СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 2023 Општине Нови Бечеј

 

 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације 31. „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“

  ЗАКЉУЧАК о одобравању финансијских средстава Дому здравља Нови Бечеј

  ЗАКЉУЧАК о сагласности Општине Нови Бечеј да Центар Министарства одбране Зрењанин користи просторију у згради Полицијске станице у Новом Бечеју у улици Маршала Тита 66

Датум објаве: 23/05/2023; Величина документа: 281 КБ
 • САДРЖАЈ

  РЕШЕЊЕ о образовању жалбене комисије у општини Нови Бечеј

  ЗАКЉУЧАК о приступању изради пројектне документације ради изградње бициклистичке стазе уз државни пут IIA реда број 116 у Новом Бечеју

Датум објаве: 08/05/2023; Величина документа: 264 КБ
 • САДРЖАЈ

  ИЗМЕНА Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 2023. годину

  ИЗМЕНА Финансијског плана Скупштине општине Нови Бечеј зa 2023. годину

  ИЗМЕНА Финансијског плана Председника општине Нови Бечеј зa 2023. годину

   ОДЛУКА о изменама и допунама Програма рада Општинске управе општине Нови Бечеј зa 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Месне заједнице Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Месне заједнице Ново Милошево за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Месне заједнице Кумане за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Дома културе општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана Народне библиотеке Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене финансијског плана ЈУ СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник свих услуга Тиристичке организације општине Нови Бечеј за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница у општини Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о констатовању престанка функције в.д. директора Дома културе општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Саветa за здравље

   ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења на вршење друге јавне функције

Датум објаве: 18/04/2023; Величина документа: 397 КБ
 • САДРЖАЈ

  ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке буџету Општине Нови Бечеј за 2023. годину

Датум објаве: 18/04/2023; Величина документа: 1294 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени Правилника о коришћењу службених мобилних телефона у органима Општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Сеоска слава Св. Илија 2023“

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Кумана 2023“

  РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Бочар 2023“

  ЗАКЉУЧАК о поверавању послова одржавања приобаља на Тиси Месној заједници Нови Бечеј

Датум објаве: 11/04/2023; Величина документа: 120 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о приступању изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј (Промена намене дела зоне становања блока број 185 у улицу и јавно зеленило и измена правила грађења за геронтолошки центар у блоку број 136)

  ОДЛУКА о преносу покретне имовине – опреме у јавној својини Општине Нови Бечеј Креативном центру “Хертеленди – Бајић“ Бочар

  ОДЛУКАо успостављању сарадње између Општине Љубовија, Р.Србија и Општине Нови Бечеј, Р. Србија

  РЕШЕЊЕ  о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2023. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Креатвног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унаређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о усвајању Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештаја Месне заједнице Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештаја Месне заједнице Ново Милошево за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Кумане за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Месне заједнице Бочар за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Дома културе општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Завршни рачун Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Завршни рачун ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма рада Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Удружења за неговање традиције Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на расписивање Јавног конкурса за избор директора Дома културе општине Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Јавне установе „Спортско ректреативни центар Јединство“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка дужности и именовању чланa Надзорног одбора Народне библиотеке Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о констатовању престанка дужности и именовању члана Управног одбора Народне библиотеке Нови Бечеј

Датум објаве: 27/03/2023; Величина документа: 216 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о приступању изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2023. годину

   РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2022. годину

   РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ којим се одбија жалба Васе Милићева

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2023“

   ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења за обављање другог посла

   РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

Датум објаве: 20/03/2023; Величина документа: 322 КБ
 • САДРЖАЈ

   ПРАВИЛНИК о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј

   РЕШЕЊЕ о измени Решења о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј за школску 2022/2023. Годину

   РЕШЕЊЕ o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма манифестације „30. Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића“ – 2022

   РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Тиска Академија акварела 2022”

   РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за утврђивање основа и висине надокнаде штете настале услед уједа паса луталица

   РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „31. Обзорја на Тиси – Дани Јосифа Маринковића“ – 2023

   ЗАКЉУЧАК о опредељивању финансијских средстава из Буџета Општине Нови Бечеј за пружање услуга специјалистичких прегледа

   ЗАКЉУЧАК о одобравању финансијских средстава Дому здравља Нови Бечеј ради плаћања пореза на донацију

   ЗАКЉУЧАК о одобравању финансијских средстава Дому здравља Нови Бечеј ради плаћања пројектне документације

   ЗАКЉУЧАК  о прихватању учешћа Општине Нови Бечеј, као партнера на пројекту „SMART CIVIL PROTECTIOn“

   ЗАКЉУЧАК о прихватању учешћа Општине Нови Бечеј, као партнера на пројекту„New Empowering Opportunities for Tourism“

   ЗАКЉУЧАК о прихватању учешћа Општине Нови Бечеј, као партнера на пројекту „Cross-border intiative regarding easy access to healthcare services“

   РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Правилника о начину коришћења службених возила у Општини Нови Бечеј

Датум објаве: 28/02/2023; Величина документа: 2175 КБ
 • САДРЖАЈ

   ОДЛУКА о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј по условима другог круга

Датум објаве: 17/02/2023; Величина документа: 13.063 КБ
 • САДРЖАЈ

  ЗАКЉУЧАК о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Бечеј у другом кругу

Датум објаве: 08/02/2023; Величина документа: 852 КБ

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…