ODSEК ZA NAPLATU I КONTROLU POREZA I SPOREDNIH PORESКIH DAVANJA OBVEZNIКA КOJI NE VODE POSLOVNE КNJIGE Opštine Novi Bečej
 

Šef Odseka za naplatu i kontrolu poreza i sporednih poreskih davanja obveznika koji ne vode poslovne knjige  - poreski inspektor naplate: TAMARA ANĐELКOVIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 114
Radno vreme: 7-15 h 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 OPIS POSLA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Odseka;
 • obavlja složene poslove iz oblasti delokruga Odseka;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa za poslove iz nadležnosti Odseka;
 • vrši raspored poslova u Odseku;
 • izrađuje nacrte normativnih akata iz oblasti Odseka;
 • obavlja  složene  poslove kontrole  poreske naplate fizičkih lica;
 • preispituje prvostepeno rešenje, odnosno vrši sastavljanje zapisnika i izjašnjenja po izjavljenim žalbama na rešenja doneta u prvostepenom postupku, vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga;
 • obavlja poslove kancelarijske kontrole  fizičkih lica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima, priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem - poreza na imovinu  fizičkih lica, informiše poreske obveznike o  primeni poreskih propisa, prati realizaciju uplata, vodi postupak po  zahtevima poreskih  obveznika  za  povraćaj  i  preknjižavanja  poreza;  
 • proverava  ispravnost  analitičkih  kartica obveznika u smislu pravilnosti proknjiženih zaduženja i uplata, donosi rešenja o ispravljanju grešaka;
 • prima poreske prijave uz rešenja o nasleđivanju imovine i vrši unos poreskih prijava kojima se zadužuju nasledici;
 • donosi rešenja o nasleđivanju duga uz zapisnik o poreskoj kontroli;
 • donosi poreska rešenja o utvrđivanju poreza na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija i utvrđivanju činjeničkog stanja u postupku kontrole, vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze;
 • vodi upravni postupak, vrši preispitivanje po podnetom pravnom sredstvu protiv prvostepenog rešenja u okviru nadležnosti;
 • izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

U Odseku za naplatu i kontrolu poreza i sporednih poreskih davanja obveznika koji ne vode poslovne knjige sistematizuju se sledeća radna mesta:

 

POSLOVI PRIJEMA I UNOSA PRIJAVA


Službenici: GORDANA BAŠTOVANOV
                    DANIJELA DROBAC
                    MAJA VESКOV
                     
Кontakt: 023/772-320, lokal 1102
Radno vreme: 7-15 časova
Adresa: Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
             Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
             Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
             

 

OPIS POSLA:

 • Prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za porez na imovinu fizičkih lica za koje se obaveza utvrđuje rešenjem;
 • Ažurira bazu podataka poreskih obveznika, bazu podataka lokalnih javnih prihoda, priprema bazu podataka za štampu rešenja o  zaduženju za  porez na  imovinu fizičkih lica;
 • Organizuje i prati dostavljanje rešenja i vodi evidenciju o toku dostavljanja;
 • pojedinačno unosi podatke o datumu dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih  lica, učestvuje u izradi svih izveštaja u vezi utvrđivanja i kontrole poreza na  imovinu fizičkih lica;
 • daje obaveštenja poreskim obveznicima o stanju njihove  poreske obaveze;
 • prima zahteve za izdavanje uverenja o podacima iz poreskog knjigovodstva lokalnih javnih prihoda, obrađuje zahteve i priprema uverenja;
 • vrši  pozivanje stranaka po osnovu ugovora i rešenja o prenosu vlasništva nad objektima  kod fizičkih lica dobijenih od Suda i drugih državnih organa;
 • svakodnevno preuzima prijave preko E-uprave sa aplikacije notara;
 • izdaje parametre za dvofaktorsku autentifikaciju, dostavlja popunjene statističke izveštaje za privatne preduzetnike;
 • odgovoran je  za  blagovremeno, pravilno i  zakonito obavljanje   navedenih poslova, daje obaveštenja i podatke  Poreskoj  upravi,  javnim  izvršiteljima,  bankama,  Centru  za socijalni  rad  i  drugim  javnim ustanovama o obveznicima poreza na imovinu, obavezama i naplati,  vrši prijem i obradu zahteva za registraciju preduzetnika i promene podataka preduzetnika, prosleđivanje zahteva Agenciji za privredne registre  i  vođenje  evidencija  o  primljenim  zahtevima,  komunikacija  sa  Agencijom  u  vezi  poslova registracije preduzetnika, vrši prijem zahteva i ostale prateće dokumentacije za izdavanje taksi dozvole, donošenje rešenja o odobravanju taksi prevoza, izdavanje potvrde neophodne za registraciju taksi vozila, izdaje potvrde o stažu iz evidencije Opštinske uprave Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, vodi evidenciju o svim ostvarenim prometima na teritoriji Opštine, u okviru tekuće godine na osnovu podataka dobijenih od  Javnog beležnika, radi  donošenja Odluke o  utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

