ПДР ДЕЛА БЛОКА 185 У НОВОМ БЕЧЕЈУ

ПДР ДЕЛА БЛОКА 185 У НОВОМ БЕЧЕЈУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 55.5 МБ   
ПЛАН ПРЕОВЛАЂАЈУЋЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА, САОБРАЋАЈА И ЗЕЛЕНИЛА 4.60 МБ  
КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКА КАРТА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 2.34 МБ   
ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПОДРУЧЈА 2.02 МБ  
ПЛАНИРАНА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА 2.51 МБ  
 РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ОБЈЕКАТА 2.15 МБ  
 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СА НИВЕЛАЦИОНИМ РЕШЕЊЕМ 2.14 МБ  
МРЕЖА ГАСОВОДА И ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1.75 МБ  
МРЕЖА И ОБЈЕКТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1.79 МБ  
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ УЛИЦА 1.13 МБ  
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 185 У НОВОМ БЕЧЕЈУ НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 29.7 МБ

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…