25.-27.avgust 2017.
25.-27.avgust 2017.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   

Izdvajamo  


   

Foto nedelje  

Sample image
   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   
   
   

Vremenska prognoza  

   
   

Kursna lista  

   
   

Informacije od javnog značajaOvlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, kojima raspolažu organi Opštine Novi Bečej (Skupština opštine, predsednik opštine, Opštinsko veće i Opštinska uprava) je načelnik Opštinske uprave Novi Bečej TAMARA IVANIŠEVIĆ.

Zahtev može svako lice podneti pismeno:
- i pošalje se poštom na adresu OPŠTINA NOVI BEČEJ, Ovlašćenom licu za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, 23272 NOVI BEČEJ, Žarka Zrenjanina 8,
- na fax: 023/772-500 ili
- na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ili usmeno, koji se saopštava u zapisnik u kancelariji broj 33 (na spratu) Opštinske uprave Novi Bečej, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

Šematski prikaz postupka za pristup informacijama

Prema ZAKONU O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Službeni glasnik RS", broj 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja  OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, ŽALBI I ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA


Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja  

Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji  

Žalba kada organ vlasti nije postupio/nije postupio u celosti po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave)  

Tužba protiv prvostepenog rešenja protiv koga nije dozvoljena žalbaSPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA u 2015. godini

U 2015. godini su podneti sledeći zahtevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja i to:

1. U kojoj meri se u Opštini primenjuje Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, odnosno da li je u dokumentaciji Opštine, natpisi u Opštini, sajt Opštine, i slično dostupni na ćirilici. Da li je i kada u periodu od 1.1.2009. do 30.12.2014. Opština vršila nadzor na d korisnicima budžetzskih sredstava odnosno nad organima javne vlasti iz svoje nadležnosti u veti sprovođenja odredaba Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma. Da li je i kada u periodu od 1.1.2009. do 30.12.2014. Opština dobila pritužbe građana u vezi nesprovođenja odredbi Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.

2. Koliko članova lokalna samouprava, kao svoje predstavnike ima u Komisiji za planove vaše jedinice lokalne samouprave, obrazovane u skladu skladu sa članom 52. Zakona o planiranju i izgradnji u periodu od 01.01.2008. do 15.01.2015. godine. Kog su obrazovnog profila pomenuti članovi i da li poseduju odgovarajuće licence, u skladu sa zakonom za period od 01.01.2008. do 15.01.2015. godine. Koje planske dokumente je skupština jedinice lokalne samouprave donela, a da je u prethodnom postupku učestvovala pomenuta Komisija za period od 01.01.2008. do 15.01.2015. godine.

3. Tražena je Odluka o modelu i metodu privatizacvije JP Radio Novi Bečej.

4. Traženo je dostavljanje fotokopije Ugovora o poveravanju poslova u skladu sa zakonom i odlukom o uslovima i načinu poveravanja poslova održavanja čistoće zaključen između predsednika opštine i ovlašćenog zastupnika preduzeća Brantner zaključenog u decembru 2006 godine i eventualne anekse tog ugovora i Odluke SO-e od 04.04.2006. godine kojom su poslovi održavanja čistoće povereni preduzeću BRANTNER OTPADNA PRIVREDA DOO iz Novog Bečeja i Odluku SO-e o gazdovanju i korišćenju deponije u Novom Bečeju i Službeni list opštine Novi Bečej broj 15/2015 i 7/2002 godine.

5. Informacija tražena o broju zvanično registrovanih povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji; Postojanju posebnog akcionog plana za rešavanje pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i mera i aktivnosti predviđenih za ovu namenu; Postojanju akcionog plana za druge migrantske grupe kojim se predviđaju mere i aktivnosti za rešavanje pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji; Postojanju Saveta za migracije koji se bavi pitanjima povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji; broju sastanaka Saveta za migraciju u prethodnoj godini; Zapisnicima o radu Saveta za migraciju u prethodnoj godini; rešenje o imenovanju članova Saveta za migracije i delokrugu rada Saveta; Obezbeđenim budžetskim sredstvima za rešavanje pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.

