22.-27.avgust 2019.
22.-27.avgust 2019.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   
   
   

Izdvajamo  


   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   

Anketa 2018.  

   
   
   

Vremenska prognoza  

   
   
   

Kursna lista  

   
   
   
   

KOMUNALNA INSPEKCIJA


Komunalni inspektor: Đorđe Vujackov
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Komunalni referent: Sava Pejin
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
NADLEŽNOSTI KOMUNALNE INSPEKCIJE
OPŠTINA NOVI BEČEJKomunalna inspekcija vrši kontrolu nad sprovođenjem zakona, podzakonskih akata i opštinskih odluka, a u okviru svojih nadležnosti.

Zakoni i odluke iz nadležnosti komunalne inspekcije u opštini Novi Bečej

ZAKONI:

Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/11,104/16),
Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015).
Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95,66/01,61/05,91/05,62/06,31/2011)
Zakon o javnim putevima ("Sl. glasnik RS", br. 101/05, 123/07 101/11, 93/12 i 104/13)
Zakon o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013)
Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015),
Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016),
Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/13, 13/16 i 98/16),ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ:

1. Odluka o komunalnoj inspekciji (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
2. Odluka o održavanju čistoće (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
3. Odluka o izgradnji, održavanju i zaštiti komunalnih objekata ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017),
4. Odluka o kanalizaciji (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
5. Odluka o auto taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst)("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
6. Odluka o taksi stajalištima u opštini Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
7. Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
8. Odluka o držanju i kretanju domaćih životinja u opštini Novi Bečej(prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
9. Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
10. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objekata na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
11. Odluka o održavanju pijaca i pružanju usluga na njima("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017),
12. Odluka o sahranjivanju i grobaljima ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017),
13. Odlika o snabdevanju vodom za piće (prečišćen tekst)("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
14. Odluka o korišćenju površina javne namene (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
15. Odluka o lokalnim administrativnim taksama ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 11/2017),
16. Odluka o korišćenju delova obale i vodnog prostora na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
17. Odluka o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017)Preventivno delovanje inspekcije

Na osnovu Zakona o inspekcijskom nadzoru, radi ostvarivanja cilja inspekcijskog nadzora, inspekcija je dužna da preventivno deluje. Prilikom preventivnog delovanja inspekcije, pored usmenih ukazivanja na radnje i aktivnosti koje bi nadzirani subjekti trebalo da usklade sa zakonima i podzakonskim aktima, inspekcija postupajući u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, izdaje i pisane preporuke nadziranim subjektima, odnosno akte o primeni propisa.

Preporuke se izdaju nadziranim subjektima kod kojih su uočene nepravilnosti. Subjektima se na taj način ukaziuje koje nepravilnosti u svom poslovanju ili postupanju treba da isprave i usklade sa zakonom i odlukama i u kom roku to mogu da urade, kao i koje su posledice ako to ne učine.

Komunalna inspekcija je izradila kontrolne liste i objavila ih je na svojoj internet stranici na adresi http://novibecej.rs/index.php/e-uprava/inspekcije/komunalna-inspekcija/komunalna-liste.

Kontrolne liste služe kako inspektorima za lakšu procenu rizika, tako i nadziranim subjektia koji putem kontrolnih lista sami mogu da provere svoje ponašanje i postupanje i usklade ga sa zakonima i podzakonskim aktima (Opštinske odluke, pravilnici i dr.)Sankcije

Nadzirani subjekti koji i pored pismenih i usmenih ukazivanja inspekcije ne usklade svoje poslovanje i postupanje sa zakonima i podzakonskim aktima i nastave da se ponašaju u suprotnosti sa odlukama podležu sankcijama, odnosno inspekcija takvim subjektima izdaje prekršajne naloge, koji sadrže i novčanu kaznu, koju je nadzirani subjekat dužan da plati. Pored navedenog komunalna inspekcija može pokrenuti postupak za prinudno izvršenje rešenja i prinudno izvršenje rešenja o trošku nadziranog subjekta.

Građani u velikoj meri poštuju zakone i opštinske odluke i postupaju u skladu sa preporukama u praksi u preko 90% slučajeva građani, fizičksa i pravna lica postupe po preporukama komunalne inspekcije i svoje ponašanje i postupanje usklade sa zakonima i podzakonskim aktima i prema njima se ne primenjuju sankcije, odnosno kaznene mere.


Stručna savetodavna pomoć

Komunalna inspekcija pruža i stručnu, savetodavnu pomoć licima koja su se obraćaju inspekciji lično ili putem telefona interneta i na druge načine.

Kako je komunalna inspekcija nadležna za kontrolu sprovođenja velikog broja zakona i opštinskih odluka koje pokrivaju veliki deo svera života, građani se za pomoć najčešće obraćaju upravo komunalnoj inspekciji. Ukoliko se radi o problemima koji su iz nadležnosti komunalne inspekcije komunalna inspekcija dalje postupa po službenoj dužnosti i rešava pomenute probleme. Ukoliko se radi o problemima koji nisu u nadležnosti komunalne inspekcije inspekcija građane upućuje na nadležne službe ili prosleđuje predmete nadležnim službama na postupanje.

Radi ujednačavanja prakse inspekcijskog nadzora svi članovi inspekcije međusobno svakodnevno razmenjuju iskustva i znanja. Što dovodi do toga da se inspekcija podjednako odnosili i postupa prema svim nadziranim subjektima u sličnim situacijama.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.