захтев РД - 2 -отац
  Образац захтев РД - 2-С- отац странац
  Образац захтева нт пу дете без родитељског старања
  Образац захтева нт пу дете са сметњама у развоју
  потврда основице ПУ 
  Правилник о близим условима и начину остваривања права на ФППД 
  Правилник посебна нега


 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у

 

Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…