6. Tražena fotokopija Plana nabavki za 2015. godinu Opštinske upraveopštine Novi Bečej i Plana nabavki za 2015. godinu Opštine Novi Bečej.

7. Tražena fotokopija ugovora o radu i anekse ugovora ako postoje predsednika opštine Novi Bečej, Saše Šućurovića, kao i kopije autorskih ugovora i ugovora o delu na osnovu kojih je predsedniku opštine Novi Bečej u 2013. Godini isplaćeno ukupno 629.486,02 dinara.

8. Traženi podaci imajući u vidu Zakon o zadrugama kojima je predviđeno podnošenje zahteva za povraćaj imovine, o ukupnom broju zahteva podnetih od 1990. godine do danas; ukupna površina poljoprivrednog zemljišta čije je povraćaj tražen zahtevima; podatke o podnosiocima zahteva i vlasnicima ponjoprivrednih zemljišta protiv kojih su podneti zahtevi; broj /oznaku spisa predmeta pod kojim se vodi postupak pred opštinskim upravnim organom.

9. Kopiju kompletne dokumentacije za javnu nabaku održavanja javne (ulične) rasvete i elektroinstalacija ojekata lokalne samouprave i javnih službi za 2014. godinu, anekse ugovora ako postoje; Kopije kompletnog izveštaja o realizaciji ugovora predmetne javne nabavke za 2014. Godinu, kopiju svih faktura sa specifikacijom utrošenog materijala i izvršenih usluga i izvode koji dokazuju prenos sredstava održavanja javne rasvete u 2014. godini.

10. Da li opštinska uprava ima javni registar sa podacima o imovini jedinice lokalne samouprave i načinu njehnog korišćenja, ako ima na koji način se može izvršiti uvid u javni registar; da li i na koji način opština sprovodi ispitivanje zadovoljstva građana korisnika usluga opštinske uprave posle 4 godine i ukoliko sprovodi dostavljanje nalaza poslednjeg sprovedenog istraživanja; Informacija o tome da li primalac zahteva sprovodi konsultacije sa građanima kada utvrđuju cene usluga – javnih ustanova i javnih preduzeća i podaci o sprovedenim konsultacijama/javnim raspravama prilokom poslednje promene cene uslugajavno-komunalnih preduzeća zaduženih za pogza izbor direktora javnih ustanova i ako jeste rebne usluge i usluga predškolske ustanove; Informacija o tome da li se održavaju redovne konferencije za novinare/predstavnike medija predsednioka opštine i ukoliko da kada je održana poslednja konferencija za novinare.

11. Da li skupština opštine omogućava prisustvo građana sednicama i ako da kako može da se ostvari prisustvo građana sednicama i kako to izgleda u praksi, odnosno koliko je građana prisustvovalo sednicama održanih u proteklih 12 meseci od dana prijema zahteva za pristup informacijama od javnog značaja; Da li se sednice prenose direktno putem medija ili se objavljuju zapisnici ili emituju snimci sa sednica; Da li se redovno održava sednica na kojoj odbornici špostavljaju javna pitanja predsedniku opštine i/ili opštinskom veću i kada su održane sednice gde se mogu pronaći podaci o postavljenim pirtanjima i dostavljenim odgovorima; Da li je održana javna rasprava o budžetu, te ukoliko jeste da li je to učinjeno kroz anketiranje građana ili konsultativne skupove; Da li se sprovodi javna rasprava o povećanju stope odnosno visini javnih prihoda?

12. Da li su sprovedeni konkursi za izbor direktora javnih preduzeća, a ako jeste da se dostave linkovi ili podaci iz Službenog glasnika RS u vezi sa sprovedenim konkursima; Da li je sproveden konkurs da se dostave linkovi ili podaci iz Službenog glasnika RS u vezi sa sprovedenim konkursima; Da li je godišnji plan rada uprave pripremljen i usvojen u skladu sa planiranom dinamikom; da li postoje definisani i utvrđeni termini za susret predsednika opštine sa građanima odnosno na koji način se prijavljuju odnosno stupaju u postupak koji uređuje susret sa predsednikom opštine.

