СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 2023 Општине Нови Бечеј

 

 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о престанку мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Скупштине општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о избору председника Скупштине општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о усвајању Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј

  ОДЛУКА о покретању поступка отуђења непокретности – објеката из јавне својине општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника

  ОДЛУКА о постављању спомен бисте Лази Телечком на површини јавне намене

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Ценовника ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕо давању сагласности на кредитно задужење и издавање средстава обезбеђења ЈП „Комуналац“ Нови Бечејј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду службе отворених облика социјалне заштите Дома за одрасла и старија лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Клуб за дневни боравак и помоћ у кући за 2022. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места предшколске установе ''Пава Сударски'' Нови Бечеј

Датум објаве: 20/09/2023; Величина документа: 361 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Нови Бечеј за 2023. годину

Датум објаве: 20/09/2023; Величина документа: 3851 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилa позоришне манифестације „Дани Лазе Телечког“

  РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

Датум објаве: 15/09/2023; Величина документа: 260 КБ
 • САДРЖАЈ

  ИЗВЕШТАЈ о спроведеној Јавној расправи у поступку усвајања Средњорочног плана општине Нови Бечеј за период 2023 – 2025. године

  ОДЛУКА о усвајању Средњорочног плана општине Нови Бечеј за период 2023 – 2025. године

  ПРАВИЛНИК о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

  ОДЛУКА о расписивању Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Нови Бечеј

  ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Нови Бечеје

  РЕШЕЊЕ о утврђивању културног програма Дома културе општине Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2024. годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању културног програма Народне библиотеке Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2024. годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању текућих расхода и издатака Туристичке организације општине Нови Бечеј, који ће се финансирати из средстава буџета општине Нови Бечеј за 2024. годину

  РЕШЕЊЕ о утврђивању културних програма, делова програма, текућих расхода и издатака Удружења за неговање традиције Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма манифестације “Дани Теодора Павловића” за 2022. годину

  РЕШЕЊЕ o давању сагласности на Извештај о обављеним активностима манифестације “Кад Тиса цвета – Тиса река љубави 2023”

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „24. Дани Теодора Павловића 2023“

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Дани Лазе Телечког“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник и програм манифестације „24. Дани Теодора Павловића 2023 године“

Датум објаве: 12/09/2023; Величина документа: 863 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

  РЕШЕЊЕ о употреби средстава сталне буџетске резерве

  РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог и Уметничког састава 28. Сазива међународне ликовне колоније „Тиске академије акварела 2023“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада 28. сазива међународне ликовне колоније „Тиске академије акварела 2023“

  ЗАКЉУЧАК којим се одобравају средства за исплату накнада за рад стрелаца за испаљивање противградних ракет, одржавање и чување ракетних места на територији општине Нови Бечеј

Датум објаве: 25/08/2023; Величина документа: 313 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Нови Бечеј

Датум објаве: 03/08/2023; Величина документа: 6035 КБ
 • САДРЖАЈ

  ЗАКЉУЧАК о утврђивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј у првом кругу јавног надметања

  РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за процену потреба пружања додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику и одраслом општине Нови Бечеј

Датум објаве: 02/08/2023; Величина документа: 766 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј 

  ИЗМЕНЕ и допуне Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама за територију општине Нови Бечеј за период 2019. до 2028. године

  ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Нови Бечеј

  ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Дома културе општине Нови Бечеј

  ОДЛУКЕ о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Народне библиотеке Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома културе општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Народне библиотеке Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2022. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2022. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на цене комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Саветa за здравље

  РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј

Датум објаве: 30/06/2023; Величина документа: 427 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о завршном рачуну буџета општине Нови Бечеј за 2022. годину

  ОДЛУКЕ о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј за 2023. годину

Датум објаве: 30/06/2023; Величина документа: 6658 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о организацији и спровођењу Јавне расправе у поступку доношења Средњорочног плана општине Нови Бечеј за период 2023 – 2025. године

  РЕШЕЊЕ о употреби сталне буџетске резерве

  ЗАКЉУЧАК о одобравању финансијских средстава Дому здравља Нови Бечеј

Датум објаве: 29/06/2023; Величина документа: 277 КБ
 • САДРЖАЈ

  СПОРАЗУМ о успостављању сарадње између општине Нови Бечеј Република Србија и општине Љубовија Република Србија

  ОДЛУКА о покретању поступка израде Средњорочног плана општине Нови Бечеј за период 2023 – 2025. године

  ОДЛУКА о скидању усева са државног пољопривредног земљишта за агроекономску 2022/2023. годину

Датум објаве: 22/06/2023; Величина документа: 749 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕо давању сагласности на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о усвајању приговора на Решење Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство, локални економски развој и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј број: IV-05-353-148/2022 од 23.08.2022. године

  РЕШЕЊЕ о усвајању приговора на Решење Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство, локални економски развој и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј број: IV-05-353-165/2021 од 26.08.2021. године

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о реализацији манифестације „Тиса река љубави – кад Тиса цвета 2022“

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Тиса река љубави – кад Тиса цвета 2023“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације „Тиса река љубави – кад Тиса цвета 2023“

