ODELJENJE ZA LOКALNU PORESКU ADMINISTRACIJU Opštine Novi Bečej
 

Načelnik Odeljenja za lokalnu poresku administraciju: IVANA LAZAREVIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 104
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Odeljenja;
 • obavlja složene poslove iz oblasti delokruga Odeljenja;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Odeljenja;
 • vrši raspored poslova u Odeljenju;
 • izrađuje nacrte normativnih akata iz oblasti Odeljenja;
 • obavlja složene poslove kontrole i naplate  u  sledećim  oblastima:  pravnih  lica,  preduzetnika  i  fizičkih  lica  u  skladu  sa  pozitivnim zakonskim propisima, vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja, poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica, lokalne komunalne takse za pravna lica i preduzetnike i naknada u skladu sa zakonom;
 • priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske obaveze, obaveza po osnovu naknade i komunalnih taksi za koje je zakonom propisano da se utvrđuje rešenjem;
 • podnosi zahtev za pokretanje poreskog prekršajnog postupka, preispituje prvostepeno rešenje, odnosno daje izjašnjenja po izjavljenim žalbama na  rešenja doneta u  prvostepenom postupku, vrši izradu  završnog računa;
 • vrši kancelarijsku i  terensku kontrolu radi  provere i  utvrđivanja zakonitosti i  pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze;
 • vodi upravni postupak, vrši preispitivanje po podnetom pravnom sredstvu protiv prvostepenog rešenja u okviru nadležnosti;
 • donosi rešenja o ispravci greške nastale postupanjem poreskog obveznika ili odeljenja, na pismeni zahtev stranke ili po službenoj dužnosti;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave.

 

 U Odeljenju za lokalnu poresku administraciju organizovana su dva Odseka i to:

1. ODSEК ZA PRINUDNU NAPLATU, КONTROLU I NAPLATU POREZA NA IMOVINU, SPOREDNIH PORESКIH DAVANJA, TAКSI I NAКNADA PRAVNIH LICA

2. ODSEК ZA NAPLATU I КONTROLU POREZA I SPOREDNIH PORESКIH DAVANJA OBVEZNIКA КOJI NE VODE POSLOVNE КNJIGE

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u

Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…