СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 2024 Општине Нови Бечеј

 

 • САДРЖАЈ

    РЕШЕЊЕ о образовању Верификационог одбора

    Одлука о потврђивању мандата одборнику САШИ МАКСИМОВИЋУ

    Одлука о потврђивању мандата одборнику НЕБОЈШИ ТОМИЋУ

   Одлука о потврђивању мандата одборници МАРИЈИ СТАНЧИЋ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику МАТИЈИ КОВАЧУ

   Одлука о потврђивању мандата одборници НЕВЕНИ НАЂАЛИН

   Одлука о потврђивању мандата одборнику МИЛЕНКУ ГАРЧЕВУ

   Одлука о потврђивању мандата одборници БОРИСЛАВИ ТАПАВИЧКИ 

   Одлука о потврђивању мандата одборници ЉИЉАНИ ШТРБАЦ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику МИРОСЛАВУ МАЦУРИ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику МАРКУ ПОПОВИЋУ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику ЖЕЉКУ ОСТОЈИЋУ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику СИМОНИ ПОПОВ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику ДАШАНУ РАДИШИЋУ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику ЂОРЂУ МИРКОВУ

   Одлука о потврђивању мандата одборници ГОРДАНИ ВИОГЛАВИН

   Одлука о потврђивању мандата одборници МАЈИ РАДИШИЋ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику АЛЕКСАНДРУ ДУЈИНУ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику ЗОРАНУ ЂУРИЋУ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику ЧОНГОРУ СЕЊИ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику СИЛВЕСТЕРУ БЕЧЕИ

   Одлука о потврђивању мандата одборници ДУШКИ ЛУКИЋ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику СРЂАНУ ЋОПИЋУ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику КРИСТИЈАНУ ЛУКИЋУ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику САШИ ШУЋУРОВИЋУ

   Одлука о потврђивању мандата одборници СМИЉНИ СТАНЧИЋ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику ИВИЦИ МИЛАНКОВУ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику ИВАНУ ВЛАШКАЛИНУ

   Одлука о потврђивању мандата одборнику ДАМИРУ ОВЧИНИ

   Одлука о потврђивању мандата одборници МИРЈАНИ КОЛЕДИН

   Одлука о потврђивању мандата одборнику МИЛОШУ МУЧАЛОВУ

   Одлука о потврђивању мандата одборници ЛЕОНИ КАТОНА

   Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања

   Решење о избору председника Скупштине општине Нови Бечеј

   Решење о постављању секретара Скупштине општине Нови Бечеј

   Решење о избору председника општине Нови Бечеј

   Решење о избору заменика председника општине Нови Бечеј

   Решење о избору чланова Општинског већа општине Нови Бечеј

   Решење о именовању чланова Одбора за aдминистративно - мандатна питања

Датум објаве: 12/07/2024; Величина документа: 189 КБ
 • САДРЖАЈ

    РЕШЕЊЕ о образовању Радне групе задужене за административна питања пројекта „Реконструкције улице Иве Лоле Рибара, паркинга из улице Иве Лоле Рибара и обезбеђивање паркинг простора у оквиру затвореног безена са спа центром и зацевљења атмосферске канализације канала 53 "

    РЕШЕЊЕ о образовању Радне групе задужене за аспект заштите животне средине и социјални аспект пројекта „Реконструкције улице Иве Лоле Рибара, паркинга из улице Иве Лоле Рибара и обезбеђивање паркинг простора у оквиру затвореног безена са спа центром и зацевљења атмосферске канализације канала 53"

    РЕШЕЊЕ о образовању Жалбене комисије у оквиру пројекта „Реконструкције улице Иве Лоле Рибара, паркинга из улице Иве Лоле Рибара и обезбеђивање паркинг простора у оквиру затвореног безена са спа центром и зацевљења атмосферске канализације канала 53"

Датум објаве: 27/06/2024; Величина документа: 376 КБ
 • САДРЖАЈ

    ОДЛУКА  Одлука о образовању и начину рада Локалне комисије за капиталне инвестицијеопштине Нови Бечеј

    РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Тиса река љубави - Кад Тиса цвета 2024”

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације „Тиса река љубави - Кад Тиса цвета 2024”

    ЗАКЉУЧАК о поверавању послова одржавања приобаља на Тиси Месној заједници Нови Бечеј

    ЗАКЉУЧАК којим се одобрава куповина горива Добровољном ватрогасном друштву “Брусин Средоје” из Кумана

    РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде

Датум објаве: 17/06/2024; Величина документа: 397 КБ
 • САДРЖАЈ

    РЕШЕЊЕ о додели мандата за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј

Датум објаве: 17/06/2024; Величина документа: 1092 КБ
 • САДРЖАЈ

    УКУПАН извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Нови Бечеј

Датум објаве: 10/06/2024; Величина документа: 282 КБ
 • САДРЖАЈ

    ОДЛУКА о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у општини Нови Бечеј

Датум објаве: 31/05/2024; Величина документа: 398 КБ
 • САДРЖАЈ

    ОДЛУКА о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године

    ОДЛУКА о постављању плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији општине Нови Бечеј

    ПЛАН места за постављање плутајућих објеката и привезишта за чамце на делу обале и водног простора на територији општине Нови Бечеј

    ОДЛУКА о измени Одлуке о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј

    ИЗМЕНА и допуна Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама за територију општине Нови Бечеј за период 2019. до 2028. године

    ИЗМЕНА Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 2024. годину

    ОДЛУКА о давању на коришћење ЈП „КОМУНАЛАЦ“ НОВИ БЕЧЕЈ непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј

    ОДЛУКА о промени назива улице у општини Нови Бечеј

    ОДЛУКА о приступању изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј

Датум објаве: 29/05/2024; Величина документа: 947 КБ
 • САДРЖАЈ

    РЕШЕЊЕ о закључењу Јединсвеног бирачког списка за подручје општине Нови Бечеј и утврђивању укупно уписаног броја бирача и броја бирача на сваком бирачком месту за подручје општине Нови Бечеј

    ОДЛУКА о објављивању укупног броја бирача у општини Нови Бечеј

Датум објаве: 19/05/2024; Величина документа: 4385 КБ
 • САДРЖАЈ

    ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе

Датум објаве: 17/05/2024; Величина документа: 2850 КБ
 • САДРЖАЈ

    ОДЛУКА о покретању поступка израде Стратегије развоја спорта у Новом Бечеју 2024 – 2030

    РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм манифестације 32. „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“ј

Датум објаве: 17/05/2024; Величина документа: 380 КБ
 • САДРЖАЈ

    ИЗВЕШТАЈ о спроведеној Јавној расправи у поступку доношења Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године

    ПРАВИЛНИК о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

    САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Месној заједници Нови Бечеј

Датум објаве: 29/04/2024; Величина документа: 610 КБ
 • САДРЖАЈ

    ПРОГРАМ за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине Нови Бечеј за 2024. годину

    ОДЛУКА о организовању и спровођењу Јавне расправе у поступку доношења Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године, у периоду од 08.04. до 22.04.2024. године

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2024“

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Сеоска слава Св. Илија 2024“

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Кумана 2024“

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм и правила манифестације „Дани села Бочара 2024““

Датум објаве: 04/04/2024; Величина документа: 454 КБ
 • САДРЖАЈ

    ОДЛУКА о приступању изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј (Промена намене дела блока број 173 – зелена пијаца)

    ОДЛУКА о изнени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови Бечеј

    ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј ради изградње, путем јавног надметања

    ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намена и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Нови Бечеј

    РЕШЕЊЕ о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Нови Бечеј

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Креатвног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар за 2024. годину ј

    РЕШЕЊЕ о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2024. годину

    РЕШЕЊЕ о усвајању Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2023. годину

    РЕШЕЊЕо давању сагласности на Извештај Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ о обављању уступљених послова зоохигијене за период од 01.01.-31.12.2023. године

    РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј

    РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за финансирање програма удружења из буџета општине Нови Бечеј за област пољопривреде и руралног развоја

Датум објаве: 14/03/2024; Величина документа: 410 КБ
 • САДРЖАЈ

    ОДЛУКА о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године

    ОДЛУКА о приступању изради Локалног акционог плана за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника по основи Споразума о реадмисији у општини Нови Бечеј за период од 2024.-2026. године

    РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Жалбене комисије Општине Нови Бечеј за 2023. годину

    ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на закључивање Поравнања

    РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти

Датум објаве: 07/03/2024; Величина документа: 313 КБ
 • САДРЖАЈ

  ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2023“

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о реализацији манифестације међународна ликовна колонија 28. Тиска академија акварела

  РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Дани Лазе Телечког” за 2023. годину

  РЕШЕЊЕ о именовању чланова Организационог одбора манифестације „32. Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“ – 2024.

  РЕШЕЊЕ о oбразовању Комисије за реализацију Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2024. годину

Датум објаве: 31/01/2024; Величина документа: 8790 КБ

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…