  РЕШЕЊЕ о употреби сталне буџетске резерве

  ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на закључивање Поравнања за споразумну надокнаду штете насталу услед уједа напуштеног пса

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј

Датум објаве: 08/06/2023; Величина документа: 322 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације 31. „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“

  ЗАКЉУЧАК о одобравању финансијских средстава Дому здравља Нови Бечеј

  ЗАКЉУЧАК о сагласности Општине Нови Бечеј да Центар Министарства одбране Зрењанин користи просторију у згради Полицијске станице у Новом Бечеју у улици Маршала Тита 66

Датум објаве: 23/05/2023; Величина документа: 281 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о образовању жалбене комисије у општини Нови Бечеј

  ЗАКЉУЧАК о приступању изради пројектне документације ради изградње бициклистичке стазе уз државни пут IIA реда број 116 у Новом Бечеју

Датум објаве: 08/05/2023; Величина документа: 264 КБ
 • САДРЖАЈ

  ИЗМЕНА Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 2023. годину

  ИЗМЕНА Финансијског плана Скупштине општине Нови Бечеј зa 2023. годину

  ИЗМЕНА Финансијског плана Председника општине Нови Бечеј зa 2023. годину

   ОДЛУКА о изменама и допунама Програма рада Општинске управе општине Нови Бечеј зa 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Месне заједнице Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Месне заједнице Ново Милошево за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Месне заједнице Кумане за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Дома културе општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Народне библиотеке Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана ЈУ СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник свих услуга Тиристичке организације општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница у општини Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о констатовању престанка функције в.д. директора Дома културе општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Саветa за здравље

   ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења на вршење друге јавне функције

Датум објаве: 18/04/2023; Величина документа: 397 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке буџету Општине Нови Бечеј за 2023. годину

Датум објаве: 18/04/2023; Величина документа: 1294 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени Правилника о коришћењу службених мобилних телефона у органима Општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Сеоска слава Св. Илија 2023“

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Кумана 2023“

  РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Бочар 2023“

  ЗАКЉУЧАК о поверавању послова одржавања приобаља на Тиси Месној заједници Нови Бечеј

Датум објаве: 11/04/2023; Величина документа: 120 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о приступању изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј (Промена намене дела зоне становања блока број 185 у улицу и јавно зеленило и измена правила грађења за геронтолошки центар у блоку број 136)

  ОДЛУКА о преносу покретне имовине – опреме у јавној својини Општине Нови Бечеј Креативном центру “Хертеленди – Бајић“ Бочар

  ОДЛУКАо успостављању сарадње између Општине Љубовија, Р.Србија и Општине Нови Бечеј, Р. Србија

  РЕШЕЊЕ  о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2023. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Креатвног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унаређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о усвајању Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештаја Месне заједнице Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештаја Месне заједнице Ново Милошево за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Кумане за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Бочар за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Дома културе општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Завршни рачун Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Завршни рачун ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма рада Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на расписивање Јавног конкурса за избор директора Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Јавне установе „Спортско ректреативни центар Јединство“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка дужности и именовању чланa Надзорног одбора Народне библиотеке Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка дужности и именовању члана Управног одбора Народне библиотеке Нови Бечеј

Датум објаве: 27/03/2023; Величина документа: 216 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о приступању изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2023. годину

   РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ којим се одбија жалба Васе Милићева

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2023“

   ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења за обављање другог посла

   РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

Датум објаве: 20/03/2023; Величина документа: 322 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о измени Решења о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј за школску 2022/2023. Годину

   РЕШЕЊЕ o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма манифестације „30. Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића“ – 2022

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Тиска Академија акварела 2022”

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за утврђивање основа и висине надокнаде штете настале услед уједа паса луталица

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „31. Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића“ – 2023

   ЗАКЉУЧАК о опредељивању финансијских средстава из Буџета Општине Нови Бечеј за пружање услуга специјалистичких прегледа

   ЗАКЉУЧАК о одобравању финансијских средстава Дому здравља Нови Бечеј ради плаћања пореза на донацију

   ЗАКЉУЧАК о одобравању финансијских средстава Дому здравља Нови Бечеј ради плаћања пројектне документације

   ЗАКЉУЧАК  о прихватању учешћа Општине Нови Бечеј, као партнера на пројекту „SMART CIVIL PROTECTIOn“

   ЗАКЉУЧАК о прихватању учешћа Општине Нови Бечеј, као партнера на пројекту„New Empowering Opportunities for Tourism“

   ЗАКЉУЧАК о прихватању учешћа Општине Нови Бечеј, као партнера на пројекту „Cross-border intiative regarding easy access to healthcare services“

   РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Правилника о начину коришћења службених возила у Општини Нови Бечеј

Датум објаве: 28/02/2023; Величина документа: 2175 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј по условима другог круга

Датум објаве: 17/02/2023; Величина документа: 13.063 КБ
 • САДРЖАЈ

  ЗАКЉУЧАК о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј у другом кругу

Датум објаве: 08/02/2023; Величина документа: 852 КБ

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…