ПДР СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У БОЧАРУ 


Планом су дефинисани: подела простора на карактеристичне целине са одређивањем површина јавне намене, планирана намена површина са поделом на карактеристичне зоне и целине, регулационе линије инфраструктурних коридора - површина јавне намене, грађевинске линије, планиране трасе, коридори и капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре, правила грађења, мере и услови заштите, као и спровођење Плана.

Подручје Плана детаљне регулације налази се у катастарској општини Бочар, на растојању приближно 150-700m јужно од границе грађевинског подручја насеља, и оивичено је са северне стране атарским путевима, мелиорационим каналом и пашњацима, са западне стране мелиорационим каналом, са јужне стране пашњаком, а са источне стране атарским путем, мелиорационим каналом, пашњацима и парцелом општинског пута Бочар-Ново Милошево.

Приликом израде Концепта плана детаљне регулације површина обухвата плана је значајно смањена у односу на то како је дефинисано Одлуком о изради плана детаљне регулације, са 253ha на приближно 118,5ha.

 

ПДР СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У БОЧАРУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО   1,538 KБ   
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ   474 KБ
ГРАНИЦЕ ПЛАНА   192 КБ
НАМЕНА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ   588 КБ   
САОБРАЋАЈ, АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА   249 КБ  
ИНФРАСТРУКТУРА   245 КБ  
РЕГУЛАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ   281 КБ  
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ ИНФРАСТРУКТУРЕ КОРИДОРА   194 КБ  
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И СПРОВОЂЕЊЕ   229 КБ   

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…