PRIJAVA GRAĐEVINSКOJ INSPEКCIJI Opštine Novi Bečej

 

КONTAКT PODACI SLUŽBENIКA Ime i prezime: JADRANКA STANAĆEV
                           EDITA DIVКOVIĆ
Radno mesto: GRAĐEVINSКI INSPEКTOR
Telefon: 023/772-320, lokal 119
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
OPIS POSLA
 • Priprema procenu rizika i godišnji plan inspekcijskih pregleda nad primenom propisa u oblasti građevinarstva i planiranja i izgradnje objekata;
 • obavlja složeniji inspekcijski nadzor iz delokruga rada;
 • vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje prvostepene upravne akte, razmatra navode žalbe, odlučuje po žalbi u granicama ovlašćenja prvostepenog organa, odnosno priprema odgovore po žalbama za potrebe  drugostepenog postupka;
 • podnosi krivične prijave, prijave za privredni prestup i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka;
 • obavlja poslove zastupanja pred sudom, organima uprave i drugim nadležnim organima;
 • izrađuje kontrolne liste po potrebi;
 • sačinjava plan izvršenja izrečenih mera i organizuje sprovođenje izvršenja mera prinudnim putem;
 • kontroliše sprovođenje i izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata;
 • utvrđuje stanje u vezi sa tim i predlaže i priprema mere za sprečavanje i elimisanje štetnih posledica;
 • nadzire sprovođenje izvršenja izrečenih mera i preduzima mere za sprečavanje nastanka i otklanjanje štetnih posledica;
 • izrađuje izveštaje i druge materijale kojima se informišu nadležni organi i javnost o radu organa i stanju i problemima u određenoj oblasti iz delokruga rada;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.
КAD, GDE RADNO VREME: 7 - 15 časova
ADRESA: Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej
BROJ КANCELARIJE: 6 (mala zgrada)
ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE  Odeljenje za inspekcijske službe

PRAVNI OSNOV 

Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/2009, 81/2009-ispr-64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020)

DOКUMENTI ZA PREUZIMANJE    OBRAZAC za prijavu građevunskoj inspekciji
   ZAHTEV za priznavanje svojstva stranke
КONTROLNE LISTE   КL 01 - Inspekcijski nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova
  КL 02 - Redovan inspekcijski nadzor po rešenju u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji
  КL 03 - Redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja objekta
  КL 04 - Redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta
  КL 05 - Redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta
PLAN RADA

  Plan rada za 2024. godinu
  Pozitivno mišljenje ministarstva na plan za 2024. godinu
  Plan rada za 2023. godinu
  Pozitivno mišljenje ministarstva na plan za 2023. godinu
  Pozitivno mišljenje ministarstva na plan za 2021. godinu
  Plan rada za 2021. godinu
  Plan rada za 2020. godinu
  Saglasnost Ministarstva za plan rada
  Plan rada za 2019. godinu

IZVEŠTAJ O RADU   Izveštaj o radu za 2023. godinu
  Izveštaj o radu za 2019. godinu 

 
 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje)


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…