13. Da se omogući uvid u Ugovor koji je opština sklopila sa preduzećem „Brantner – otpadna privreda“ doo Novi Bečej.

14. Izdvojena sredstva u 2012, 2013 i 2014. godini iz budžetske linije 472 na ime usluga socijalne zaštite prema strukturi pružalaca usluga; Izdvojena sredstva u 2012, 2013 i 2014. godini iz budžetske linije 481 za programe udruženja građana koje se odnose na usluge socijalne zaštite; Vrsta usluga socijalne zaštite koje se finaniraju u 2012, 2013 i 2014. Godini i broj korisnika; Da li lokalna samouprava ima lokalni strateški dokument na osnovu koga se vrši finansiranje usluga socijalne zaštite i ako ima da se dostavi; Ako napred navedeni dokument ne postoji da se dostavi dokument na osnovu koga se vrši finansiranje usluga socijalne zaštite.

15. Akt lokalne samouprave kojim je određen adekvatan prostor primeren za javni skup na osnovu člana 2. stav 5. Zakona o okupljanju građana; broj javnih skupova koji su prijavljeni lokalnoj samoupravi u 2014. godini: broj odobrenih javnih skupova od strane lokalne samouprave i ukupan broj prijavljenih javnih skupova; Broj javnih skupova koji su prijavljeni lokalnoj samoupravi od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine: broj odobrenih javnih skupova od strane lokalne samouprave i ukupan broj prijavljenih javnih skupova.

16. Da li je i koliko je bivših pomoćnika predsednika opštine tokom 2014. i 2015. Godine zaposleno na drugim radnim mestima u opštinskoj upravi, a da to nije na osnovu prethodno objavljenog konkursa za ta radna mesta; Koliko je iznosilo pojedinačno trajanje pomoćničke funkcije pre donošenja rešenja o raspoređivanju na drugo radno mesto u opštinskoj upravi; Da se dostave rešenja o postavljenju na mesto pomoćnika predsednika opštine i rešenja o raspoređivanju u opštinsku upravu za svako od tih lica.

17. Da li su i u kojoj su fazi legalizacije bespravno izgrađeni objekti Matić Jovana iz N ovog Bečeja koji su bespravno izgrađeni i za koje postoji rešenje građevinske inspekcije o rušenju bar dve godine.

18. Završni račun opštine za 2013. godinu; Završni račun opštine za 2014. godinu; Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2013. godinu; Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu; Upitnik sa pitanjima u vezi sprovođenja Zakona o zaštiti prirode na lokalnom nivou; ukoliko lokalna samouprava nije sačinila i dostavila Ministarstvu navedene izveštaje da se to naznači u odgovoru i da se pošalje Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredineza nѕvedene godine:

19. Rešenje o imenovanju članova Komisije, na konkursu, odnosno „javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej u 2015. godini.

20. Prihod od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; na koji način je trošen novac od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; ime i prezime nalogodavca za trošenje novca od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; da li je postojala prethodna saglasnost višeg organa od organa koji je nalogodavac za trošenjenj novca od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; broj zaposlenih lica na određeno i neodređeno vreme; ugodtiteljske usluge u zemlji i inostranstvu; službena putovanja u inostranstvu, da li su predsednik opštine i skupštine primali dodatne naknade za rad u komisijama i drugim telima opštine?

21. Informacije koje se tiču finaniranja KUD „Bećarac“ od stane Opštine Novi Bečej.

22. Kopija kompletnog audio zapisa sa 33. Sednice Skupštine opštine Novi Bečej koja je održana dana 19.11.2015. godine.

23. Zapisnici o javnom otvaranju ponuda kancelarijskog materijala i štamparskih usluga za 2012, 2013. i 2014. godinu; Ponude izabranih ponuđača u javnim nabavkama kancelarijskog materijala i štamparskih usluga za 2012, 2013. i 2014. godinu.


SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA u 2014. godiniU 2014. godini su podneti sledeći zahtevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja i to:

Od strane građana stiglo 2 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja i to sa sledećim zahtevom:
1. Jedan građani je jednim zahtevom tražio informacije od javnog značaja koje je formulisao u 11 tačaka. Pitanje je bilo ko obavlja poslove zoohigijene za opštinu Novi Bečej, tražio je da se dostave svi zaključeni ugovori sa preduzećima u vezi sa tim. Da li imamo prihvatilište za napuštene pse i mačke, a ako imamo navesti adresu i kapacitet prihvatilišta i da li je isto registrovano u skladu sa odgovarajućim propisom. Da li su inspektori proveravali rad prihvatilišta. Da li je opština usvojila program kontrole i smanjenja napuštenih pasa i mačaka, a ukoliko jeste da se dostavi ovaj program ili nacrt programa. Da li je opština usvojila Odluku o načinu držanja domaćih životinja i ako jeste da se dostavi ta odluka. Koliko je pasa uhvaćeno od strane ovlašćenih lica u 2013. godini i da li se prilokom hvatanja pasa vrši fotografisanje istih. Da li inspekciju prevoznih sredstava i opreme koji se koriste prilikom hvatanja i prevoza uhvaćenih životinja vrši veterinarski inspektor ili neko drugi i da se dostavi čitljiva kopija zadnjeg zapisnika. Koliko je pasa posle vakcinacije, sterilizacije i čipovanja vraćeno na teritoriju opštine u toku 2013. godine i da li postoje dokumenti o tome. Koliko je opština platila u 2013. godini za obavljanje poslova zoohigijene preduzeću po ugovoru. Koliko je bilo u 2013. godini prijavljenih slučajeva ujeda nevlasničkih pasa na teritoriji opštine i koliko je opština isplatila sredstava po tom osnovu.

2. Drugi građanin je tražio spisak odbornika Skupštine opštine Novi Bečej i njihovu stranačku pripadnost, imena nosioca funkcija predsednika Skupštine opštine, zamenika predsednika Skupštine opštine, predsednika opštine, pomoćnika predsednika opštine, članova Opštinskog veća, datum konstitutivne sednice Skupštine opštine i broj Mesnih zajednica i kada su sprovedeni izboti za Savet MZ i ko su članovi Saveta MZ.

Od strane nezavisne medije na teritoriji bečejskih opština je stiglo 5 zahteva istog dana za pristup informacijama od javnog značaja i to sa sledećim zahtevom:
1. Prihod od naknade za korišćenje mineralnih sirovina, takozvana „rudna renta“ za period od 2010. Do 2014. Godine zaključno sa 15.10. i prikaz svih rashoda na koje su utrošena sredstva od te naknade sa kopijama pratećih dokumenata i izvoda.

2. Koliko je sredstava iz budžeta opštine Novi Bečej izdvojeno za naknade ujeda pasa lutalica po osnovu vansudskog poravnanja, sudskih presuda i poravnanja i iznos sudskih i advokatskih troškova, od 2010. godine.

3. Sva izdvajanja iz budžeta opštine/uprave Noviu Bečej prema udruženjima građana u mandatu Milivoja Vrebalova i mandatu Saše Šućurovića. Osnov prema kom se organizaciji sredstva izdvojena, kopije ugovora sa udruženjima građana, kopije izvoda koji dokazuju prenos sredstava i kopije izveštaja o pravdanju utrošenih sredstava od strane udruženja građana.

4. Broj predloga projekata kojima je opština/uprava Novi bečej aplicirala kod pokrajinskih i republičkih organa kao i drugih fondova, nazive i predloge tih projekata, broj odobrenih projekata i ukupan iznos sredstava odobrenih za realizaciju tih projekata.

