ПДР БЛОКОВА БРОЈ 196 И 190 Б У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

ПДР БЛОКОВА БРОЈ 196 И 190Б У НОВОМ БЕЧЕЈУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 3.95 МБ   
ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕМОМ ПОВРШИНА 4.38 МБ  
КАТАСТАРКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 3.44 МБ   
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ НАМЕНЕ ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ВАЖЕЋИМ УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА ИЗРАЂЕНИМ ЗА ПОДРУЧЈА У БЛИЖЕМ ОКРУЖЕЊУ 7.22 МБ  
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА, САОБРАЋАЈА И ЗЕЛЕНИЛА 5,43 МБ  
ПЛАН ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 4.91 МБ  
ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА 3.17 МБ  
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ УЛИЦА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА БР. 114 4.65 МБ  
ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 3.00 МБ  

 


              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…