СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ Општине Нови Бечеј
 

Руководилац службе за локалну пореску администрацију и Виши контролор - порески извршитељ:
Контакт: 023/772-320 
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил:

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Службе;
 • обавља сложене послове из области делокруга Службе;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Службе; врши распоред послова у Служби;
 • израђује нацрте нормативних аката из области Одсека и Службе;
 • обавља послове наплате у следећим областима: обавља попис, процену, заплену и продају покретних ствари у поступку принудне наплате;
 • саставља записник о извршеном попису и процени покретних ствари и доставља пореском обвезнику;
 • припрема нацрт закључка по приговору пореског обвезника на процену пописаних ствари;
 • саставља записник о извршеној заплени покретних ствари и записник о извршеној продаји покретних ствари;
 • саставља записник о попису покретних ствари у поступку установљавања заложног права у корист Републике Србије пре принудне наплате пореза;
 • води одговарајуће регистре прописане методолошким упутством;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или помоћника начелника Општинске управе за финансије

 

ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКЕ НАПЛАТЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Службеник: ТАМАРА АНЂЕЛКОВИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 102
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља сложеније послове наплате са умерено високим нивоом одговорности и самосталности у раду у следећим областима: идентифује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије, у складу са законским прописима;
 • припрема нацрте аката у поступку обезбеђења наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописима;
 • одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђених методолошким упутствима;
 • опредељује предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела пореског поступка;
 • припрема захтев за брисање заложног права у складу са законом;
 • поступа у својству првостепеног органа по жалбама изјављеним против решења и закључака донетих у поступку обезбеђења наплате и саме наплате пореза;
 • води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или помоћника начелника Општинске управе за финансије.

 

ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКЕ НАПЛАТЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Службеник: РУЖИЦА МИЛОСАВЉЕВ, дипломирани економиста
Контакт: 023/772-320, локал
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља најсложеније послове канцеларијске контроле правних лица, предузетника и физичких лица;
 • у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли;
 • припрема нацрт решења о утврђивању пореске и таксене обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем - пореза на имовину правних и физичких лица, локалне
 • комуналне таксе за правна лица и предузетнике, и других накнада;
 • подноси захтев за покретање порескопрекршајног поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, инфромише пореске обвезнике о примени пореских прописа, прати реализацију уплате доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или помоћника начелника Општинске управе за финансије.

 

РАЧУНОВОЂА ЛПА

Службеник: ИВАНА СИЧ-БРАНКОВИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 118
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Врши проверу формалне исправности и потпуности достављених налога за књижење пре уноса;
 • обавља мање сложене послове усаглашавања пореске евиденције обвезника;
 • проверава исправност аналитичке картице обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата;
 • учествује у припреми објашњења за примену методолошких упутстава из области пореског књиговодства;
 • врши проверу аналитичких књижења на основу којих врши формирање синтетичке промене у пореској евиденцији, предлаже мере за отклањање неажурности и неисправности књижења
 • у пореском књиговодству, учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода;
 • води поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај и прекњижавања пореза и других јавних прихода поднетих по одредбама ЗПППА;
 • обавља послове наџора над јавним предузећима основаним од стране локалне власти, а у вези примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског као и
 • законитог коришћења средстава утврђених програмом рада за који је дата сагласност Скупштине општине;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или помоћника начелника Општинске управе за финансије

 

ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА И УНОСА ПРИЈАВА


Службеници: АЛЕКСАНДАР БАРАЧКОВ
                    ДАНИЈЕЛА ДРОБАЦ
                     
Контакт: 023/772-320, локал 1102
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
            Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
            

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Прима, проверава њихову формалну исправност и потпуност и врши унос примљених и потпуно исправних пореских пријава за локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза и одговоран је за тачност унетих података;
 • прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава и ажурира базу података; припрема базу података за штампу решења о утврђивању обавезе по основу јавних прихода;
 • води евиденцију о току достављања решења;
 • појединачно уноси податак о датуму достављања решења о утврђивању локалних јавних прихода;
 • у области приватног предузетништва врши пријем странака, даје странкама потребне информације у складу са важећим законским прописима, издаје уверења из евиденције регистра,
 • доставља попуњене статистичке извештаје за приватне предузетнике;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или помоћника начелника Општинске управе за финансије.

 

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 149. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001, „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 30/2010, "Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                              

        Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…