5. Poslednje izmenjeni plan javnih nabavki za 2014. godinu, dokaz da su za javne nabavke predviđena sredstva budžetom/finansijskim planom, akt o sistematizaciji radnih mesta, spisak ponuđača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama u periodu od 01.01.2013. – 15.10.2014. godine sa podacima o predmetu nabavke, procenjenoj vrednosti nabavke, vrsti postupka koji je primenjen, ugovorenoj vrednosti nabavke, datumu zaključenja ugovora, datumu i vrednosti aneksa ugovora ako je zaključen, broju ponuđača koji je učestvovao u postupku nabavke i uloženim zahtevima za zaštitu prava.

Od dve nevladine organizacije je primljen 21 zahtev za pristup informacijama od javnog značaja (jedna nevladina organizacija podnela 1 zahtev, a druga nevladina organizacija je podnela 20 zahteva) i to sa sledećim zahtevom:
1. Izveštaj o radu opštinske uprave za 2012. godinu – organa nadležnog za za zaštitu životne sredine. Izvršenje budžeta na funkcionalnim klasifikacijama 500 -560 u 2012. godini iz Odluke o završnom računu budžeta. Odluka o usvajanju lokalne strategije zaštite životne sredine ako je takva odluka usvojena, bez teksta strategije. Da se popuni upitnik koji treba da se preuzme sa njihovog sajta. Potvrda o izvršenju funkcionalnih klasifikacija 500 -560 u 2013. godini izdatu od organa nadležnog za poslove budžeta.

2. Da li postoji i da li je sistematizovana Kancelarija za mlade, kada je osnovana, koliko ima angažovanih i na koji način. Da li postoji savet za mlade, kada je osnovan i koliko broji članova i koliko puta se sastao u 2013. godini. Da li postoji usvojen Lokalni akcioni plan za mlade i za koji period. Da li je raspisivan konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade i na koliki iznos za 2012. 2013. i 2014. godinu. Koliki iznos je realizovan iz budžeta za 2012. i 2013. godinu i broj rebalansa i koji je iznos usvojen za 2014. godinu. Koji je iznos realizovan iz budžeta sa pozicije Lokalnog akcionog plana za mlade, Kancelarije za mlade, Saveta za mlade ili nekih drugih budžetskih linijavezanih za mlade za 2012. i 2013. godinu i koliki je iznos tih budžetskih linija za 2014. godinu. Koliki je iznos obezbeđen kroz donacije i dotacije drugih nivoa vlasti i od strane drugih donatora za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade, Savet za mlade ili Kancelariju za mlade za 2012. i 2013. godinu. Kopiju plana JN za 2014. godinu usvojenog u skladu sa novim Zakonom. Kopiju izveštaja o svim realizovanim JN naše opštine i uprave u 2013. godini.

3. Ukupan broj odbornika Skupštine opštine, iznos odborničke naknade i da li se isplaćuje mesečno ili po prisustvovanju sednici. Iznos odborničkih dodataka ili drugih vidova naknada koje se isplaćuju odbornicima za učešće u radnim telima, radnim grupama, savetima i slično. Ime i prezime predsednika Skupštine opštine i tabelarni prikaz svih vidova primanja po mesecima u 2013. godini. Ime i prezime zamenika predsednika Skupštine opštine i tabelarni prikaz svih vidova primanja po mesecima u 2013. godini. Ime i prezime predsednika opštine i tabelarni prikaz svih vidova primanja po mesecima u 2013. godini. Broj članova Opštinskog veća, njihova imena i prezimena i tabelarni prikaz svih vidova primanja po mesecima u 2013. godini. Broj pomoćnika predsednika opštine, njihova imena i prezimena i tabelarni prikaz svih vidova primanja po mesecima u 2013. godini.

4. Tabelarni prikaz svih vidova primanja zamenika predsednika opštine Matije Kovača po mesecima od stupanja na funkciju do 01.07.2014. godine i overene kopije pravnih osnova, akata, ugovora o delu ili autorskih ugovora na osnovu kojih su vršene isplate ukoliko ih je bilo.