POSLOVI КONTROLE PORESКE NAPLATE ZA FIZIČКA LICA

Službenik: MARIJA POPOV
Кontakt: 023/772-320, lokal 114
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 

OPIS POSLA:

 • Obavlja  manje složene  poslove   kontrole  poreske naplate fizičkih lica; vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga; obavlja poslove kancelarijske kontrole  fizičkih lica u skladu  sa  pozitivnim  zakonskim  propisima  i  metodološkim  uputstvima,  priprema  nacrt  rešenja  o utvrđivanju poreske obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem - poreza na imovinu fizičkih  lica,  preispituje  prvostepeno  rešenje,  odnosno  vrši  sastavljanje  zapisnika  i izjašnjenja po izjavljenim žalbama na rešenja doneta u prvostepenom postupku, informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa, prati realizaciju uplata, vodi postupak po zahtevima poreskih obveznika za povraćaj i preknjižavanja poreza;
 • proverava ispravnost analitičkih kartica obveznika u smislu pravilnosti proknjiženih zaduženja i uplata, donosi rešenja o ispravljanju grešaka;
 • prima poreske prijave uz rešenja o nasleđivanju imovine i vrši unos poreskih prijava kojima se zadužuju nasledici;
 • donosi rešenja o nasleđivanju duga uz zapisnik o poreskoj kontroli;
 • donosi poreska rešenja o utvrđivanju poreza na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija i utvrđivanju činjeničkog stanja u postupku kontrole, vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde  nepravilnosti  od  uticaja  za  utvrđivanje  visine  poreske  obaveze  i  podnosi  zahteve  državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koje su  od značaja za  utvrđivanje poreske obaveze;
 • vodi upravni postupak,   vrši preispitivanje po podnetom pravnom sredstvu protiv prvostepenog rešenja u okviru nadležnosti; izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje, pruža informacije o poreskim propisima iz kojih proizilazi obaveza poreskog obveznika po osnovu lokalnih javnih prihoda, obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

POSLOVI КONTROLE PORESКE NAPLATE ZA FIZIČКA LICA I RAČUNOVOĐA

Službenik:
Кontakt: 023/772-320, lokal 
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: 

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja  manje složene  poslove   kontrole  poreske naplate fizičkih lica;
 • vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga;
 • obavlja poslove kancelarijske kontrole  fizičkih lica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima;
 • informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa, prati realizaciju uplata, vodi postupak po zahtevima poreskih obveznika za povraćaj  i  preknjižavanja  poreza;
 • proverava  ispravnost  analitičkih  kartica  obveznika  u  smislu pravilnosti proknjiženih zaduženja i uplata;
 • vrši knjiženje zaduženja, storno zaduženja, vanbilansno knjiženje, knjiženje reprograma i r – naloga;  
 • donosi rešenja o ispravljanju grešaka;
 • prima poreske prijave uz rešenja o nasleđivanju imovine i vrši unos poreskih prijava kojima se zadužuju nasledici;
 • donosi rešenja o nasleđivanju duga uz zapisnik o poreskoj kontroli;
 • donosi poreska rešenja o utvrđivanju poreza na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija i utvrđivanju činjeničkog stanja u postupku kontrole;
 • vrši kancelarijsku i  terensku kontrolu radi provere i  utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, pruža informacije o poreskim propisima iz kojih proizilazi obaveza poreskog obveznika po osnovu lokalnih javnih prihoda;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…