e-Usluge

PDR SPORTSКOG AERODROMA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA U BOČARU 


Planom su definisani: podela prostora na karakteristične celine sa određivanjem površina javne namene, planirana namena površina sa podelom na karakteristične zone i celine, regulacione linije infrastrukturnih koridora - površina javne namene, građevinske linije, planirane trase, koridori i kapaciteti mreža javne komunalne infrastrukture, pravila građenja, mere i uslovi zaštite, kao i sprovođenje Plana.

Područje Plana detaljne regulacije nalazi se u katastarskoj opštini Bočar, na rastojanju približno 150-700m južno od granice građevinskog područja naselja, i oivičeno je sa severne strane atarskim putevima, melioracionim kanalom i pašnjacima, sa zapadne strane melioracionim kanalom, sa južne strane pašnjakom, a sa istočne strane atarskim putem, melioracionim kanalom, pašnjacima i parcelom opštinskog puta Bočar-Novo Miloševo.

Prilikom izrade Кoncepta plana detaljne regulacije površina obuhvata plana je značajno smanjena u odnosu na to kako je definisano Odlukom o izradi plana detaljne regulacije, sa 253 ha na približno 118,5 ha.

 

PDR SPORTSКOG AERODROMA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA U BOČARU

TEKSTUALNI DEO   1,538 KB   
POSTOJEĆE STANJE   474 KB
GRANICE PLANA   192 KB
NAMENA I ZAŠTITA PRIRODE   588 KB   
SAOBRAĆAJ, ATMOSFERSКA КANALIZACIJA I NIVELACIJA   249 KB  
INFRASTRUKTURA   245 KB  
REGULACIJA I GRAĐEVINSКE LINIJE   281 KB  
POPREČNI PROFIL INFRASTRUКTURE КORIDORA   194 KB  
POVRŠINE JAVNE NAMENE I SPROVOĐENJE   229 KB   

PDR SPORTSКOG AERODROMA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA U BOČARU 


Planom su definisani: podela prostora na karakteristične celine sa određivanjem površina javne namene, planirana namena površina sa podelom na karakteristične zone i celine, regulacione linije infrastrukturnih koridora - površina javne namene, građevinske linije, planirane trase, koridori i kapaciteti mreža javne komunalne infrastrukture, pravila građenja, mere i uslovi zaštite, kao i sprovođenje Plana.

Područje Plana detaljne regulacije nalazi se u katastarskoj opštini Bočar, na rastojanju približno 150-700m južno od granice građevinskog područja naselja, i oivičeno je sa severne strane atarskim putevima, melioracionim kanalom i pašnjacima, sa zapadne strane melioracionim kanalom, sa južne strane pašnjakom, a sa istočne strane atarskim putem, melioracionim kanalom, pašnjacima i parcelom opštinskog puta Bočar-Novo Miloševo.

Prilikom izrade Кoncepta plana detaljne regulacije površina obuhvata plana je značajno smanjena u odnosu na to kako je definisano Odlukom o izradi plana detaljne regulacije, sa 253ha na približno 118,5ha.

 

PDR SPORTSКOG AERODROMA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA U BOČARU

TEKSTUALNI DEO   1,538 KB   
POSTOJEĆE STANJE   474 KB
GRANICE PLANA   192 KB
NAMENA I ZAŠTITA PRIRODE   588 KB   
SAOBRAĆAJ, ATMOSFERSКA КANALIZACIJA I NIVELACIJA   249 KB  
INFRASTRUKTURA   245 KB  
REGULACIJA I GRAĐEVINSКE LINIJE   281 KB  
POPREČNI PROFIL INFRASTRUКTURE КORIDORA   194 KB  
POVRŠINE JAVNE NAMENE I SPROVOĐENJE   229 KB   

 INSPEKCIJSKI NADZOR Kontrolne liste
 

 

Zakon o inspekcijskom nadzoru propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kontrolna lista je javno dostupan dokument koji složene i obimne zakonske obaveze prikazuje kroz niz razumljivih pitanja i odgovora. Za odgovore na pitanja dodeljuju se bodovi, a inspektor, na osnovu zbira bodova po kontrolnoj listi, određuje stepen rizika i usaglašenosti sa propisima.

U oblasti nadzora Upravne inspekcije, organi korišćenjem ovih lista mogu da izvrše samoproveru i samoprocenu usaglašenosti svog poslovanja sa propisima, na osnovu koje će uočiti nepravilnosti u svom radu i blagovremeno ih ispraviti.

S druge strane, inspektori na osnovu kontrolne liste dobijaju informacije značajne za procenu rizika, planiranje i vršenje inspekcijskih nadzora.

Korišćenje kontrolne liste je obavezno u redovnom inspekcijskom nadzoru, a u vanrednom je preporučljivo, a zavisno od predmeta i cilja nadzora.

Objavom i dostupnošću kontrolnih listi deluje se preventivno, edukativno i informativno, pomaže organima koje nadzire Upravna inspekcija da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta treba da urade da bi svoje poslovanje i postupanje uskladili sa propisima i sprečili štetu, i šta inspektor u nadzoru proverava.

 

KONTROLNE LISTE:Potkategorije

                                            

        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…