ГРУПА ЗА  ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Општине Нови Бечеј

Шеф Одсека за буџет, трезор и финансије: НАТАЛИЈА МИЋАНОВИЋ, дипл. економиста
Контакт: 023/772-320, локал 107
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: natalija.micanovic@novibecej.rs

 

ШЕФ ОДСЕКА:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Службе;
 • обавља послове из области делокруга Службе;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Службе;
 • врши распоред послова у Служби;
 • учествује у изради нацрта и предлога Одлуке о буџету и допунском буџету општине;
 • анализира захтеве за финансирање директних и индиректних корисника буџетских средстава;
 • извештава кориснике о предложеним износима примања и издатака;
 • извештава кориснике о висини планираних апропријација;
 • врши израду и праћење тромесечних квота, у сарадњи са запосленима у служби трезора и служби интерне контроле прати извршење буџета;
 • утврђује праћење и контролу наплате прихода, на основу књиговодствених исправа;
 • врши информатичку обраду насталих пословних промена ради књижења за органе управе и кориснике средстава буџета за које је то одређено Одлуком о буџету;
 • израђује месечна стања и прегледе везане за буџет општине Нови Бечеј по упутствима претпостављених;
 • учествује у изради завршног рачуна буџета;
 • прати поштовање законских рокова припреме нацрта буџета и финансијских извештавања;
 • обавља самостално сложене послове наџора над јавним предузећима основаним од стране локалне власти, а у вези примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског као и законитог коришћења средстава утврђених програмом рада за који је дата сагласност Скупштине општине;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

ПОСЛОВИ КЊИГОВОДСТВА

Службеник: АЛЕКСАНДРА НОСОЊИН
Контакт: 023/772-320 локал 124
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • У складу са рачуноводственим прописима, упутствима и налозима непосредног руководиоца обавља следеће послове: прима и контролише књиговодствене исправе;
 • припрема документацију за књижење;
 • издаје налоге за књижење у књиговодству за директног корисника средстава у складу са буџетом;
 • усклађује обавезе и потраживања корисника;
 • обавља послове везане за рачуноводство, обраду података, преносе, контирање и евидентирање;
 • израђује статистичке извештаје за кориснике буџета за које је задужен;
 • саставља завршне рачуне, тромесечне, шестомесечне и деветомесечне извештаје, а обавља и друге послове у вези делатности директних корисника буџета, прати прописе из области рачуноводства и материјалног пословања;
 • обавља мање сложене послове у координацији са запосленим који обавља сложеније послове трезора, и то: пројекције  и  праћење  прилива  на  консолидовани  рачун  трезора  и  захтеве  за  праћење  расхода;  
 •  води евиденцију  достављених  захтева  за  сваког  корисника;  
 • билансирање  средстава,  обрачун  амортизације, непокретне и друге имовине, средстава инвентара;
 • прима и контролише књиговодствене исправе и води књиговодство основних средстава, саставља и ажурира стања средстава, непосредно сарађује са комисијом за попис, обавља послове на књиговодственом вођењу јединствене евиденције непокретност;
 • припрема података за процену вредности имовине, анализу улагања у непокретности;
 • припрема података за планове јавних инвестиција;
 • праћење уговора и фактурисање на основу уговора о коришћењу некретнина у својини општине Нови Бечеј;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

ПОСЛОВИ ЕКОНОМА И ЕВИДЕНЦИЈЕ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

Службеник: 
Контакт: 023/772-320 
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: 

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља мање сложене задатке   и послове из оквира материјално-финансијског пословања који се односе на билансирање средстава, обарачун амортизације, непокретне и друге имовине, средстава инвентара; 
 • прима и контролише књиговодствене исправе и води књиговодство основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјална;
 • саставља и ажурира стања средстава, непосредно сарађује са комисијом за  попис;
 • обавља  попис  предмета  и  експедовање  потребне документације;
 • обавља набавку  и  контролу примљеног  потрошног и другог материјала;
 • прати извршење уговора о јавној набавци;
 • припрема примљених исправних фактура за плаћање и пријава обавеза у РИНО систем;
 • мање сложени послови на књиговодственом вођењу јединствене евиденције непокретности;
 • припрема података за процену вредности имовине, анализу улагања у непокретности;
 • припрема података за планове јавних инвестиција; праћење уговора и фактурисање на основу уговора о коришћењу некретнина у својини општине Нови Бечеј;
 • обавља и друге послове који по својој природи  спадају  у  делокруг рада  овог радног места  или му  буду  одређени од  стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

ГОТОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ, ОБРАЧУН ЗАРАДА И ПОСЛОВИ БЛАГАЈНЕ

Службеник: НЕЛА БОБЕРИЋ
Контакт: 023/772-320, локал/124
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

У оквиру рачуноводствених прописа обавља следеће послове:

 • обрачунава и исплаћује нето зараде, обрачунава доприносе из зарада запослених;
 • врши распоред нето-бруто зарада у Општинској управи за запослене и функционере;
 • обрачунава и евидентира административне, судске и друге обавезе на нето зараде запосленог, распоређује исте по банкама, по кредиторима;
 • поступа по обрачуну и наплаћује камате и главнице код стамбених кредита и судских забрана;
 • обрачунава накнаде за рад, за рад дужи од редовног радног времена;
 • води благајничко пословање, саставља дневни благајнички извештај;
 • исплаћује накнаде и друга примања запосленима у Општинској управи, изабраним и постављеним лицима, одборницима Скупштине општине, члановима Општинског већа као и члановима свих радних тела;
 • израђује годишњи извештај о зарадама, попуњава обрасце за потрошачке кредите, води податке о личним примањима запослених и о забранама;
 • обавља све послове потребне да би се извршила исплата борачко - инвалидске заштите у складу са важећим прописима;
 • формира и ажурира документацију (спискове и картоне корисника);
 • води прописану евиденцију, одјаву и пријаву корисника;
 • припрема извештаје и друге материјале у вези са наведеном исплатом;
 • обавља послове за доделу студентских стипендија, регресираног превоза студената и ученика средњих школа;
 • учествује у реализацији програма за време трајања Дечије недеље;
 • води записнике савета и комисија из дадлежности Одсека;
 • обавља све послове потребне да би се извршила исплата накнада на основу утврђених права из области финансијске подршке породици са децом која се односе на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета;
 • води прописану евиденцију, припрема извештаје и друге материјале у вези наведених исплата;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 149. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001, „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 30/2010, "Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…