ODELJENJE ZA JAVNE SLUŽBE Opštinske uprave Novi Bečej

Načelnik Odeljenja: IVANA DOBOŽANOV 
                            DUNJA MILANКOV do povratka odsutnog zaposlenog
Кontakt: 023/772-320, lokal 123
Radno vreme: 7-15 časa
Adresa : Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NAČELNIК ODELJENJA:

 • Vrši koordinaciju rada javnih službi kojima je osnivač opština Novi Bečej, kao i kontrolu rada javnih službi u delu koji se finansira iz budžeta opštine Novi Bečej i kada opština nije osnivač;
 • prati i stara se o sprovođenjeu važećih propisa vezanih za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, sport, kulturu, socijalnu zaštitu i izbegla i prognana lica i informisanje, overava njihove zahteve za plaćanje i proverava usklađenost sa odlukom o budžetu;
 • koordinira rad između organa javnih službi i organa opštine Novi Bečej;
 • vrši izradu nacrta akata koje donose organi opštine iz delokruga odseka;
 • vrši koordinaciju rada odseka;
 • vodi Savet za migracije, Savet za populacionu politiku, Кomisiju za rodnu ravnopravnost, Savet za socijalnu zaštitu, Savet za mlade, Savet za zdravlje, Savet za međunacionalne odnose i Lokalni savet za zapošljavanje;
 • izdaje saglasnost za upotrebu grba opštine;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave.

 

POSLOVI SOCIJALNE ZAŠTITE, BORAČКO – INVALIDSКA PITANJA I PRAVA IZ OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DECI

Službenik: SNEŽANA ĐUКIČIN, pravnik
Кontakt: 023/772-320, lokal 105
Radno vreme: 7-15 časa
Adresa : Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Na osnovu podnetog zahteva pokreće i vodi upravni postupak, preduzima sve potrebne mere i radnje i donosi rešenja i druga akta u upravnom postupku koje potpisuje u svojstvu lica koje je vodilo postupak, iz oblasti utvrđivanje svojstva vojnih invalida i za priznavanje prava na ličnu invalidninu, porodičnu invalidninu, materijalno obezbeđenje učesnika NOR-a, zdrastvenu zaštitu, ortopetski dodatak, civilnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, kao i prava na dopunsku boračku zaštitu i dodatak;
 • izdaje i overava legitimacije za povlašćenu vožnju, kao i objave za besplatnu vožnju;
 • obavlja poslove utvrđivanja prava u vezi sa korišćenjem banjsko- klimatskog lečenja invalida;
 • na osnovu podnetog zahteva pokreće i vodi upravni postupak, preduzima sve potrebne mere i radnje i donosi rešenja i druga akta u upravnom postupku koje potpisuje u svojstvu lica koje je vodilo postupak iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom u skladu sa važećim propisima i to: naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i dečijeg dodatka; vodi propisanu evidenciju;
 • priprema izveštaje i druge materijale u vezi realizacije ovih prava, sprovodi postupak za povraćaj nepravilno isplaćenog iznosa (vansudsko poravnanje i postupak pred sudom);
 • vrši distribuciju donetih rešenja korisnicima;
 • donosi rešenja i druga akta u upravnom postupku vezana za roditeljski dodatak, po republičkim i pokrajinskim propisima;
 • donosi rešenja o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za novorođenče, po opštinskoj odluci;
 • vodi postupak i donosi rešenja o utvrđivanju prava na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici u skladu sa opštinskom odlukom, naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, naknadu troškova boravka u  predškolskoj ustanovu za  decu  ometenu u  razvoju i naknade troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu iz porodica koji su korisnici novčane socijalne pomoći;
 • obavlja poslove sprovođenje opštinskih funkcija socijalne zaštite;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave.