5. Godišnji planovi rada i izveštaji svih članova veća opštine Novi Bečej u mandatu predsednika Saše Šućurovića.

6. Iznos sredstava prebačenih u budžet opštine Novi Bečej zaključno sa 31.12.2014. godine, a od početka primene novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, gde se od svake kazne u budžet opštine priliva 30 odsto od naplaćene kazne, tabelarno po mesecima sa kopijom dokumenata koji dokazuju način trošenja ovih sredstava.

7. Overenu fotokopiju dokumentacije koje je nadležni rukovodilac bio dužan da do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu (2013) uputi nadležnom ministarstvu o funkionisanju sistema interne revizije u opštini Novi Bečej i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole sve na osnovu člana 82. Zakona o budžetskom sistemu, sa dokazom kada je izveštaj upućen nadležnom ministarstvu.

8. Tabelarni prikaz telefonskih računa mobilnih i fiksnih telčefona koji se vode na opštinu/opštinsku upravu – troškovi komunikacije svih zaposlenih u opštinskoj uprsvi Bečej poređanih po mesecim, i zbirno po mesecu za opštinsku upravu, a da tabelas sadrži iskazane limite i prekoračenja potrošnje, kao i dokaz da li su prekoračenja limita ako ih ima, odbijanje od plate, odnosno da li je odobrena isplata tih razlika iz budžeta opštine Bečej, za celu 2013. godinu sve do 01. jula 2014. godine.

9. Podatak o ukupnom broju postupaka, sa datumom i imenom subjekata, koji su se vodili ili se vode, a po prijavi opštinskih organa za nepoštovanje radnog vremena ugostiteljskih objekata za period 01.01.2012. – 15.07.2014. godine.

10. Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Novi Bečej – obrazac 5 (konsolidovani); za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine.

11. Poslednje izmenjeni plan JN za 2014. godinu, kopiju kompletne dokumentacije sa svim pratećim dokumentima vezanu za „JNMV – usluge za prikupljanje ponuda za JN usluge odnosa sa javnošću –PR menadžera opštine Novi Bečej za 2014-u godinu i kopiju kompletne dokumentacije sa svim pratećim dokumentima vezanu za „Javna nabavka usluge organizovanja manifestacije „GOSPOJINA 2014“ u Novom Bečeju u periodu od 21.08. do 27.08.2014. godine“.

12. Tabelarni prikaz svih taksi i naknada koje su u ingerenciji lokalne samouprave i koje se naplaćuju od 01.01.2012. do 01.09.2014. godine, kao i pravni osnov naplate; Inosi koji su uplaćeni u budžet od svih taksi i naknada koje su u ingerenciji lokalne samouprave po vrstama taksi i odvojeno za 2012, 2013 i prvih devet meseci 2014. godine.

13. Kopiju kompletne dokumentacije javne nabavke za pružanje usluga komunikacije svih zaposlenih u opštini/opštinskoj upravi za 2013. i 2014. godini i kopiju svih računa za fiksne i mobilne telefone na mesečnom nivou za period 01.01.2010.- 30.09.2014. godine opštine/opštinske uprave Novi Bečej.

14. Kopije ugovora o radu i anekse ugovora ako postoje predsednika opštine Novi Bečej Saše Šućurovića, kao i kopije autorskih ugovora i ugovora o delu na osnovu kojih je predsedniku opštine Novi Bečej u 2013. godini isplaćeno ukupno 629.486,02 dinara.

15. Kopije ugovora o radu i anekse ugovora ako postoje pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za bezbednost i vanredne situacije Ivice Milankov, kao i kopije autorskih ugovora i ugovora o delu na osnovu kojih je pomoćniku predsednika opštine Novi Bečej u 2013. godini isplaćeno ukupno 283.524,72 dinara i kopiju svih inicijativa, predloga projekata i sačinjenih mišljenja pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za bezbednost i vanredne situacije Ivice Milankov, sa vidljivim delovodnim brojem i datumom podnošenja, u skladu sa članom 58 Zakona o lokalnoj samoupravi.