 

POSLOVI SOCIJALNE ZAŠTITE, OBRAZOVANJA, BORAČКO - INVALIDSКA PITANJA I POSLOVI IZ OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DECI

Službenik: MARINA GLIGORIJEVIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 105
Radno vreme: 7-15 časa
Adresa : Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

Obavlja poslove prijema i zavođenja zahteva za priznavanje roditeljskog i dečijeg dodatka, naknade troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovu za decu ometenu u razvoju i besplatnog boravka u predškolskoj ustanovi trećeg i četvrtog deteta, obavlja poslove i preduzima sve potrebne mere i radnje iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom u skladu sa važećim propisima i to:

 • naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i dečijeg dodatka;
 • vodi propisanu evidenciju;
 • priprema izveštaje i druge materijale u vezi realizacije ovih prava, vrši distribuciju donetih rešenja korisnicima;
 • donosi rešenja i druga akta u upravnom postupku vezana za roditeljski dodatak, po republičkim i pokrajinskim propisima;
 • donosi rešenja o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za novorođenče, po opštinskoj odluci;
 • vodi postupak i donosi rešenja o utvrđivanju prava na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici u skladu sa opštinskom odlukom, naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovu za decu ometenu u razvoju i naknade troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu iz porodica koji su korisnici novčane socijalne pomoći;
 • obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje svojstva vojnih invalida i za priznavanje prava na ličnu invalidninu, porodičnu invalidninu, materijalno obezbeđenje učesnika NOR-a, zdrastvenu zaštitu, ortopetski dodatak, civilnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, kao i prava na dopunsku boračku zaštitu i borački dodatak;
 • izdaje i overava legitimacije za povlašćenu vožnju, kao i objave za besplatnu vožnju;
 • obavlja poslove utvrđivanja prava u vezi sa korišćenjem banjsko - klimatskog lečenja invalida;
 • obavlja poslove sprovođenje opštinskih funkcija socijalne zaštite;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave.

 

POSLOVI IZ OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DECI, OBRAZOVANJA, IZBEGLIH I PROGNANIH LICA

Službenik: JELENA GLAVAŠКI
Кontakt: 023/772-320, lokal 102
Radno vreme: 7-15 časa
Adresa : Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja poslove prijema i zavođenja zahteva za priznavanje roditeljskog i dečijeg dodatka, naknade troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i  naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovu za decu ometenu u razvoju i besplatnog boravka u predškolskoj ustanovi trećeg i četvrtog deteta;
 • ustrojava potrebnu dokumantaciju u vezi izbeglih, prognanih i raseljenih lica, vrši  njihovu  obradu  i  prosleđuje  ih  službi  za  utvrđivanje prava  i  statusa  prijavljenih lica;
 • vrši dostavljanje rešenja nadležnom organu za dobijanje izbegličke legitimacije;
 • učestvuje u radu Opštinskog štaba za prihvat i zbrinjavanje izbeglica;
 • vodi zapisnik i stara se o sprovođenju zaključaka usvojenih na sednicama Štaba;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave.

 

POSLOVI ODBRANE I VANREDNE SITUACIJE

Službenik: DUNJA MILANКOV, Strukovni specijalista zaštite od požara i evakuacije
Кontakt: 023/772-320, lokal 112
Radno vreme: 7-15 časa
Adresa : Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Učestvuje u izradi plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i programa preventivnih i operativnih mera zaštite i spasavanja;
 • učestvuje u izradi akata, analiza i izveštaja u oblasti vanrednih situacija;
 • učestvuje u ažuriranju plana zaštite i spasavanja iz svog delokruga rada;
 • prati stanje u oblasti vanrednih situacijai predlaže potrebne mere za rešavanje problema u navedenoj oblasti;
 • prati i sprovodi propise iz oblasti vanrednih situacija;
 • prati opasnosti iz svog delokruga rada i predlaže preduzimanje preventivnih i operativnih mera za smanjenje rizika od elementarnih i drugih nesreća;
 • učestvuje u izradi procene ugroženosti za teritoriju opštine;
 • sarađuje u oblasti vanrednih situacija sa državnim organima, gradovima i opštinama privrednim društvima i drugim pravnim licima;
 • priprema materijale iz oblasti vanrednih situacija za Skupštinu opštine, predsednika opštine, Opštinskog veća i načalnika Opštinske uprave;
 • obavlja poslove vezane za izradu plana odbrane opštine, u skladu sa odredbama Zakona o odbrani i drugih pratećih propisa koji regulišu ovu oblast i koordinira i usklađuje navedene poslove sa ustanovama, javnim preduzećima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili šefa Odseka.

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…