16. Kopije ugovora o radu i anekse ugovora ako postoje pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za upravne i normativne delatnosti Miljana Isakova, kao i kopije autorskih ugovora i ugovora o delu na osnovu kojih je pomoćniku predsednika opštine Novi Bečej u 2013. godini isplaćeno ukupno 331.514,35 dinara i kopiju svih inicijativa, predloga projekata i sačinjenih mišljenja pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za upravne i normativne delatnosti Miljana Isakova, sa vidljivim delovodnim brojem i datumom podnošenja, u skladu sa članom 58 Zakona o lokalnoj samoupravi.

17. Kopije ugovora o radu i anekse ugovora ako postoje pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za komunalne poslove Saše Vojnovića, kao i kopije autorskih ugovora i ugovora o delu na osnovu kojih je pomoćniku predsednika opštine Novi Bečej u 2013. godini isplaćeno ukupno 331.514,35 dinara i kopiju svih inicijativa, predloga projekata i sačinjenih mišljenja pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za komunalne poslove Saše Vojnovića, sa vidljivim delovodnim brojem i datumom podnošenja, u skladu sa članom 58 Zakona o lokalnoj samoupravi.

18. Iznos sredstava uplaćenih u budžet opštine Novi Bečej za 2010. 2011. 2012. 2013 zaključno sa 01.10.2014. godine, sa kopijama analitičkih kartica iz kojih se vide prihodi ostvareni od naplate kazni u saobraćaju, a na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja; Kopije izvoda, faktura, ugovora i drugih osnova isplate koje dokazuju način trošenja sredstava ostvarenih kroz prihode od naplate kazni u saobraćaju; Program rada Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Novi Bečej za period 2010. – 2014; Kopije odluke o imenovanju Saveta za bezbednost saobraćaja, sa isplaćenim naknadama članovima Saveta za isti period.

19. Sva primanja načelnika/ce opštinske uprave Novi Bečej i pomoćnika načelnika, po svim osnovama za period 01.01.2011. – 01.10.2014. godine sa kopijama ugovora, aneksa i drugih osnova isplate, i izvoda iz trezora koji dokazuju isplate. Isti zahtev je upućen i PIO fondu i drugim instritucijama da se uporede isplate i ako odgovor ne bude potpun i u zakonskom roku pokrenuće prekršajni postupak u skladu sa članom 46. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

20. Kopije odluka o imenovanju članova komisije koja se bavila zakupom poljoprivrednog zemljišta u protekle 3 godine; Imena i prezimena članova komisije za licitaciju za zakup poljoprivrednog zemljišta za protekle 3 godine, sa iznosima naknada za članove komisije ponaosob; Sve zapisnike, odlukle, saopštenja, druga akta i prateću dokumentaciju komisije; Spisak svih lica koja su se prijavila na licitaciju; Spisak svih lica koja su dobila pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta na licitaciji.

21. Kompletnu dokumentaciju svih tendera za angažovanje instituta koji je vršio analizu zemljišta ukoliko su sprovođeni u zadnje tri godine; Kompletne izveštaje angažovanih subjekata koji sadrži broj uzoraka koji su sprovedeni na terenu, datume izlaska na teren i sve prateće dokumente.

U 2014. godini je povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izjavljeno je 13 žalbi zbog nedobijanja traženih informacija.

Ovaj organ je odbio neke zahteve iz razloga pošto se zahtevom traži izuzetno veliki broj informacija, koji se može meriti u hiljadama, sadržanim u isto tolikom broju dokumenata, odluka i sl, koje obuhvataju vremenske periode od nekoliko godina i ocenilo se da su postavljeni zahtevi nerealni i da se radi o nedvosmislenoj zloupotrebi prava na pristup informacijama od javnog značaja i postupio u skladu sa članom 13. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji je propisao:

”Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako tražilac zloupotrebljava prava na pristup informacijama od javnog značaja, naročito ako je traženje nerazumno, često, kada se ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama ili kada se traži preveliki broj informacija.„


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.